मिरा भाईंदर महानगरपालिका
जाहिरात विभाग

विभाग प्रमुख

 श्रीम. मंजिरी  डिमेलो

दूरध्वनी / भ्रमणध्वनी क्रमांक  8422811222
ई- मेल

advertise@mbmc.gov.in

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम 244245, 386 तसेच 392 अन्वये व मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका (जाहिरात व फलक नियत्रंण) नियम 2003 अन्वये जाहिराती व आकाशचिन्हे इत्यादीवर नियंत्रण करण्याची तरतुद आहे. त्याअनुषंगे मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील जाहिरातीच्या विविध भागात होर्डिंग्ज (आकाशचिन्ह), कमानी, व्यापारी आस्थापनेवरील जाहिराती, दुकानांवरील जाहिराती फलक व अन्य प्रकारच्या जाहिराती या पासून शहराच्या सौदर्यात भर घालणे व महानगरपालिकेचे उत्पन्न वाढविणे

विभागाची कामे

         महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम 244, 245 व मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका (जाहिरात व फलक नियंत्रण) नियम 2003 अंतर्गत तरतूदीनुसार जाहिरात फलकांवर नियंत्रण व नियमन करणेची कार्यवाही करणे. वसुलीचा इष्टांक पुर्ण करणेच्या दृष्टीने प्रयत्न करणे व त्या अनुषंगाने कामे करणे.

मा. आयुक्त, उपायुक्त यांनी निर्देश दिल्याप्रमाणे कर्तव्य पार पाडणे प्रभागनिहाय मिरा भाईदर महानगरपालिका क्षेत्रातील व्यापारी आस्थापनावरील जाहिराती फलकाचे सर्व्हेक्षण करून आकारणी करणे व वसुलीचा इष्टांक पुर्ण करणे. कार्यालयीन / शासन पत्रव्यवहार इत्यादी कामकाज करणे.

उपआयुक्त (जाहिरात)

अर्ज

लायसन व आकाशचिन्ह (नमुना अ)

जाहिरात लायसन नवीकरणाचा नमुना (नमुना ब)

आकाशचिन्ह लायसन (नमुना क)

 


शेवटचा बदल : 15-07-2021