मिरा भाईंदर महानगरपालिका
प्रभाग समिती क्र.०४ माहिती अधिकार अधिनियम

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार माहिती

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१९-२०

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१७-१८_1

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१७-१८

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१६-१७

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१५-१६

केंद्रीय माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम ४(१)(ख)अन्वये स्वयंप्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती. ( २०१७-१८)

माहिती अधिकारात प्राप्त अर्ज, अपिल, माहिती 

श्रवणकुमार मिश्रा


शेवटचा बदल : 11-01-2021