मिरा भाईंदर महानगरपालिका
Department of Women and Child Welfare

Department head MR Charushila Kharpade
Telephone / mobile number 8422811377
E-mail  mahilabalkalyan@mbmc.gov.in
List of officers / staff working in Women and Child Welfare Department
A.K.R.  Officer / Employee Name Designation phone number
1. Charushila Kharpade ८४२२८११३७७

Details of duty list of officers and employees

sr. officer designation Clause of the Act, Municipal Corporation Approved Resolution, Hon. Details provided by the Commissioner Duties and responsibilities
Dr. Sambhaji Panpatter, Deputy Commissioner (MBC)
 1. Women and Child Welfare Committee constituted under Section 30 of the Maharashtra Municipal Corporation Act.
 2. Govt. Decision no. Sankirna-2005 / Pr.No.156 / 05 / Nov-20 Implementation of the scheme mentioned under 30/12/2006.
 • Head of Women and Child Welfare Department.
 • Monitoring and planning of work of Women and Child Welfare Department.
 • Government / Ministry level meetings To be present with the Commissioner.
 • माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अन्वये प्रथम अपिलिय अधिकारी म्हणुन काम पाहणे.
 • विभागाकडे सोपविण्यात आलेल्या सर्व कामाचे प्रस्ताव तपासुन मा. आयुक्त यांना सादर करणे.
 • विविध न्यायालयील प्रकरणे/विधानसभा
 • तारांकित/अतारांकित/ लक्षवेधी यांची विहित मुदतीत माहिती तयार करणे तसेच शासनास माहिती संबंधी पाठपुरावा करणे.
 • अधिकारी/ कर्मचारी यांचे प्रशासकिय कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे.
 • विभागातील कर्मचाऱ्यांचे गोपनिय अहवाल पुनर्विलोकन करणे.
 • अभिलेख सुव्यवस्थित ठेवणेच्या कामावर नियंत्रण ठेवणे.
 • मा. आयुक्त यांनी वेळोवेळी सोपविलेली इतर सर्व कामे.
चारूशिला खरपडे महिला व बालकल्याण अधिकारी वरिल नमुद केलेल्या तरतुदीनुसार
 • मा. महासभा व मा. महिला बाल कल्याण समितीने मंजूर केलेल्या प्रस्तावावर कार्यवाही करणे व वरिष्ठांच्या मान्यतेसाठी पाठविणे.
 • विभागातील कर्मचारी यांच्या दैनंदिन कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे.
 • विभागातील कर्मचाऱ्यांचे गोपनिय अहवाल प्रतिवेदन करणे.
 • महिला व बालकल्याण समितीच्या बैठका आयोजीत करुन विविध योजनांची अंमलबजावणी करणे.
 • मनपा अंतर्गत बालवाडीतील मुलांना सकस आहार पुरविणे व साहित्य पुरविणे.
 • बालवाडीतील शिक्षकाकरिता प्रशिक्षण राबविणे व नियोजन करणे.
 • माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अन्वये प्राप्त अर्जावर जनमाहिती अधिकारी म्हणुन कारवाई करणे व प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या आठवडयात मासिक अहवाल सामान्य प्रशासन विभागास सादर करणे.
 • वरिष्ठांनी निर्देश दिल्याप्रमाणे कर्तव्य पार पाडणे.
श्री. दामोदर संखे, वरिष्ठ लिपीक टेबल क्र.01
 • विविध योजना राबविण्याकरिता अहवाल महिला व बालकल्याण समिती पुढे सादर करणे.
 • महिला व बालकल्याण समितीची बैठक आयोजित करणे.
 • महिला व बालकल्याण समिती अंतर्गत विविध प्रशिक्षण राबविणेकरिता अहवाल तयार करणे.
 • व्ही.एम.सिटी, पी.एम.पोर्टल, आपले सरकार यावर प्राप्त तक्रारी तपासणे व त्यातक्रारी नुसार पत्र व्यवहार करणे.
 • सहा. माहिती अधिकारी म्हणुन माहिती अधिकारातील पत्रांना उत्तर तयार करणे.
 • वरिष्ठांनी निर्देश दिल्याप्रमाणे कर्तव्य पार पाडणे.
श्रीम. विणा सरोदे, बालवाडी शिक्षिका टेबल क्र.02
 • सकाळी 10 ते 12 पर्यत नेमुन दिलेल्या बालवाडीतील मुलांना शिकविणे.
 • प्रशिक्षण व सकस आहाराचे रजिस्टर नोंदी घेऊन अद्यावत ठेवणे.
 • वरिष्ठांनी निर्देश दिल्याप्रमाणे कर्तव्य पार पाडणे.
श्रीम. रविंद्र कौर, बालवाडी शिक्षिका टेबल क्र.03
 • सकाळी 10 ते 12 पर्यत नेमुन दिलेल्या बालवाडीतील मुलांना शिकविणे.
 • प्रशिक्षण व सकस आहाराचे रजिस्टर नोंदी घेऊन अद्यावत ठेवणे.
 • वरिष्ठांनी निर्देश दिल्याप्रमाणे कर्तव्य पार पाडणे
 1. माहिती अधिकार २०१५-१६
 2. २०१६-१७ या वर्षात महिला आणि बाळ कल्याण विभाग तर्फे राबविण्यात आलेल्या योजना.
 3. २०१७-१८ या वर्षात महिला आणि बाळ कल्याण विभाग तर्फे राबविण्यात आलेल्या योजना..
 4. 08 मार्च जागतिक महिला दिन
 5. इ-टेंडरिंग(ऑफ-लाईन) निविदा प्रसिद्ध करणे बाबत.
 6. मीरा भाईंदर महानगरपालिकेमध्ये बेटी बचाओ योजने अंतर्गत विविध कामे करणेसाठी
 7. निविदा दरपत्रकविषयी अटीशर्ती सॅन २०१६-१७
 8. मीरा भाईंदर महानगरपालिकेमध्ये बेटी बचाओ योजने अंतर्गत विविध कामे उदा. पॅम्पलेट छपाई,फोटो,बॅनर ,पथनाट्य इ. करणेसाठी
 9. Regarding financial assistance for marriage of destitute / widowed / divorced women
 10. Regarding providing financial assistance to the children of destitute / widowed / divorced women.
 11. Application for financial assistance to children of destitute women
 12. Form of application for grant of marriage for daughters of destitute / widow / divorced women
 13. Women rickshaw (passenger), owner / driver / helper has an initiative to protect and empower women in the state.

 


शेवटचा बदल : 19-08-2021