मिरा भाईंदर महानगरपालिका
बांधकाम विभाग

विभाग प्रमुख श्री. दिपक खांबित  (कार्यकारी अभियंता)
दूरध्वनी / भ्रमणध्वनी क्रमांक 8422811340 
ई- मेल pwd@mbmc.gov.in  

मिरा भाईंदर महानगरपालिकेचा सार्वजनिक बाांधकाम विभाग महत्त्वाचा विभाग असून सदर विभागामार्फत शहरातील सार्वजनिक रस्ते, सार्वजनिक इमारती, रस्ते दरुुस्ती, गटार बाांधकामे, बागा व उद्याने निर्माण करणे व त्याांची देखभाल दरुुस्ती करणे ही सार्वजनिक बाांधकाम विभागाची प्रमुख कामे आहेत. तसेच सदर विभागामार्फत नाले, सिमेंट कॉक्रीट पायवाटा, डाांबरी रस्ते, सार्वजनिक इमारती, समाजमंदिरे, तळी, स्मशानभूमी, सिग्नल यंत्रणा, फुटपाथ स्ट्रीट लाईट, सर्व स्तरांवर मालमत्तांची दुरुस्ती कामे, शाळा इमारती, सार्वजनिक शौचालय, मुताऱ्या वाहतूक बेटे, स्वागत कमानी,नामफलक इत्यादी महत्त्वाची कामे करण्यात येतात.

टिप : अधिक माहितीसाठी सोबत जोडण्यात आलेली पीडीएफ डाऊनलोड करा.

 प्रस्तावना

कार्यादेश व अंदाजपत्रक

कार्यादेश व अंदाजपत्रक (PWD Department Estimates)

अधिकारी व कर्मचारी यांची पदनिहाय संख्या

अ . क्रं पदनिहायक कर्मचारी पदसंख्या
 १ शहर अभियंता ०१
 २ कार्यकारी अभियंता ०१
 ३ उपअभियंता ०३
 ४ कनिष्ठ अभियंता ०८
 ५ सव्हेअर ०१
 ६ लिपिक ०७
 ७ तारतंत्री ०१
 ८ मिस्त्री ०१
 ९ गवंडी ०२
 १० शिपाई / सफाई कामगार/ रखवालदार २२

वेबसाईड माहिती (PWD)

Paripatrak dt.29.04.2015

Paripatrak dt.05.11.2019

Paripatrak dt.03.06.2021

Paripatrak dt.24.06.2021

Paripatrak dt.30.06.2021

Paripatrak dt.13.08.2021

Paripatrak dt.30.08.2021

Website Information 2021-22

1 & 2 Prastavana - Kartvya Kamkaj Karmchari Mahiti - PWD

3. कामकाज

5 कर्मचारी माहिती

PWD Staff Extention Number

7. कर्मचारी दूरध्वनी क्र

15. sanad PWD

1st to 9th List Janta Nagar & Kashi Church

YR 2020-21 Mahiti Adhikar Kalam -4 Kha PWD-converted

YR 2019-20 Mahiti Adhikar Kalam -4 Kha PWD-converted

YR 2018-19 Mahiti Adhikar Kalam -4 Kha PWD-converted

YR 2017-18 Mahiti Adhikar Kalam -4 Kha PWD-converted

YR 2016-17 Mahiti Adhikar Kalam -4 Kha PWD-converted

YR 2015-16 Mahiti Adhikar Kalam -4 Kha PWD-converted

YR 2013-14 Mahiti Adhikar Kalam -4 Kha PWD-converted

YR 2012-13 Mahiti Adhikar Kalam -4 Kha PWD-converted

YR 2009-10 Mahiti Adhikar Kalam -4 Kha PWD-converted

YR 2008-09 Mahiti Adhikar Kalam -4 Kha PWD-converted

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिळकती

Yr. 2021-22 Mahiti adhikar kalam 4kha

Milkat Job Chart

JOB CHART (PWD)

WO.3 रा.म.क्र. 08 प्रभाग क्र. 14 वैष्णोदेवी मंदिरा शेजारील कम्युनिटी हॉल येथे दुरुस्ती, रंगकाम व कुंपणभिंत बांधणे. (महापौर स्वेच्छा निर्णय निधी)

WO.09 रा.म.क्र. 08 डाचकुलपाडा मित्र वेल्फेअर सोसायटी येथे नविन शौचालय बांधणे. (महापौर स्वेच्छा निर्णय निधी)

WO.12 रा.म.क्र.08 जनतानगर जरिमरी तलावालगत गार्डन मध्ये जेष्ठ नागरीकांसाठी योगा शेड बांधणे. (महापौर स्वेच्छा निर्णय निधी)

WO.14 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) प्रभाग क्र. 23 मधील राई कार्यालयाचे नुतनीकरण करणे. (नगरसेवक निधी)

WO.18 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील रा.म.क्र.8 प्रभाग क्र.14 काशिमिरा येथील ग्रीन व्हिलेज समोरील चौकाचे सुशोभिकरण करणे. (नगरसेवक निधी)

WO.22 मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील भाईंदर (प.) सुभाषचंद्र बोस मैदानात अतिरिक्त क्रिकेट पिच तयार करणे. (उपमहापौर स्वेच्छा निधी)

WO.27 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) प्रभाग क्र. 24 मधील चौक येथे पहिल्या मजल्यावर समाजमंदिर बांधणे. (नगरसेवक निधी)

WO.28 मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 02 मधील जैसल पार्क चौपाटी समोर पोलिस चौकी येथे सुशोभिकरण करणे. (नगरसेवक निधी)

WO.29 मिरारोड (पु) आरक्षण क्र.299 येथे स्लोपिंग वॉलला आर्टिफिशल गार्डन तयार करणे. (नगरसेवक निधी)

WO.38 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र.3 जवळील बस स्टॉपचे नुतनीकरण करणे. (नगरसेवक निधी)

WO.45 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पु) आरक्षण क्र.299 येथे समोरील उभ्या भिंतीला आर्टिफिशल गार्डन तयार करणे. (नगरसेवक निधी)

WO.49 मिरारोड (पुर्व) येथे महीला भवन तयार करण्यासाठी (महापौर बंगल्यात) फर्निचर व अंतर्गत सजावटीचे काम करणे.

WO.50 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र.03 मध्ये विविध ठिकाणी दिशा दर्शक बोर्ड लावणे. (नगरसेवक निधी)

WO.51 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईदर (पुर्व) प्रभाग क्र.04 मध्ये नवघर पोलिस स्टेशन बाहेरील भिंत सुशोभिकरण करणे. (नगरसेवक निधी)

WO.53 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र.12 मधील विविध ठिकाणी दिशादर्शक फलक बसविणे. (नगरसेवक निधी)

WO.54 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र.17 मध्ये दिशादर्शक फलक लावणे. (नगरसेवक निधी)

WO.55 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील बंदिस्त कल्वर्ट मॅकेनिकल पध्दतीने सफाई करणे.

WO.57 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 5 मधील महादेव नगर येथील गटाराची पुर्नबांधणी करणे. (नगरसेवक निधी)

WO.60 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) साईबाबा उद्यान येथे शौचालय बांधणे. (महापौर स्वेच्छा निर्णय निधी)

WO.63 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) शिवपुजा दुभाजकामध्ये स्टॅच्यु लावून सुशोभित करणे. (नगरसेवक निधी)

WO.68 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) प्रभाग क्र. 06 मधील भद्रकाली मंदिर येथे सी.सी. रस्ता तयार करणे. (प्रभाग समिती निधी)

WO.75 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) रामदेव पार्क येथील रश्मी हेतल फेस-3 गटार बनविणे. (प्रभाग समिती निधी)

WO.78 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) आरक्षण क्र.299 उद्यानात पुतळे बसविणे. (प्रभाग समिती निधी)

WO.79 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील गटारे, नाले, फुटपाथ यावरील झाकणे वार्षिक मुदतीने बसविणे. (गटारावर झाकणे बसविणे)

WO.80 मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र.19 मधील युनिक ब्रीज ते युनिक क्लासिक पर्यंत गटाराची पुर्नबांधणी करणे. (नगरसेवक निधी)

WO.83 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) प्रभाग क्र. 7 शिवसेना गल्ली येथील महानगरपालिका शेडचे नुतनीकरण करणे. (नगरसेवक निधी)

WO.84 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र.19 मधील आर.के.इन हॉटेल जवळील नुपूर नगर येथे गटार बांधणे. (नगरसेवक निधी)

WO.96 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) घोडबंदर येथील साईनाथ सेवा नगर येथे सी.सी. रस्ते व नाली बनवणे. (नगरसेवक निधी)

WO.97 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) प्रभाग क्र. 8 मधील रस्ते पुर्नपृष्ठीकरण करणे. (प्रभाग समिती निधी)

WO.98 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) प्रभाग क्र. 8 मधील गटार व फुटपाथ दुरुस्ती करणे. (प्रभाग समिती निधी)

WO.99 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र.15 मधील साईदत्त तलाव येथे सेल्फी पॉईट करणे. (प्रभाग समिती निधी)

WO.101 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) पेणकरपाडा गणेश मंदिर येथील बस थांब्यावर शेड बनविणे. (प्रभाग समिती निधी)

WO.108 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) युनिक ओरम समोरील गटार तयार करणे. (प्रभाग समिती निधी)

WO.110 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) शांती विद्यानगरी येथील शिवशक्ती इमारती समोर गटार बांधणे. (नगरसेवक निधी)

WO.111 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) कनकिया येथील डाम होम इमारतीच्या समोरील गटार तयार करणे. (नगरसेवक निधी)

WO.120 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) प्रभाग क्र. 23 राई शिवनेरी येथील गटाराची दुरुस्ती करणे. (नगरसेवक निधी)

WO.122 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) प्रभाग क्र. 23 मधील मुर्धा सावित्रीबाई फुले उद्यानाची दुरुस्ती करणे. (प्रभाग समिती निधी)

WO.123 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) प्रभाग क्र. 23 मुर्धा स्मशानभुमी मध्ये शेडचे काम करणे व रंगरंगोटी करणे. (नगरसेवक निधी)

WO.132 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र. 19 मधील सिंफणी टॉवर ते आय.डी.एल. टॉवर पर्यंत गटार बांधणे. (नगरसेवक निधी)

WO.3 रा.म.क्र. 08 प्रभाग क्र. 14 वैष्णोदेवी मंदिरा शेजारील कम्युनिटी हॉल येथे दुरुस्ती, रंगकाम व कुंपणभिंत बांधणे. (महापौर स्वेच्छा निर्णय निधी)

WO.12 रा.म.क्र.08 जनतानगर जरिमरी तलावालगत गार्डन मध्ये जेष्ठ नागरीकांसाठी योगा शेड बांधणे. (महापौर स्वेच्छा निर्णय निधी) WO.09 रा.म.क्र. 08 डाचकुलपाडा मित्र वेल्फेअर सोसायटी येथे नविन शौचालय बांधणे. (महापौर स्वेच्छा निर्णय निधी)

WO.14 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) प्रभाग क्र. 23 मधील राई कार्यालयाचे नुतनीकरण करणे. (नगरसेवक निधी)

WO.18 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील रा.म.क्र.8 प्रभाग क्र.14 काशिमिरा येथील ग्रीन व्हिलेज समोरील चौकाचे सुशोभिकरण करणे. (नगरसेवक निधी)

WO.22 मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील भाईंदर (प.) सुभाषचंद्र बोस मैदानात अतिरिक्त क्रिकेट पिच तयार करणे. (उपमहापौर स्वेच्छा निधी)

WO.27 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) प्रभाग क्र. 24 मधील चौक येथे पहिल्या मजल्यावर समाजमंदिर बांधणे. (नगरसेवक निधी)

WO.28 मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 02 मधील जैसल पार्क चौपाटी समोर पोलिस चौकी येथे सुशोभिकरण करणे. (नगरसेवक निधी)

WO.29 मिरारोड (पु) आरक्षण क्र.299 येथे स्लोपिंग वॉलला आर्टिफिशल गार्डन तयार करणे. (नगरसेवक निधी)

WO.38 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र.3 जवळील बस स्टॉपचे नुतनीकरण करणे. (नगरसेवक निधी)

WO.49 मिरारोड (पुर्व) येथे महीला भवन तयार करण्यासाठी (महापौर बंगल्यात) फर्निचर व अंतर्गत सजावटीचे काम करणे. WO.45 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पु) आरक्षण क्र.299 येथे समोरील उभ्या भिंतीला आर्टिफिशल गार्डन तयार करणे. (नगरसेवक निधी)

WO.50 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र.03 मध्ये विविध ठिकाणी दिशा दर्शक बोर्ड लावणे. (नगरसेवक निधी)

WO.51 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईदर (पुर्व) प्रभाग क्र.04 मध्ये नवघर पोलिस स्टेशन बाहेरील भिंत सुशोभिकरण करणे. (नगरसेवक निधी)

WO.53 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र.12 मधील विविध ठिकाणी दिशादर्शक फलक बसविणे. (नगरसेवक निधी)

WO.54 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र.17 मध्ये दिशादर्शक फलक लावणे. (नगरसेवक निधी)

WO.55 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील बंदिस्त कल्वर्ट मॅकेनिकल पध्दतीने सफाई करणे.

WO.57 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 5 मधील महादेव नगर येथील गटाराची पुर्नबांधणी करणे. (नगरसेवक निधी)

WO.57 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 5 मधील महादेव नगर येथील गटाराची पुर्नबांधणी करणे. (नगरसेवक निधी)

WO.60 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) साईबाबा उद्यान येथे शौचालय बांधणे. (महापौर स्वेच्छा निर्णय निधी)

WO.63 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) शिवपुजा दुभाजकामध्ये स्टॅच्यु लावून सुशोभित करणे. (नगरसेवक निधी)

WO.68 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) प्रभाग क्र. 06 मधील भद्रकाली मंदिर येथे सी.सी. रस्ता तयार करणे. (प्रभाग समिती निधी)

WO.75 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) रामदेव पार्क येथील रश्मी हेतल फेस-3 गटार बनविणे. (प्रभाग समिती निधी)

WO.78 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) आरक्षण क्र.299 उद्यानात पुतळे बसविणे. (प्रभाग समिती निधी)

WO.79 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील गटारे, नाले, फुटपाथ यावरील झाकणे वार्षिक मुदतीने बसविणे. (गटारावर झाकणे बसविणे)

WO.80 मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र.19 मधील युनिक ब्रीज ते युनिक क्लासिक पर्यंत गटाराची पुर्नबांधणी करणे. (नगरसेवक निधी)

WO.84 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र.19 मधील आर.के.इन हॉटेल जवळील नुपूर नगर येथे गटार बांधणे. (नगरसेवक निधी) WO.83 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) प्रभाग क्र. 7 शिवसेना गल्ली येथील महानगरपालिका शेडचे नुतनीकरण करणे. (नगरसेवक निधी)

WO.96 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) घोडबंदर येथील साईनाथ सेवा नगर येथे सी.सी. रस्ते व नाली बनवणे. (नगरसेवक निधी)

WO.97 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) प्रभाग क्र. 8 मधील रस्ते पुर्नपृष्ठीकरण करणे. (प्रभाग समिती निधी)

WO.98 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) प्रभाग क्र. 8 मधील गटार व फुटपाथ दुरुस्ती करणे. (प्रभाग समिती निधी)

WO.99 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र.15 मधील साईदत्त तलाव येथे सेल्फी पॉईट करणे. (प्रभाग समिती निधी)

WO.101 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) पेणकरपाडा गणेश मंदिर येथील बस थांब्यावर शेड बनविणे. (प्रभाग समिती निधी)

WO.108 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) युनिक ओरम समोरील गटार तयार करणे. (प्रभाग समिती निधी)

WO.110 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) शांती विद्यानगरी येथील शिवशक्ती इमारती समोर गटार बांधणे. (नगरसेवक निधी)

WO.111 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) कनकिया येथील डाम होम इमारतीच्या समोरील गटार तयार करणे. (नगरसेवक निधी)

WO.120 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) प्रभाग क्र. 23 राई शिवनेरी येथील गटाराची दुरुस्ती करणे. (नगरसेवक निधी)

WO.122 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) प्रभाग क्र. 23 मधील मुर्धा सावित्रीबाई फुले उद्यानाची दुरुस्ती करणे. (प्रभाग समिती निधी)

WO.123 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) प्रभाग क्र. 23 मुर्धा स्मशानभुमी मध्ये शेडचे काम करणे व रंगरंगोटी करणे. (नगरसेवक निधी)

WO.132 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र. 19 मधील सिंफणी टॉवर ते आय.डी.एल. टॉवर पर्यंत गटार बांधणे. (नगरसेवक निधी)

महालेखापाल यांचेकडील लेखापरीक्षण अहवाल वेबसाईटवर प्रसिद्ध् करणेबाबत

धोकादायक इमारतीची जाहिर सुचना 19.05.2020

धोकादायक इमारत जाहीर सूचना प्रकटीबाबत

बांधकाम व निष्कासन कचरा व्यवस्थापन नियम 2016

जाहिर प्रकटन प्रसिध्दीबाबत( दि १५-०२-२०१९)

 E Qutation Work C.M

बी.एस.यु.पी. प्रकल्पातंर्गत जनतानगर व काशिचर्च येतील पात्र लाभार्थींच्या वारस नोंद-दुरुस्ती बाबतची यादी प्रसिध्दीबाबत..

 बी.एस.यु.पी प्र्कल्पांतर्गत जनता नगर व काशीचर्च येथील मयत पात्र लाभार्थीच्या वारस नोंद यादी प्रसिध्दीबाबत..

 बी.एस.यु.पी प्र्कल्पांतर्गत जनता नगर व काशीचर्च येथील मयत पात्र लाभार्थीच्या वारस नोंद यादी प्रसिध्दीबाबत..

 धोकादायक इमारतीची जाहिर सुचना प्रसिध्दीबाबत..

Mira bhaindar municipal corporation reservation work

माहिती अधिकार अधिनियम

सार्वजनिक बांधकाम(२०१६-२०१७) विभाग माहिती अधिकार अधिनियम

सार्वजनिक बांधकाम(२०१७-२०१८) विभाग माहिती अधिकार अधिनियम

 

दि.०१-१२-२०१८  मिरा भाईंदर महानगरपालिका संकेतस्थळावर जाहीर सुचना प्रसिध्द करणे

दि.०३-११-२०१८ जाहिर सुचना प्रसिध्द करणेबाबत.

जाहीर सुचना

कोटेशन मंजुरी बाबत २ ०२/१०/२०१८

कोटेशन मंजुरी बाबत १ ०२/१०/२०१८

कोटेशन मंजुरी बाबत ०२/१०/२०१८

निविदा मंजुरी बाबत ९ ०२/१०/२०१८

निविदा मंजुरी बाबत 8 ०२/१०/२०१८

निविदा मंजुरी बाबत ७ ०२/१०/२०१८

निविदा मंजुरी बाबत ६ ०२/१०/२०१८

निविदा मंजुरी बाबत ५ ०२/१०/२०१८

निविदा मंजुरी बाबत ४ ०२/१०/२०१८

निविदा मंजुरी बाबत ३ ०२/१०/२०१८

निविदा मंजुरी बाबत २ ०२/१०/२०१८

निविदा मंजुरी बाबत १ ०२/१०/२०१८

निविदा मंजुरी बाबत ०२/१०/२०१८


शेवटचा बदल : 19-09-2021