मिरा भाईंदर महानगरपालिका
पशु संवर्धन विभाग

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार माहिती

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०२०-२१

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१७-१८, २०१८-१९, २०१९-२०

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१५-१६

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम४(१)(ब) अन्वये १७ बाबींची माहिती

माहिती अधिकारात प्राप्त अर्ज, अपिल, माहिती 

माहिती अधिकार अधिनियम (RTI) –

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका येथील परवाना विभाग या सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या अखत्यारीतील माहिती संदर्भांत माहिती अधिकारी, सहाय्यक माहिती अधिकारी आणि अपिलीय अधिकारी यांची तपशिलावर महिती

 

अ.क्र.

माहिती अधिका-याचे नाव

अधिकार पद

अपिलीय प्राधिकारी म्हणून त्याची कार्यकक्षा

संपूर्ण पत्ता / दुरध्वनी क्रमांक

१.

श्री. संभाजी पानपट्टे

उप-आयुक्त

पशुसंवर्धन विभाग

पशुसंवर्धन विभाग, तिसरा मजला, मुख्य कार्यालय स्व. इंदिरा गांधी भवन, छत्रपती शिवाजी महाराज मार्ग, भाईंदर (प.)

दुरध्वनी क्र. ०२२-२८१९२८२८

 

अ.क्र.

माहिती अधिका-याचे नाव

अधिकार पद

माहिती अधिकारी म्हणून त्याची कार्यकक्षा

संपूर्ण पत्ता / दुरध्वनी क्रमांक

१.

श्री. नरेंद्र चव्हाण

विभागप्रमुख

पशुसंवर्धन विभाग

पशुसंवर्धन विभाग, तिसरा मजला, मुख्य कार्यालय स्व. इंदिरा गांधी भवन, छत्रपती शिवाजी महाराज मार्ग, भाईंदर (प.)

दुरध्वनी क्र. ०२२-२८१९२८२८

     

अ.क्र.

माहिती अधिका-याचे नाव

अधिकार पद

सहा.माहिती अधिकारी म्हणून त्याची कार्यकक्षा

संपूर्ण पत्ता / दुरध्वनी क्रमांक

१.

श्री. शाम इंगोळे

लिपिक

पशुसंवर्धन विभाग

पशुसंवर्धन विभाग, तिसरा मजला, मुख्य कार्यालय स्व. इंदिरा गांधी भवन, छत्रपती शिवाजी महाराज मार्ग, भाईंदर (प.)

दुरध्वनी क्र. ०२२-२८१९२८२८

 


शेवटचा बदल : 08-01-2021