मिरा भाईंदर महानगरपालिका
पाणी पुरवठा

विभाग प्रमुख श्री. सुरेश वाकोडे (कार्यकारी अभियंता)
मोबाइल फोन.   8422811356
ई- मेल watersupply@mbmc.gov.in


1) अधिकारी/कर्मचारी पदनिहाय संख्या :-

अ. क्र   पदाचे नाव   संख्या  
 1.  
कार्यकारी अभियंता   1  
 1.  
उप अभियंता   2  
 1.  
कनिष्ठ अभियंता   3  
 1.  
मुख्य लिपिक   -  
 1.  
वरिष्ठ लिपिक   1  
 1.  
लिपिक   8  
 1.  
मेस्त्री   3  
 1.  
पंप चालक   1  
 1.  
बालवाडी शिक्षिका   2  
 1.  
शिपाई   9  
 1.  
पंप मदतनीस   3  
 1.  
प्लंबर   2  
 1.  
फिटर   4  
 1.  
व्हॉल्व्हमन   2  
 1.  
मुकादम   3  
 1.  
रखवालदार   1  
 1.  
मजूर   13  
 1.  
सफाई कामगार (6+23+27+36+35+25+20) 172  
  एकुण   230  

महानगरपालिका अधिकारी/कर्मचारी यादी

.क्र.   अधिकारी / कर्मचाऱ्याचे नाव   हुद्दा   श्रेणी   कामकाजाचे स्वरूप  
 1.  
श्री. दिपक खांबित   कार्यकारी अभियंता   प्रथम   पाणी पुरवठा विभागातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या कामकाजावर विभाग प्रमुख म्हणून नियंत्रण ठेवणे, नियमीत बैठका घेऊन कामाबाबत आढावा घेणे. आवश्यकतेनुसार दरपत्रके/ निविदा मागवून विकास कामे करणे. विविध समित्यांच्या बैठकांना/स्टेम प्राधिकरण/मजीप्रा/शासकीय बैठकांना उपस्थित राहणे.  
 1.  
श्री. शरद नानेगांवकर   उप अभियंता   प्रथम   संपूर्ण मिरा-भाईंदर क्षेत्राच्या वितरण व्यवस्था/देखभाल दुरूस्तीचा व माहिती अधिकारचा कार्यभार आहे.  
 1.  
श्री. किरण राठोड   उप-अभियंता   प्रथम   संपूर्ण मिरा-भाईंदर क्षेत्राच्या वितरण व्यवस्था/देखभाल दुरूस्तीचा व माहिती अधिकारचा कार्यभार आहे.  
 1.  
श्री. दिपक जाधव  कनिष्ठ अभियंता   प्रथम   पाणी वितरण व्यवस्था देखभाल दुरुस्ती अंतर्गत सर्व कामे, नवीन जलवाहिनी टाकणे, मालमत्ता मलनि:सारण जोडणी, भुयारी गटार योजनेअंतर्ग्त कामे, रेन वॉटर ना हरकत दाखला व मलनि:सारण ना हरकत दाखला इत्यादी.
 1.  
श्री. उत्तम रणदिवे   कनिष्ठ अभियंता   प्रथम  
 1.  
श्री. भूपेश काकडे   कनिष्ठ अभियंता   तृतीय  
 1.  
श्रीम. वैशाली पाटील   व.लिपिक  तृतीय   मिरा रोड विभागाशी निगडीत सर्व कामे. व सर्व विभागाची पाणीपट्टी चलने एकत्रीत करुन लेखाविभागात जमा करणे.
 1.  
श्री. शरद पाटील   लिपिक   तृतीय   भाईंदर प विभागाशी सर्व निगडीत कामे व चेक रिर्टन संबधित कामे. 
 1.  
श्री. अशोक सावंत   लिपिक   तृतीय   रिलायन्स, MTNL,MSEDCL,MIDC,स्टेम यांची देयकाबाबतची सर्व कामे , भाईंदर पुर्व विभागाशी निगडीत सर्व कामे करणे.  
 1.  
श्री. विजय गायकवाड   लिपिक   तृतीय   कनकिया, घोडबंदर, काशी, पेणकरपाडा व मिरागांव विभागाशी निगडीत सर्व कामे करणे.  
 1.  
श्री. मनोज भोईर  लिपिक   तृतीय   राई व मुर्धा ते उत्तन विभागाशी निगडीत सर्व कामे 
 1.  
श्री. परमेश्वर गाडे   लिपिक   तृतीय   मिरा विभाग पाणीपट्टी देयके स्विकारणे व पोटकीर्द लिहिणे. (कॅश काऊंटर)  
 1.  
श्री. आनंद दाभाडे   लिपिक   तृतीय   घोडबंदर विभाग पाणीपट्टी देयके स्विकारणे व पोटकीर्द लिहिणे. (कॅश काऊंटर) 
 1.  
श्री. सुनिल कावणकर  लिपिक   तृतीय   राई मुर्धा विभाग पाणीपट्टी देयके स्विकारणे व पोटकीर्द लिहिणे. (कॅश काऊंटर)  
 1.  
श्री. निलेश शरणगप्पु   लिपिक   तृतीय   भाईंदर (पुर्व)पाणीपट्टी देयके स्विकारणे व पोटर्किद लिहीणे. (कॅश काऊंटर)  
 1.  
श्री. दत्तात्रेय जाधव  मेस्त्री   तृतीय   संबंधित परिसरातील पाणी वितरण व्यवस्था संभाळणे तसेच देखभाल दुरुस्ती अंतर्गत निघणारी कामे करणे इ.
 1.  
श्री. प्रविण जाधव मेस्त्री   तृतीय  
 1.  
श्री. संजय सोनावणे  मेस्त्री   तृतीय  
 1.  
श्री. विठ्ठल चव्हाण  पंप चालक तृतीय   मुख्य कार्यालयातील पाणी पंपिंग करणे
 1.  
सौ. विजया गवळी  बालवाडी शिक्षिका तृतीय   मुख्य कार्यालयातील पाणी पुरवठा विभागाच्या आवक-जावक कामकाज पाहणे.
 1.  
सौ. राजश्री संख्ये  बालवाडी शिक्षिका तृतीय   भाईंदर (पुर्व) पाणीपट्टी देयके स्विकारणे.

पाणी पुरवठा विभागातील कर्मचाऱ्यांची यादी

  अ. क्र. पदाचे नाव व संख्या   कार्यरत कर्मचारी   कामाचे स्वरुप  
1   शिपाई (7)  
 1. श्री. शरद चौधरी
पाणी नमुने गोळा करून तपासणीकरीता नेणे  
 1. श्री.सचिन पाटील
मुख्य कार्यालय कॅश काऊंटर. 
 1. श्री. रविंद्रनाथ यशंवत पाटील
पातलीपाडा येथे मिटर रिडींग घेणे  
 1. श्री. संतोष पवार
भाईंदर (पुर्व) विभागात पाणीपट्टी स्विकारणेकामी मदत करणे  
 1. श्री. शांताराम पाटील
मिरा रोड विभागात पाणीपट्टी स्विकारणेकामी मदत करणे  
 1. श्री. बबन भावार्थे
मिरारोड विभागात जलमापक यंत्रांचे वाचन करणे.  
 1. श्री. मधुकर सोनावणे
कनकिया येथे व्हॉलमेनचे काम  
 1. श्री. योगेश सुदाम करवंदे
कनकिया येथे व्हॉलमेनचे काम  
 1. श्री. सदानंद लक्ष्मण शेदड
मुख्य कार्यालयातील शिपाई काम 
2   पंप मदतनीस (3) 1) श्री. हरिश्चंद्र दुमाडा 2) श्री. संजय खैरे 3) श्रीम. भारती सानप पंपचालकास मदत करणे. भाईंदर (प.) व्हॉल्वमनचे काम मुख्य कार्यालयातील पाणी पुरवठा विभागाच्या आवक-जावक कामकाज पाहणे
3   प्लंबर (2)
 1. श्री. सुनिल चिकुर्डेकर
 2. श्री. नडेसन विरन
भाईंदर (पुर्व) नवीन जलजोडणी व जलजोडणी दुरुस्ती संबंधीची सर्व कामे करणे.  
4   फिटर (4)
 1. श्री. विठ्ठल घोंगडे
 2. श्री. रायर पेरीयान
 3. श्री. लहु तायडे
 4. श्री. देवेंद्र मेहेर
 1. भाईंदर (पश्चिम) मुख्य जलवाहिनी व वितरण जलवाहिनी दुरुस्ती करणे
 2. कनाकिया घोडबंदर मुख्य जलवाहिनी वितरण जलवाहिनी दुरुस्ती करणे
 3. मिरारोड मुख्य जलवाहिनी व वितरण जलवाहिनी दुरुस्ती करणे
 4. भाईंदर (पुर्व) मुख्य जलवाहिनी व वितरण जलवाहिनी दुरुस्ती करणे
5   व्हॉल्व्हमन (3) 1) श्री. शिवाजी गवळे 2) श्री. संतोष संख्ये  
 1. भाईंदर (पुर्व) नेमून दिलेल्या झोनप्रमाणे विभागवार पाणी वितरण करणे.
 2. कनाकिया येथे व्हॉलमेनचे काम.
6   मुकादम (3) 1) श्री. नवीन तांडेल 2) श्री. मनुभाई सोलंकी 3) श्री. पंढरी नागरे
 1. भाईंदर (पुर्व) स्टोअर विभागातील कामकाज.
 2. भाईंदर (पश्चिम) येथे मजूर वर्गावर नियंत्रण ठेवणे.
 3. कनाकिया येथे मजूर वर्गावर नियंत्रण ठेवणे.
7   रखवालदार (1) 1) श्री. भालचंद्र भा. पाटील   मिरा जलकुंभ येथे रखवालदाराचे काम 
8   मजूर (13)
 1. श्री. कृष्णा मेंगाळ (भा. पु.)
 2. श्री. रामा नागरे (भा. पु.)
 3. श्री. रमेश भोये (काशी कनाकिया)
गळती काढणेसारख्या कामावेळी प्रत्यक्ष जागेवर खोदाई काम, सामानाची ने-आण सारखी कामे करणे.  
 1. श्री. मोहन सोमा तळपे (कनाकिया)
सतत गैरहजर  
 1. श्री. अमित हिरवे
डोंगरी येथे व्हॉल्वमनचे काम  
 1. श्री. किशोर दहिवडे
नवघर येथे व्हॉल्वमनचे काम  
 1. श्री. रमेश कांबळे
मिरा गाव येथे मिटर रीडरचे काम  
 1. श्री. बाबू राठोड.
गोडदेव येथे व्हॉल्वमनचे काम  
 1. श्री. हेमंत हरवटे
काशी गांव येथे व्हॉल्वमनचे काम  
 1. श्री. विशाल पाटील
उत्तन येथे मिटर रीडरचे काम 
 1. श्री. अनिल भराडे
राई मुर्धे येथे मिटर रीडींगचे काम  
 1. श्री. संजय पवार
भाईंदर (पुर्व) येथे मिटर रिडरचे कामकाज 
 1. श्री अनिल पवार
मिरा गांव येथे मिटर रिडरचे कामकाज 

 

 पाणी पुरवठा विभागातील सफाई कमचाऱ्यांची यादी

मुख्य कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची यादी.

अ.क्र.   अधिकारी / कर्मचाऱ्याचे नाव   हुद्दा   कामकाजाचे स्वरूप  
1   श्री. भुषण पाटील   स.का.   शिपाईचे काम  
2   श्री. विश्वनाथ पाटील   स.का.   शिपाईचे काम  
3   श्री. मनवेल मायावन  स.का.   शिपाईचे काम  
4   श्री. शत्रुघन पाटील स.का.   शिपाईचे काम  
5   श्री. तंगाप्रकाश काशीलिंगम  स.का   शिपाईचे काम  
6   श्रीम. जसिंटा डायस   स.का.   मुख्य कार्यालयात कॅश काउंटर  

पथक क्र. 1 (मुर्धा ते उत्तन)

अ.क्र.   अधिकारी / कर्मचाऱ्याचे नाव   हुद्दा   कामकाजाचे स्वरूप  
 1.  
श्री. मुत्तूलिंगम छिन्नातंबी   स.का.   मजूराचे काम
 1.  
श्री महेश शां. तामोरे स.का.   मुकादम  
 1.  
श्री अगरवेल कलीमुर्ती  स.का.   मजुर  
 1.  
श्री. सेल्व्हराज विरम्मुत्तु   स.का.   मजुर  
 1.  
श्री. अंबाडायन कलियन स.का.   मजूर  
 1.  
श्री. दामूमनी केशवन आदिमुलम   स.का.   मजुर  
 1.  
श्री. तारांचंद नागरे   स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. श्याम ठाकूर स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. कैलास पाटील स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. अलिक डिसोजा स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. विलास वांगड   स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. रमेश मोरे   स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. नेल्सन निग्रेल   स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. नोयेल नुनिस  स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. किरण गायकवाड  स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. विनायक पाटील स.का.   मजूराचे काम  
 1.  
श्री. नोवोल मछाडो   स.का.   मजूराचे काम  
 1.  
श्री. विलास गायकवाड  स.का.   मजूराचे काम  
 1.  
श्री. म्रुगवेल आदीमुलम  स.का.   मजूराचे काम  
 1.  
श्री. दत्ता मते   स.का   मिटर रिडर चे काम 
 1.  
श्री. उमेश राऊत   स.का.  मिटर रिडर चे काम
 1.  
श्री. ॲन्थोनी कंवाडर स.का.   व्हॉल्वमनचे काम
 1.  
श्री. शरद पारधी   स.का.   मिटर रिडर चे काम  

पथक क्र. 2 (भाईंदर (प.))

अ.क्र.   अधिकारी / कर्मचाऱ्याचे नाव   हुद्दा   कामकाजाचे स्वरूप  
 1.  
श्री. विनोद मोरे   स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. थंडापाणी आयागन   स.का.   मजूराचे काम
 1.  
श्री. कुप्पूस्वामी वेल्यन   स.का.   मजूराचे काम  
 1.  
श्री. गणेशन नडेसन  स.का.   मजूराचे काम  
 1.  
श्री. वेलू छिन्नास्वामी स.का.   मजूराचे काम  
 1.  
श्री. सेल्वराज शिंगोडन  स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. छल्लन विरन   स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. भूषण ल. बरफ स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. त्रिमुर्ती कलियन  स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. दगडु सोमा बागुल  स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. महादेव तारवी   स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. गुरूदत्त म्हात्रे  स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  सतत गैरहजर
 1.  
श्री. हॅन्ड्रीक फरीया   स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. प्रदिप मरले स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. सुब्रमण्यम नाडार स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. हसमुख सोलंकी   स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. अरूणानंदन छिन्नातंबी स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. शशिकांत तारवी  स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. अर्जुन गायकवाड   स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. शांताराम पाटील  स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. चेतन सोलंकी   स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. साईनाथ वाघमारे   स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. उत्तरायन दोराईराज   स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. किशोर पाटील   स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. अरुमणी सब्रायन   स.का.  

टाकीच्या परिसरात साफसफाई करणे 

 1.  
श्री. अय्यापन कोलंजी   स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. दत्तप्रसाद पाटील   स.का.   सिव्हरेज कामकाज 

पथक क्र. 3 (भाईंदर पुर्व)

अ.क्र.   अधिकारी / कर्मचाऱ्याचे नाव   हुद्दा   कामकाजाचे स्वरूप  
 1.  
श्री. भगवान नेमाडे    स.का.   मेस्त्रीचे काम  
 1.  
श्री. मुनियन कंद्रवेल   स.का.   मजूराचे काम  
 1.  
श्री. कोलंजी पेरूमल  स.का.   मजूराचे काम  
 1.  
श्री. संजय बा. शेलार   स.का.   मजूराचे काम  
 1.  
श्री. लक्ष्मण नावान  स.का.   मजूराचे काम  
 1.  
श्री. आरमुगम कंन्नन   स.का.   मजूराचे काम  
 1.  
श्री. प्रदिप भिमा सोळकी   स.का.   मजूराचे काम  
 1.  
श्री. वडीवेल मुनियन   स.का.   मजूराचे काम  
 1.  
श्री. राजा श्रीनिवासन   स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. अनिल भोईर  स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. बाबु सु राठोड  स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. देवानंद ह. पाटील   स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. राजेंद्र मो. पाटील  स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. सुरेश द. शेलार   स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. डेविड डिसील्व्हा   स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. जोसेफ जबेत   स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. शेठ नडेसन   स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. किशोर म्हात्रे  स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. भरत य.म्हात्रे  स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. चंद्रेस रामास्वामी  स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. गोंविंद स्वामी विरमुत्तु  स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. गोंविंद स्वामी लक्ष्मण   स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. भालचंद्र पेंढारकर  स.का.   मजूराचे काम  
 1.  
श्री. निधी चिन्नापन कडियात  स.का.   मजूराचे काम  
 1.  
श्री. शशिकांत चिंचोळकर  स.का. व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. भगवान तांडेल  स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. नरेंद्र तांडेल   स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. किशोर दिहिवडे स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. शांताराम काताळे   स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. सदानंद तांडेल   स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. शेखर राउत   स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. विरन गोपाळ  स.का.   व्हॉल्वमनचे काम
 1.  
श्री. विनोद जमदाडे  स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. प्रभु अंथेानी  स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  सतत गैरहजर
 1.  
श्री. अरुण अ. म्हात्रे   स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. भरत म्हात्रे स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  

 

पथक क्र. 4 (मिरारोड)

अ.क्र.   अधिकारी / कर्मचाऱ्याचे नाव   हुद्दा   कामकाजाचे स्वरूप  
 1.  
श्री. ज्ञानेश्वर शेलार   स.का.   मुकादमचे काम  
 1.  
श्री. मृगन विरन   स.का.   मजूराचे काम  
 1.  
श्री. बाल्या चिल्या   स.का.   मजूराचे काम  
 1.  
श्री. शेखर लक्ष्मण   स.का.   मजूराचे काम  
 1.  
श्री. उन्नीकुमार पलानी  स.का.   मजूराचे काम  
 1.  
श्री. मनोज देवरूखकर  स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. मुर्गेश वर्धन नायडू   स.का.   व्हॉल्वमनचे काम   (लोढा ऍमिनिटी)
 1.  
श्री. चंद्रशेखर भोईर  स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. दत्ताराम सी. शेलार  स.का.   अपंग
 1.  
श्री. महादेव मांगेला  स.का.   मजूराचे काम  
 1.  
श्री. नारायण मेहेर   स.का.   मजूराचे काम  
 1.  
श्री. महेंद्र म्हात्रे   स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. प्रमोद ज. घरत  स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. भुषण आहीरे   स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. विजय पाटील   स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. शिनवार बरफ स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. गिरीधर म्हात्रे  स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. राजेंद्र पाटील  स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. रमाकांत मोरे  स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. भास्कर त्रिभुवणे   स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. अजय पाटील   स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. भागवत साळवे   स.का.   मुकादमचे काम  
 1.  
श्री. बारकु डांगडे   स.का.   मजूराचे काम  
 1.  
श्री. भगवान मानकर  स.का.   मजूराचे काम  
 1.  
श्री. फुलबदन यादव  स.का.   मजूराचे काम  
 1.  
श्री. वासुदेव धंगेकर  स.का.   व्हॉल्वमनचे काम 
 1.  
श्री. प्रविण बाळू जाधव  स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. शशीकांत ठाकूर स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. मधुकर सुर्यवंशी  स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. शंकर पोतदार  स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. जर्नादन पाटील   स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. प्यारेलाल श्रीवास्तव स.का.   ड्रेनेज एस.टी.पी. 
 1.  
श्री. सुरेश सोनकांबळे   स.का.   2007 पासुन सतत गैरहजर  
 1.  
श्री. संतोष परब   स.का.   मिटर रिडरचे काम
 1.  
श्री. हेमचंद गोसावी   स.का.   मजुराचे काम 

पथक क्र. 5 (कनाकिया)

अ.क्र.   अधिकारी / कर्मचाऱ्याचे नाव   हुद्दा   कामकाजाचे स्वरूप  
 1.  
श्री. प्रविण साळवे   स.का.   मुकादमचे काम  
 1.  
श्री. कृष्णा तवटे   स.का.   मुकादमचे काम  
 1.  
श्री मुदली तंगवेल   स.का.   मजुराचे काम  
 1.  
श्री. देवराज मुत्तु  स.का.   मजुराचे काम  
 1.  
श्री. रायप्पन रंगनाथन  स.का.   मजुराचे काम  
 1.  
श्री. आरनासलम मुत्ताम  स.का.   मजुराचे काम  
 1.  
श्री. संतोष दोराईस्वामी कदरवेल  स.का.   सतत गैरहजर 
 1.  
श्री. संदिप ईश्वर टाक   स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. फारुख मेमन   स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. रमेश राठोड   स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. विलास टेळे   स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. गणेश तंगडी  स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. रामा आंबादास कांबळे  स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. जितेंद्र पाटील स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. कृष्णा मोतीराम जाधव   स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. जगन पवार  स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. पन्नालाल यादव   स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. महादेव ओटवकर  स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. सुनिल सुरेश जाधव   स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. पन्नानिवेल पडीयाची   स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. संतोष माणिक खरटमोल   स.का.   व्हॉल्वमनचे काम  
 1.  
श्री. राजाराम बच्छाव   स.का.   कनाकिया मिटर रिडरचे काम  
 1.  
श्री. नरेश पाटील   स.का.   कनाकिया मिटर रिडरचे काम  
 1.  
श्री. हेमंत म्हात्रे   स.का.   काशी मिटर रिडरचे काम  
 1.  
श्री. नंदकुमार राउत   स.का.   चेना व्हॉल्वमनचे काम  

नियंत्रण कक्ष, टॅकर वितरण व पम्पींग स्टेशन

अ.क्र.   अधिकारी / कर्मचाऱ्याचे नाव   हुद्दा   कामकाजाचे स्वरूप  
1   श्री. भास्कर माने   स.का.   पाणी पुरवठा नियंत्रण  
2   श्री. लोटन जगदाळे   स.का.   पाणी पुरवठा नियंत्रण  
3   श्री. हरेश भाटकर   स.का.   पाणी पुरवठा नियंत्रण  
4   श्री. जितेंद्र देवरूकर   स.का.   भांडार मदतनीस 
5   श्री. सुहास लोकेगावकर  स.का.   मीटर रिडर भाईंदर (प.)  
6   श्री. राजेश य. पाटील स.का.   मीटर रिडर भाईंदर (प.)  
7   श्री. वसंत शंकर पाटील  स.का.   मीटर रिडर भाईंदर (प.)  
8   श्री. मोहन सु. पाटील  स.का.   मीटर रिडर भाईंदर (पुर्व) 
9   श्री. प्रशांत तु. पाटील   स.का.   मीटर रिडर भाईंदर (पुर्व)  
10   श्री. उमेश तारवी   स.का.   मीटर रिडर भाईंदर (पुर्व) 
11   श्री. पुंडलिक चौधरी  स.का.   मीटर रिडर भाईंदर (पुर्व)  
12   श्री. योगेश गायकवाड  स.का.   मीटर रिडर भाईंदर (पुर्व)  
13   श्री. दिलीप गोतारणे   स.का.   मीटर रिडर मिरारोड (पुर्व)  
14   श्री. संगित गोतारणे   स.का.   मीटर रिडर मिरारोड (पुर्व)  
15   श्री. प्रदिप पाटील   स.का.   मीटर रिडर मिरारोड (पुर्व)  
16   श्री. लक्ष्मण तांडेल    स.का.   मीटर रिडर मिरारोड (पुर्व)  
17   श्री. हेमंत भाऊ गोऱ्हेकर   स.का.   मीटर रिडर कनाकिया मिरारोड  
18   श्री. महेश डावाळे   स.का.   मीटर रिडर कनाकिया मिरारोड  
19   श्री. भरत क. पाटील स.का.   मीटर रिडर काशी विभाग
20   श्री. रत्नाकर पाटील   स.का.   मीटर रिडर भाईंदर (प.) 

4) सन 2015-16 मधील उल्लेखनीय कामगिरी :-

अ) अतिरिक्त 75 द.ल.ली. पाणी पुरवठा योजना

      मिरा-भाईदर शहराची लोकसंख्या सन 2011 च्या जनगणनेनुसार 8.14 लक्ष इतकी असून सध्याची लोकसंख्या अंदाजे 11.20 लक्ष असून पाण्याची मागणी 193 द.ल.लि. प्रति दिन आहे. परंतु मिरा-भाईंदर शहरास स्टेम वॉटर डिस्ट्रीब्युशन ऍन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्रा.लि. कडून दररोज 86.00 द.ल.लि. व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून सरासरी 100 द.ल.लि. असा एकूण सरासरी 186 द.ल.लि. पाणी 7.00 द.ल.लि. कमी होत आहे.

मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेची लोकसंख्या व त्यानुसार लागणारा पाणी पुरवठा खालीलप्रमाणे आहे.

अ.क्र. वर्ष   लोकसंख्या (लाखात)   प्रति दिन आवश्यक पाणी पुरवठा (द.ल.लि.)   प्रत्यक्ष होणारा पाणी पुरवठा  
1   2011   8.14   147.50   116.00  
2   2015   10.00   172.50   136  
2   2017   11.20   193   186  
3   2021 (अंदाजित)   13.04   225   -  
4   2031 (अंदाजित)   19.56   337.50   -  
5   2041 (अंदाजित)   24.45   422.00   -  
6   2046 (अंदाजित)   25.43   439.00   -  

      उपरोक्त तक्त्यानुसार मिरा भाईंदर शहराची सद्याची पाण्याची मागणी व होणारा पाणी पुरवठा यातील तफावत तसेच सन 2021 पर्यंतची पाण्याची मागणी पूर्ण होण्यासाठी मिरा भाईंदर महानगरपालिकेस महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून दि.26/08/2014 व दि.24/11/2014 रोजी झालेल्या बैठकीत अतिरिक्त 75 द.ल.ली. पाणी मंजूर करण्यात आलेले आहे. (मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेसाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून अस्तीत्वातील 50द.ल.ली. व अतिरिक्त 75द.ल.ली. असे एकूण 125द.ल.ली. पाणी मंजूर आहे.)

      वरील मंजूर अतिरिक्त 75 द.ल.ली. पाणी शहरापर्यंत आणणेकरिता योजनेचे काम 90 टक्के काम पुर्ण झाले असुन योजना अशता: कार्यान्वीत केली असुन योजनेतुन सुमारे 50 एम.एल.डी. पाणी घेण्यात येते. सदर पाणी पुरवठा योजना कार्यान्वीत झाल्यानंतर मिरा भाईंदर शहराची सन 2021 पर्यंतची पाण्याची गरज पूर्ण होणार आहे.

ब) पाणीपट्टी वसुली 88.30 % :-

      पाणी पुरवठा विभागाने सन 2019-20 या आर्थिक वर्षात 88.30 % पाणीपट्टी वसुली केलेली आहे.

वर्ष मागणी वसुली   टक्केवारी  
2019-20   83.56  73.79   88.30  

क) नविन नळ जोडणी मंजूरी

      मिरा-भाईंदर क्षेत्रात अपुरा पाणी पुरवठा होत असल्यामुळे दि.04/10/2011 पासून नविन नळजोडण्या देणे बंद करण्यात आलेल्या होत्या. सद्यस्थितीत महाराष्ट्ं सुर्वण जयंती नगरोत्थान महाअभियाना अंतर्गत अतिरिक्त 75 द.ल.लि पाणी पुरवठा योनजेची 90 टकके कामे पुर्ण झालेली असुन प्रथम टप्यातील 50 द.ल.लि पाणी पुरवठा सुरु झालेला आहे. दि.30/04/2017 पासून नविन नळ जोडणी मंजूरी करण्यात आलेली आहे.

Press Note Dt.01/09/2021

1. कार्यादेश रजिस्टर - 2020-21

2. पाणी पुरवठा संबंधी माहिती

3. भुयारी गटार योजने संबंधी माहिती

4. 218 द.ल.लि. पाणी पुरवठा योजने संबंधी माहिती

5. नागरीकांची सनद

6. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश अंतर्गत सेवांची यादी

7. माहिती अधिकार अधिनियम 2005 कलम 4 (1) ख अन्वये 17 मुददयांची माहिती सन 2021-22

8. प्रशासन अहवाल सन - 2021-22

9. कर्मचारी जॉब चार्ट माहिती

10. CFC सेंटरची यादी

11. मागणी, वसुली व थकबाकी माहिती सन 2020-21

12. माहिती अधिकार संबंधी माहिती-compressed

Press Note Dt.26/08/2021

प्रशासन अहवाल 2020-21

प्रेस नोट प्रसिद्ध करणेबाबत – पाणी पुरवठा विभाग

फेर-दरपत्रक संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे - महानगरपालिका क्षेत्रात रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करीता तांत्रिक सल्लागाराचे पॅनल तयार करणे

Pressnote:- 29/04/2021 (शहरातील पाणी पुरवठ्यामध्ये एकुण सरासरी 21 द.ल.ली. प्रतीदिन वाढ करण्यात आले बाबत.)

महालेखापाल यांचेकडील लेखापरीक्षण अहवाल वेबसाईटवर प्रसिद्ध करणेबाबत

सफाईमित्र सुरक्षा चॅलेंज 2021 अंतर्गत “सफाईमित्र उद्यमीकरण आणि उन्नतीकरण प्रोत्साहन योजना – सन्मान आणि शाश्वतता” योजनेस व पथनाटय करणे

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात होणा-या कमी व अपु-या पाणी पुरवठ्याबाबत सहाकार्य करणे तसेच जनजागृती करणेबाबत…

13. प्रेस नोट 15-12-2017

All zone drawings Oct 2017

All zone drawings

Action plan to reduce water losses to less than 20 % and Aleast 90% billing and Atleast 90 % Collection

STPs and WTPs Energy efficiency statement

UGD माहिती

पाणी पुरवठा बंद - ०८-११-२०१६

 


शेवटचा बदल : 17-09-2021