मिरा भाईंदर महानगरपालिका
कार्यादेश व अंदाजपत्रक PWD estimates List

कार्यादेश व अंदाजपत्रक PWD estimates List.

1. मिरारेाड (पुर्व) मेरी गोल्ड 1 व 2 चौकाचे रूंदीकरण करून सुशोभिकरण व फुटपाथ करणे तसेच लक्ष्मीपार्क इमारत क्र. 255 च्या बाजुला जेष्ठ नागरिक रोड बांधणे. (उपमहापौर निधी)

2. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील मिरारोड (पूर्व) हटकेश येथील गौरव संकल्प फेस-1 येथील गटार बांधून स्लॅब टाकून सुशोभिकरण व फुटपाथ करणे तसेच घोडबंदर मॉर्डन झोपडपट्टी येथे गटार बांधणे

3. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील घोडबंदर येथील एम.टी.डी.सी. ते किरण बंग्लो पर्यंत गटार बांधून स्लॅब टाकणे व प्रभाग क्र.13 अंतर्गत दुरूस्ती कामे करणे तसेच मिरारोड सॅनस्टोन इमारती जवळ व घोड

4. भाईंदर (प.) प्रभाग क्र.1 मधील गणेश देवल नगर येथील समाज मंदिर येथे विविध कामे करणे. (स्थायी समिती सभापती स्वेच्छा निर्णय निधी)

5. मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) प्रभाग क्र.7 मधील मोती नगर चाळ येथे सी.सी. रस्ते व गटर बांधणे

6. भाईंदर (प.) प्रभाग क्र.7 मधील राम मंदिर रोड येथील अंजठा अपार्टमेंट समोरील गटर व क्रॉसिंग बांधणे.(स्थायी समिती सभापती स्वेच्छा निर्णय निधी)

7. भाईंदर (प.) प्रभाग क्र.7 मधील राजेश हॉटेल मागील लक्ष्मी इंडस्ट्री येथे सी.सी. रस्ते व गटर करणे. (स्थायी समिती सभापती स्वेच्छा निर्णय निधी)

8. भाईंदर (प.) प्रभाग क्र.7 मधील राजेश हॉटेल मागील गोदावरी व सकीना इंडस्ट्री येथे सी.सी. रस्ते व गटर करणे. (स्थायी समिती सभापती स्वेच्छा निर्णय निधी)

9. मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र.5 हनुमाननगर मधील ओम कृष्ण कृपा ते ओम जय शीवकृपा पर्यंत गटर व रस्ता तयार करणे. (स्थायी समिती सभापती स्वेच्छा निर्णय निधी)

10. मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) प्रभाग क्र.7 मधील अण्णा नगर ते जय अंबे सेवा संस्था पर्यंत गटर दुरुस्ती करुन स्लॅब करणे. (नगरसेवक निधी)

11. मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) प्रभाग क्र.7 मधील मांडळी कोळीवाडा येथे सी.सी. रस्ते दुरुस्ती करणे. (प्रभाग समिती निधी)

12. मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) प्रभाग क्र.7 मधील जलाराम निवास समोरील सी.सी. रस्ता दुरुस्ती करणे. (प्रभाग समिती निधी)

13. मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) प्रभाग क्र. 7 मधील जय बजरंग नगर नाल्यावरील शेड (स्वामी नारायण मंदिराच्या मागे) येथे विविध काम करणे.(प्रभाग समिती निधी)

14. मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) प्रभाग क्र.01 (ड) गणेश देवल नगर येथील समाज मंदिर येथे विविध कामे करणे. (प्रभाग समिती निधी)

15. मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) प्रभाग क्र.7 मधील अग्रवाल हाऊस ते शंकर मंदिर पर्यंत गटार बांधणे. (प्रभाग समिती निधी)

17. मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) नयानगर प्रभाग क्र.22 मस्जिद गल्लीमधील सद्दाम इमारत ते प्लेझंट पॅलेस इमारतीपर्यंतच्या गटारावर रस्ता समांतर नविन स्लॅब टाकणे. (नगरसेवक)

18. मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र. 09 कानुगो इस्टेट मधील ख्वाजा गरीब नवाज (आरक्षण क्र. 167) राम रहिम उद्यानामध्ये दुरूस्ती कामे व प्रवेशव्दाराचे सशोभीकरण करणे आणि गिता नगर फेस 6 समोरील फुटपाथवर

19. मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पूर्व) नयानगर प्रभाग क्र. 22 मधील सिंगापुर प्लाझा ते वोकार्ड हॉस्पीटल पर्यंतच्या गटाराची पुर्नबांधणी करुन फुटपाथचे सुशोभिकरण करणे. (नगरसेवक)

20. मिरारोड (पुर्व) नयानगर प्रभाग क्र. 22 मधील मिरा नर्सिंग गल्लीमधील दाऊद मंजिल ते स्ट्रलिंग मॅनशन इमारत ते अल कौसर सोसायटी पर्यंतच्या गटारावर रस्ता समांतर नविन स्लॅब टाकणे.

21. मिरारोड (पुर्व) नयानगर प्रभाग क्र. 22 मधील अस्मिता अनिता कॉम्पलेक्स ते अस्मिता इनक्लेव्ह कॉम्पलेक्स पर्यंतच्या फुटपाथवर स्टॅम्प काँक्रीट करून सुशोभिकरण करणे.

22. मिरारोड (पुर्व) नया नगर प्रभाग क्र. 09 मधील निदा पार्क बी विंग इमारत ते अब्दुल्ला टॉवर पर्यंतच्या गटाराची पुर्नंबांधणी करणे. (नगरसेवक निधी)

23. मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र. 09 नया नगर मधील निदा पार्क इमारत ते लिजेन्सी अपार्टमेंट पर्यंतच्या पदपथाचे सुशोभीकरण करणे. (प्रभाग समिती निधी)

24. मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र. 09 कानुनगो इस्टेट मधील पदपथाची दुरूस्ती करून सुशोभीकरण करणे.

25. मिरा-भाईंदर क्षेत्रातील भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र.03 मधिल शिवम अपार्टमेंट ते लक्ष्मीनाथ इमारती पर्यंत गटर रस्त्याला समांतर करुन सी.सी. रस्त्याचे काम करणे. (महापौर स्वेच्छा निर्णय निधी)

26. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील मिरारोड (पुर्व) लतीफ पार्क ते मेरी गोल्ड गटार बांधणे. (दलित वस्ती निधी)

27. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील हटकेश इंडस्ट्री इस्टेट दुसऱ्या लेनमध्ये गटार बांधणे रस्ता तयार करणे. (दलित वस्ती निधी)

28. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील काशिमिरा रोड बाबा टायर ते हटकेश चाळ पर्यंत (मस्जीद गल्ली) गटार बनविणे. (दलित वस्ती निधी)

29. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग क्र. 18 हटकेश ते पोश कॉम्पलेक्स गटार बांधणे. (दलित वस्ती निधी)

30. मिरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील शिवनेरी नगर राई येथील रस्ता व गटार बांधकाम करणे.

31. मिरा भाईंदर क्षेत्रातील चेना शाळा क्र. 10 चेना निवासी वस्तीगृहाची व शाळेची दुरूस्ती करणे.

32. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील रा.म. क्र. 08 दर्वेश हॉरीझोन जवळील नवीन अग्निशमन केंद्रातील कार्यालयाचे फर्निचर काम करणे.

33. मिरारोड (पुर्व) सिल्व्हर पार्क अग्निशमन केंद्र येथील इमारतीचे डागडुजी आणि रंगकाम करणे.

34. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील मिरारोड (पुर्व) सिल्व्हर पार्क अग्निशमन केंद्र येथे सी.सी. रस्ता, गटार आणि शेड उभारणे.

35. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 3 मधील भगवती इमारत ते कविता इमारत पर्यंत गटाराची पुर्नबांधणी करणे. (प्रभाग समिती निधी)

40. मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र. 09 मधील गितानगर फेस 7 येथील गितासुरूची इमारत ते साई शुभम सोसायटी पर्यंतच्या पदपथाचे सुशोभीकरण करणे. (प्रभाग समिती निधी)

41. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील भाईंदर (प.) प्रभाग क्र. 08 येथे व्यंकटेश कुंज येथे क्रॉस ड्रेन बांधणे व गटारावर स्लॅबचे बांधकाम करणे. (नगरसेवक निधी)

42. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील भाईंदर (प.) प्रभाग क्र. 8 मधील रेखा सुमन इमारत समोर गटाराचे बांधकाम व क्रॉस ड्रेन बांधणे. (नगरसेवक निधी)

43. मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) कनाकिया सरावगी ते संुदर सागर येथील गटारावर फुटपाथ तयार करणे. (प्रभाग समिती निधी)

44. मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) पुनम गार्डन येथील सुंदर दर्शन ते सुरभी कॉम्प्लेक्स पर्यंत फुटपाथ तयार करणे.(प्रभाग समिती निधी)

45. मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) ओम साई मंदिर मार्ग, क्विन्स पार्क रस्त्यालगत फुटपाथ तयार करणे (डावी बाजू) (प्रभाग समिती निधी)

46. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील रा.म.क्र. 08 वरील निलकमल नाका जनतानगर व काशिगांव येथील रस्त्यांवर भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व माता रमाबाई आंबेडकर प्रवेशद्वार बांधणे.

72. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील भाईंदर (प.) प्रभाग क्र.1 (ड) मधील गणेश आनंद नगर येथील उद्यानात दुरूस्ती कामे करणे. (नगरसेवक निधी)

73. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 02 मधील जैसल पार्क येथील एस.टी.पी समोरील ओपन जिम येथे कुंपण भिंत बांधणे व ग्रीलची दुरुस्ती करणे. (नगरसेवक निधी)

74. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 02 मधील बंदरवाडी स्मशानभूमी येथे लोकांना बसण्यासाठी शेड बांधणे. (नगरसेवक निधी)

75. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 3 सरस्वतीनगर मधील भारतरत्न सचिन तंेडुलकर मैदानामध्ये गेटचे उर्वरीत काम करणे. (नगरसेवक निधी)

76. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 3 येथिल किरण नगर नाला दिलीप बाबर उद्यान मध्ये ग्रील दुरुस्ती कामे करणे. (नगरसेवक निधी)

77. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील भाईंदर (पूर्व) प्रभाग क्र.4 मध्ये दिशादर्शक बोर्ड लावणे. (नगरसेवक निधी)

78. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 5 केबिन रोड येथील शंभु निवास ते साई शांती पर्यंत गटार बनविणे. (नगरसेवक निधी)

79. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील मिरारोड (पु.) नयानगर प्रभाग क्र. 22, मिरा नर्सिंग होम गल्लीमधील मरीयम नगर अपार्टमेंट समोरील क्रॉस ड्रेनवर रस्त्यासमांतर नविन स्लॅब टाकणे आणि उल्फत मंझिल

80. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील मिरारोड (पु.) नयानगर प्रभाग क्र. 22 मधील इराणी टी सेंटर ते स्पेंटा फॅमिली रेस्टॉरंट पर्यंत सी.सी. गटार बांधून स्लॅब टाकणे. (प्रभाग समिती निधी)

81. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील मिरारोड (पु.) नयानगर प्रभाग क्र. 22 मधील चंद्रेश अभिषेक ते आनंद छेडा कॉम्पलेक्स पर्यंतच्या फुटपाथवर स्टँप काँक्रीट करून सुशोभिकरण करणे.

82. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र. 22 मधील इब्राहिम चौक ते अलशम्स मशिद पर्यंतच्या दुभाजकावर लोखंडी जाळी पुरविणे आणि बसविणे. (प्रभाग समिती निधी)

83. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील भाईंदर (पुर्व) खारीगांव येथील सागर अपार्टमेंट येथील गटाराची दुरुस्ती करणे. (नगरसेवक निधी)

84. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील भाईदर (प.) प्रभाग क्र. 08 मधील गटारांची दुरुस्ती करणे व स्टॅम्प काँक्रीट इत्यादी कामे करणे.(नगरसेवक निधी)

85. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र. 20 शांतीनगर मधील रस्त्यावरती इमारतीचेदिशादर्शक फलक, बेंचेस पुरविणे व बसविणे आणि सेक्टर नं. 6 जैन

87. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील भाईंदर (प.) प्रभाग क्र.6 (ब) महाराणा प्रताप रोड वरील अल्पेश इमारत ते हनुमान मंदिर पर्यंत रस्ता पुर्नपृष्ठीकरण करणे. (नगरसेवक निधी)

88. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील मिरारोड (पूर्व) प्रभाग क्र.9 मधील नर्मदा पॅराडाईज नं.1 ते गिता सरोवर इमारतीपर्यंतचा फुटपाथचे तसेच भाईंदर (पूर्वपश्चिम)

89. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील पूनम सागर मिरारोड जॉगर्स पार्क सुशोभिकरण करणे.

91. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 2 मधील डिवाईन शेराटॉन ते युनायटेड पॅलेस पर्यंत गटारावर सी.सी. करुन कर्बस्टोन बसविणे. (प्रभाग समिती निधी)

92. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 2 मधील जैसलपार्क येथील जी - 10 जनता हाऊसिंग सो ते जी - 9 जनता हाऊसिंग सो. पर्यंत गटाराची पुर्नबांधणी करणे.

93. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 2 मधील जैसलपार्क येथील कर्नाटक बँक ते जैन मंदिर पर्यंत क्रॉसिंग बनविणे. (प्रभाग समिती निधी)

94. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 11 मधील र्शिर्डी नगर येथील नवघर जुना तलाव येथील गेटचे नुतनीकरण करणे. (प्रभाग समिती निधी)

95. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 3 लोकमान्य टिळक सभागृहाच्या उर्वरित आवारामध्ये पी.सी.सी. करणे. (प्रभाग समिती निधी)

101. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील मिरारोड (पुर्व) आरक्षण क्र. 300 या जागेत स्वर्गिय प्रमोद महाजन यांचे कला दालन बांधणे.

102. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील भाईंदर (पुर्व) आरक्षण क्र. 122 या जागेत हिंदु ह्दय सम्राट स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांचे कला दालन उभारणे. (टप्पा - 1)

103. मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात उत्तन येथे कामा बॅप्टीस्टा चौक विकसित करणे. (भाग - 2)

105. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 5 येथील विकास उद्योग नगर मध्ये विकास उद्योग गाळा नं. N2A ते धारा औद्योगिक गाळा नं. I-9 पर्यंत गटाराची दुरुस्ती करणे

106. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र.21 मधील नवयुवन सोसायटी समोरील सृष्टी सेक्टर नं.3 जवळील जागेमध्ये सेल्फी पॉईंट बनविणे

107. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र. 9 नयानगरमध्ये फायबर मुतारी पुरविणे आणि बसविणे. (नगरसेवक निधी)

108. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र. 9 मधील गितानगर फेस 7 गिता सुरुची ते साई शुभम इमारती पर्यंतच्या पदपथाच्या बाजुला लोखंडी ग्रिल पुरविणे व बसविणे

109. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील भाईंदर (पुर्व) गोल्डन नेस्ट फाटक येथील अनवर अपार्टमेंट जवळील रोड व गटार बांधणे. (प्रभाग समिती निधी)

110. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील भाईंदर (प.) प्रभाग क्र. 24 मधील उत्तन मालडोंगरी हनुमान मंदिर समोर व काका बॅप्टीस्टा चौक येथे स्टेनलेस स्टिल बस थांबा बसविणे.

111. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील भाईंदर (प.) प्रभाग क्र. 08 मधील किरकोळ गटार व फुटपाथ दुरुस्तीची कामे करणे. (प्रभाग समिती निधी)

112. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील भाईंदर (प.) राईगाव मैदान राई मराठी शाळेजवळ हायमास्ट पोल बसविणे. (प्रभाग समिती निधी)

113. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील भाईंदर (प.) राईगाव मैदान शिवसेना शाखेजवळ हायमास्ट पोल बसविणे. (प्रभाग समिती निधी)

114. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील भाईंदर (प.) प्रभाग क्र. 23 मधील मोर्वा स्मशानभुमी येथे मुख्य प्रवेशद्वाराचे बांधकाम करणे. (प्रभाग समिती निधी)

115. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 02 मधिल जैसलपार्क येथे हार्मोनियम इमारत ते युरेका इमारत पर्यंत गटाराची पुर्नबांधणी करणे. (नगरसेवक निधी)

116. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील भाईंदर (पूर्व) प्रभाग क्र. 10 मधील वेनुकेम इंडस्ट्री येथे गटार बनविणे

117. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र.10 मधील लाजरेझ पार्क येथील मिनाक्षी अपार्टमेंट पाठीमागे गटारे बनविणे. (प्रभाग समिती निधी)

118. भाईंदर (पुर्व) नवघर येथे इंदिरा नगर अग्निशमन दल क्र.6 च्या कार्यालयामध्ये दुरूस्ती कामे करणे व नविन गोडाऊन बांधणे.

119. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र.11 मधील लताकुंज गल्ली रामलीला गार्डन मध्ये दुरुस्ती कामे करणेबाबत. (नगरसेवक निधी)

120. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील भाईंदर (प.) उड्डाणपुलाखाली सी.सी.टी.व्ही. मध्यवर्ती कंट्रोल रुम बांधणे.

121. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील भाईंदर (प.) भाईंदर विनायक नगर येथील समाज मंदीर येथे संरक्षण भिंत व इतर सुशोभिकरणाची कामे करणे.

122. मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात काशिमिरा पोलिस चौकी जवळच्या मौजे मिरा सि.स.क्र. 1214, 1215, 1259 ते 1262, 1291 ते 1294, 1309 ते 1311, 1335 ते 1338

123. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील भाईंदर (पुर्व) संत तुकाराम महाराज मार्गावर टॉवर सभोवताली जागेचे, दुभाजकाचे सुशोभिकरण करणे. (महापौर स्वेच्छा निधी)

124. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील मिरारोड (पुर्व) आरक्षण क्र.178 कम्युनिटी हॉल ठिकाणी फर्निचर, पाठीमागे स्वयंपाक शेड, कॉक्रीट कोबा, पेव्हर ब्लॉक, रंगकाम इ. कामे करणे.

125. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील भाईंदर (पुर्व) नवघर लोकमान्य टिळक सभागृह पहील्या मजल्याचे बांधकाम करणे. (खासदार निधी, आमदार निधी, महापौर स्वेच्छा निधी)

126. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील भाईंदर (पुर्व) जैसल पार्क जुन्या जल कुंभाच्या जागेवर समाज मंदिर व अभ्यासिका बांधणे. (महापौर स्वेच्छा निधी व मनपा निधी)

127. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील राई, आरक्षण क्र.56 सी कम्युनिटी हॉल पहीला मजला वाढीव कामे करणे.

128. भाईंदर (पुर्व) नवघर शाळा क्र. 13 शाळेचे वाढीव काम करणे.

129. मौजे महाजनवाडी स.क्र. 1071पै, 1051,2,31 10915पै, 22,23,24, 27,28 व 1104 पै. या सुविधा भुखंडात तरण तलावातील वाढीव कामे करणे.

130. मिरारोड (पुर्व) शितल नगर भागात पाण्याचा निचरा होण्यासाठी नाले, गटारे बांधकाम व इतर व्यवस्था करणे.

131. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील मिरारोड (पुर्व) नयानगर येथील आरक्षण क्र. 178 मधील मैदानामध्ये पाण्याची टाकी, पंपरुम आणि जॉगिंग ट्रॅक बांधणे. (महापौर स्वेच्छा निर्णय निधी)

133. उत्तन घनकचरा प्रकल्प जागेत आर.टी.ओ साठी ट्रॅक तयार करणे.

134. मिरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात सार्वजनिक ठिकाणी होर्डींग्ज उभारणे.

137. मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग क्र. 14 येथील मिनाक्षी नगर शिव अमृत चाळ ते सार्व. शौचालय पर्यंत नवीन गटार बांधणे. (नगरसेवक निधी)

139. मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग क्र. 14 मिरागावठण येथील हद्दीतील ससा कंपनी जवळील दिनानाथ भोईर चाळ येथे गटार व लादीकरण करणे गावदेवी कम्पाऊंड

140. मिरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात भाईंदर (प.) येथील लालबहादुर शास्त्रीनगर येथे फायबर शौचालय ते चर्च कंम्पाऊंड पर्यंत गटाराचे बांधकाम करणे.

146. मिरारोड (पूर्व) प्रभाग क्र. 21 पुनमसागर येथील स्व. इंदिरा गांधी हॉस्पीटल आणि मौलाना अब्दुल कलाम आझाद प्रभाग समिती कार्यालय यांचे मुख्य प्रवेशद्वार नविन बांधणे व सुशोभिकरण करणे.

147. मिरारोड (पूर्व) प्रभाग क्र.21 मधील उद्यानामध्ये व मिरारोड (पूर्व) स्टेशनबाहेर पाणपोई बांधणे आणि मिरारोड (पूर्व) स्टेशन बाहेरील रिक्षा स्टॅन्डचे सुशोभिकरण करणे. (नगरसेवक निधी)

148. मिरारोड (पूर्व) प्रभाग क्र.21 मधील हिंदु स्मशानभुमीचे मुख्य प्रवेशद्वार नविन बांधणे व सुशोभिकरण करणे तसेच प्रभाग क्र.21 मधील उद्याने, मैदाने व सार्वजनिक ठिकाणी बसणेकरीता बेंचेस बसविणे

149. मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात मिरागांव आरक्षण क्र. 356 उर्दुशाळा इमारत बांधणे. (भाग -1)

150. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील मोर्वा तलावाचे सुशोभिकरण करणे.

151. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील पांडुरंगवाडी, रायकरवाडी रस्ते, गटार व फुटपाथ बांधून दुरुस्ती करणे.

152. संघवी नगर येथील जॉन मेंडोसा उद्यानाचे सुशोभिकरण करणे. (मुलभुत सोयी सुविधा)

153. मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) प्रभाग समिती क्र. 05 अंतर्गत विविध विकासाची कामे करणे.

154. मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पूर्व) प्रभाग क्र.10 मधील अदानी सबस्टेशन विशाल इंडस्ट्री ते शिव साई मंदीर गॅस गोडाऊन च्या पाठीमागे गटार बनविणे

155. मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पूर्व) प्रभाग क्र.10 मधील रिध्दी सिध्दी इमारत ते गॅस गोडाऊन च्या मागील बाजुस पर्यंत गटार बनविणे.

156. मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पूर्व) प्रभाग क्र.10 मधील रिध्दी सिध्दी इमारत ते गॅस गोडाऊन पर्यंत गटार बनविणे.

157. मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) प्रभाग क्र.01 (अ) मधील जय अंबे नगर नं.2 येथील फुटपाथ गटर दुरुस्ती करुन स्लॅब करणे व सी.सी. रस्ते दुरुस्ती करणे. (प्रभाग समिती निधी)

158. मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 11 मधील शिव शक्ती नगर येथील साई सदन को.ऑ.हौ.सो. मध्ये सी.सी. रस्ता बनविणे. (प्रभाग समिती निधी)

159. मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) प्रभाग क्र.06 (ब) मधील नारायण नगर येथील साई भवन इमारती समोर गटाराचे बांधकाम करणे.(प्रभाग समिती निधी)

160. मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) प्रभाग क्र.06 (ब) मधील अभय अपार्टमेंट ते जेरॉम अपार्टमेंट पर्यंत रस्ता पुर्नपृष्ठीकरण करणे.(प्रभाग समिती निधी)

161. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग क्र. 09 मधील रस्ते, गटार व बांधून दुरुस्ती करणे.

162. आर्शिवाद हॉस्पिटल येथे सिमेंट रोड व गटार तयार करणे. (मुलभुत सोयी सुविधा)

163. मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) कनकिया मुख्य रस्त्यावरील लक्ष्मी पार्क, पार्क व्हयु हॉटेल जवळील चौकात वाहतुक बेट बांधणे. (नगरसेवक निधी)

164. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 04 मध्ये सी.सी. रस्ता, गटार व फुटपाथ दुरुस्तीची कामे करणे. (नगरसेवक निधी)

165. मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) काशिगाव सिल्वर सरीता येथील नर्मदा एम्पायर व विजय अपार्टमेंट समोर गटार बांधणे. (प्रभाग समिती निधी)

166. मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग क्र.1 (अ) मधील महावीर ज्योत बिल्डिंग ते आशिर्वाद बिल्डिंग पर्यंत गटर दुरुस्ती करणे. (नगरसेवक निधी)

167. मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 4 मधील गोडदेव नाका येथील मिताली इमारत येथील फुटपाथचे नुतनीकरण करणे. (प्रभाग समिती निधी)

168. मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात भाईदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 2 मधील आर.एन.पी. पार्क कोळीनगर येथील न्यू पंचरत्न इमारतीलगत कम्युनिटी हॉल बांधणे.

169. मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईदर (प.) मुर्धा गावातील स्मशानभूमी मुख्य प्रवेशव्दाराचे काम करणे व पंप रूमचे बांधकाम व इतर कामे करणे. (नगरसेवक निधी)

170. मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) प्रभाग क्र.1 (अ) मधील जय अंबे नगर-1 येथील पोल क्र. XUU02006 ते पुजा टेलिकॉम पर्यंत सी.सी.रस्ता करणे.(नगरसेवक निधी)

171. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 4 मधील तलाव रोड येथील मयुर पंख ते तुलशी छाया पर्यंत रस्त्यावर Bituminous Concrete चे काम करणे.

172. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 4 मधील विविध ठिकाणी तुटलेल्या स्लॅब, गटार दुरुस्ती करणे. (प्रभाग समिती निधी)

173. मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) प्रभाग क्र.6 (ड) इंदिरा कॉम्पलेक्स येथे सी.सी. रस्ता करणे. (नगरसेवक निधी)

174. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील भाईंदर (प.) उत्तन येथे विर्सजन घाट बांधकाम करणे.

175. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील भाईंदर वेस्ट येथील संत औधाराम चौक बांधकाम करणे.

176. मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 4 मधील साई रतनम बिल्डींग आणि शबनम बिल्डींग मधील रस्ता दुरुस्ती करणे, खारीगाव रंगमंच येथील रस्ता दुरुस्ती करणे.

177. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील भाईंदर (पुर्व) गोल्डन नेस्ट फेज-1 येथील उदयान विकसीत करणे. (नगरसेवक निधी)

178. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 2 येथील ओम साई बिल्डींग येथे गटाराची पुर्नबांधणी व जैसलपार्क परिसरातील तुटलेल्या फुटपाथची दुरुस्ती करणे.

179. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 11 मधील बालाजी चाळ येथील सेंट अपोलोयिस शाळा ते सचिन तेंडुलकर मैदान पर्यंत रस्ता बनविणे. (प्रभाग समिती निधी)

180. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 4 मधील खारीगांव येथील जीवनसाथी येथे गटार बनविणे. (प्रभाग समिती निधी)

181. मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) काशिगाव येथील भंडार आळी व परिसरातील सी.सी. गटारे व सी.सी. रस्ते तयार करणे.

182. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 4 मधील गोडदेव नाका येथील वृषभ कॉम्पलेक्स ते प्रकाश कुंज इमारतीपर्यंत गटाराची पुर्नबांधणी व सी.सी. रस्ता बनविणे

183. मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड पूर्व प्रभाग क्र.20 मधील शांतीनगर सेक्टर नं.7 मधील उघानामध्ये पाथवेची उंची वाढवून सुशोभिकरणाची कामे करणे.

184. मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) रामदेव पार्क केनवुड पार्क व पुजा पार्क येथील गटार बांधुन स्लॅब टाकणे. (नगरसेवक निधी)

185. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 3 मधील एस.व्ही.रोड वरील पुजा कॉम्पलेक्स ते फोर्जिंग इस्टेट पर्यंत फुटपाथचे नुतनीकरण करणे. (प्रभाग समिती निधी)

186. मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग क्र.14 रा.म.क्र.8 जवळील मांडवी पाडा साई समर्थ वेल्फेअर परिसरात सी.सी. रस्ते गटार बांधणे. (प्रभाग समिती निधी)

187. मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग क्र.14 रा.म.क्र.8 महाजनवाडी येथील लहांगे चाळ, साळवी चाळ, दुमडा चाळ, परेड चाळ, सुजाता पारधी, गावदेवी कम्पाऊंड येथे सी.सी. रस्ते गटर आणि लादीकरण

188. गणेश देवल नगर, शास्त्री नगर, नेहरु नगर, जय अंम्बे नगर येथील गटार व रस्ते तयार करणे. (मुलभुत सोयी सुविधा)

189. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग क्र. 16 खोडीयार नगर, पेणकरपाडा येथील रस्ते व गटार तयार करणे.

190. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील भाईंदर (प.) मुर्धा ते उत्तन या प्रभाग समिती क्र. 1 अंतर्गत विविध कामे करणे.

191. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील भाईंदर (प.) प्रभाग समिती क्र. 02 अंतर्गत विविध कामे करणे.

192. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील मिरारोड (पुर्व) व रा.म.क्र. 8 वरील प्रभाग समिती क्र. 06 अंतर्गत विविध विकासाची कामे करणे

194. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील भाईंदर (प.) अग्निशमन इमारती बाजूस वाहने उभी करणे करीता पत्राचे शेड उभारणे व इतर कामे करणे.

195. मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) ओम साई मंदिर मार्ग, क्विन्स पार्क रस्त्यालगत फुटपाथ तयार करणे. (उजवी बाजू)

196. मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 10 येथिल इंद्रलोक फेस -1 मधील श्रीनाथ भक्ती ते स्वप्नलोक येथिल गटारावर स्टँम्प क्राँक्रीट करणे. (नगरसेवक निधी)

197. मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 10 पानटेकडी रोड येथील स्मशानभुमी मध्ये दुरुस्ती कामे करणे.

198. मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 11 मधील नवघर गाव नवघर स्मशानभुमी मध्ये दुरुस्ती कामे करणे.

199. मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) प्रभाग क्र. 6 (क) मधील भद्रकाली मंदिर समोरील गटार दुरुस्ती करुन स्लॅब रस्त्या समांतर करणे. (प्रभाग समिती निधी)

213. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील मिरारोड (रोड) आरक्षण क्र.241 (कम्यूनिटी हॉल) येथील इमारतीत तळ मजल्यावर DCHC सुविधा तयार करणे.

226. मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या ताब्यात येणाया विविध आरक्षणाच्या, सार्वजनिक जागांना कुंपणभिंती बांधणे

227. मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील घोडबंदर किल्ला परिसर सुशोभिकरण करणे व जतन करणे. (टप्पा -2)

228. मिरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मालमत्तेची उद्याने मैदाने, स्मशानभुमी, दफनभुमी, मनपा मुख्य कार्यालय इमारत, मनपा प्रभाग कार्यालये, शाळा इमारती

229. मिरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मालमत्तेची उद्याने मैदाने, स्मशानभुमी, दफनभुमी, मनपा मुख्य कार्यालय इमारत, मनपा प्रभाग कार्यालये, शाळा इमारती

230. मिरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील गटारे, नाले फुटपाथ वार्षिक मुदतीने दुरुस्ती करणे, स्लॅब दुरुस्ती करणे.

231. मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या संक्रमण शिबीराची रेन्टल इमारती वार्षिक मुदतीने आवश्यक दुरुस्ती व देखभाल करणे.

240. मिरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील रस्ते, फुटपाथ ठिकाणी लेन मार्कींग, झेब्रा कॉसिंग, स्टॉप लाईन, थर्मोप्लास्टीक पेंट, रंगकाम कामे इ. वार्षिक मुदतीने करणे.

242. मिरा-भाईंदर क्षेत्रातील भाईंदर (प.) उत्तन घनकचरा प्रकल्प शेजारी लिचेड वाहुन नेण्यासाठी गटार तयार करणे.

244. मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील भाईंदर (प.) येथील डॉ. बळीराम हेगडेवार भवन या महानगरपालिकेच्या इमारतीमधील अप्पर तहसिल कार्यालयात फर्निचर तयार करणे.

247. मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात राई आरक्षण क्र. 56 सी बहुउद्देशीय इमारतीत पहिल्या मजल्याचे बांधकाम करणे.

248. मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील नाल्यामधून खाडीत कचरा जात असल्याने नाल्याच्या शेवटी Garbage Screening Guard बसविणे.


शेवटचा बदल : 22-01-2021