मिरा भाईंदर महानगरपालिका
इ-टेंडरिंग आणि आपत्ती विभाग माहिती अधिकार अधिनियम

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार माहिती

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०२०-२१

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१९-२०

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१८-१९

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१७-१८

Covering letter इ-टेंडरिंग सन २०१५-१६, २०१६-१७, २०१७-१८, २०१८-१९, २०१९-२०

माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 मधिल कलम 4(1)(ख) अन्वये स्वयंप्रेरणेने महिती सन 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20

माहिती अधिकारात प्राप्त अर्ज, अपिल, माहिती 

भगवती शर्मा ५/५/२०१८

भगवती शर्मा ७/४/२०१८

मिलन म्हात्रे २८/३/२०१८

प्रदीप जंगम २६/४/२०१८

प्रवीण परमार १६/५/२०१८

प्रवीण परमार २६/४ /२०१८

प्रवीण परमार २७ /३ /२०१८

कृष्ण गुप्ता १४/३/२०१८

कृष्ण गुप्ता २२/३/२०१८


शेवटचा बदल : 01-10-2021