मिरा भाईंदर महानगरपालिका
पशु संवर्धन

विभाग प्रमुख डॉ. विक्रम निराटले 
दूरध्वनी / भ्रमणध्वनी क्रमांक  ९८१९५४४६४२
ई- मेल animalhusbandary@mbmc.gov.in

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

पशुसंवर्धन विभाग

// कर्तव्यसूची //

 • मिरा भाईंदर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील मोकाट कुत्र्यावर नियंत्रण करणेकरीता निविदा मागवून ठेकेदाराची नियुक्ती केली जाते. सदर ठेकेदाराकडून खालीलप्रमाणे कामकाज करण्यात येते
  1. मोकाट कुत्रे पकडणे (डॉग, व्हॅन व कर्मचारी ठेकेदारांचे असतात).
  2. पकडून सदरचे कुत्रे शस्त्राक्रिया ठिकाणी नेणे.
  3. प्रजनन शस्त्रक्रिया करणे व श्‍वान दंश लस नेणे.
  4. शस्त्राक्रिया केलेल्या कुत्र्यांना औषधोपचार व खानपान व्यवस्था करणे
  5. प्रजनन शस्त्रक्रिया झाल्यावर ज्या जागेवरून मोकाट कुत्री पकडली कुत्री त्याच जागेवर नेउन सोडणे.
 • मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात मोकाट फिरणारी जनावरे महापालिका कामगारांकडून पकडून त्यांना महानगरपालिकेच्या कोंडवाड्यामध्ये बंदिस्त केले जाते. जर जनावरांचा मालक दिवसांच्या आत जनावरे सोडविणेसाठी आला असता दंडाची रक्कम आकारुन जनावरे त्यांच्या ताब्यात दिली जातात. जर दिवसांचे आत मालक जनावरे ताब्यात घेणेस आल्यास शासनाची श्री मुबंई जीवदया मंडंळी, गोशाळा, वसई, ता-वसई, जि. पालघर या ठिकाणी जनावरे पाठविण्यात येते.
 • महाराष्ट्र शासन, नगरविकास विभाग (नवि-२०) यांचे पत्र क्र. ०२००४/प्र.क्र.१२१/नवि/२०, दि.०७/०९/२००४ महाराष्ट्र शासन, नगरविकास विभाग (नवि-२०) यांचे पत्र क्र. १०२००४/प्र.क्र.१२१/नवि/२०, दि.२२/०७/२००९ अन्वये जैन धर्मिंयांचे पर्युषण पर्व निमित्त श्रावण वद्य १२ ते भाद्रपद शुध्द या दोन दिवशी महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्व कत्तलखाने मांसविक्रीची सुकाने बंद ठेवण्यास तसेच पर्युषण पर्वातील उर्वरीत दिवशी श्रावण वद्य १३ ते भाद्रपद शुध्द या दोन दिवशी सर्व कत्तलखाने मांसविक्रीच्या दुकानदारांना, कत्तलखाने मांसविक्रीची दुकाने बंद करणेबाबत महानगरपालिकेमार्फत आवाहान केले जाते.
 • शासन आदेश क्र. संकीर्ण १०/२००२/प्र.क्र.१११/नवि. २७, नगरविकास विभाग, दि.२८/०३/२००३ अन्वये दरवर्षीमहावीर जयंतीया दिवशी महानगरपालिका क्षेत्रातील कत्तलखाने मांसविक्री दुकाने बंद ठेवण्याची कार्यवाही केली जाते.
 • शासन आदेश क्र. संकीर्ण १०/२००२/प्र.क्र.१११/नवि. २७, नगरविकास विभाग, दि.17/09/2002 अन्वये दरवर्षीरामनवमीया दिवशी महानगरपालिका क्षेत्रातील कत्तलखाने मांसविक्री दुकाने बंद ठेवण्याची कार्यवाही केली जाते
 • शासन (गृह विभाग) परिपत्रक क्र. : डिआयएस०९१३/प्र.क्र.४३४/विशा१(), दि.०१/१०/२०१४ महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ३३१ मधील तरतुदी अन्वये दर वर्षी बकरी ईदनिमित्त महानगरपालिका क्षेत्रात बकरी मंडी उभारण्यास जनावरांच्या कुर्बानीसाठी तात्पुरत्या स्वरुपात परवानगी दिली जाते. बकरी ईदनिमित्त जनावरांची कत्तलपूर्व तपासणी करीता मा. जिल्हा पशुसंवर्धन उप-आयुक्त, ठाणे (कार्यालयमुलुंड (.)) या कार्यालयाकडून पशूधन विकास अधिकारी तथा सक्षम अधिकारी यांची नेमणूक केली जाते.

विभागाची कामे 

पशुसंवर्धन विभागातील कामकाज ज्या अधिनियम/ नियम मधील तरतुदी अन्वये करण्यात येते, त्या तपशील पुढीलप्रमाणे आहे.

 • महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियममधील कलम ३३१, ३३२, ३३३, ३३४, ३३५, ३३६, ३३७, ३३८, ३३९ अन्वये.
 • प्राणी कलेश प्रतिबंधक कायदा १९६०.
 • महाराष्ट्र प्राणी रक्षण कायदा (सुधारणा) कायदा, १९९५.
 • प्राणी उत्पत्ती प्रतिबंधक कायदा २००१.
अधिकारी / कर्मचा-यांचे नाव पदनाम सोपविण्यात आलेले काम
श्री. संभाजी पानपट्टे उप-आयुक्त पशुसंवर्धन
 1. पशुसंवर्धन विभागास नेमून दिलेल्या कामकाजाचे पर्यवेक्षण करणे.
 2. शुसंवर्धन विभागाच्या दैनंदिन कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे.
 3. माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये पशुसंवर्धन विभागाचे प्रथम अपिलीय अधिकारी म्हणून कामकाज करणे.
 4. मा. आयुक्त यांनी दिलेल्या सुचनेनुसार कामकाज करणे.
डॉ. विक्रम निराटले पशुवैदयकीय अधिकारी(ठोक मानधन)
 1. शहरातील मोकाट कुत्रे पकडून निर्बिजीकरण करुन लसीकरण करणे, यासाठी निविदा प्रक्रियेद्वारे ठेकेदाराची नियुक्ती करणे.
 2. जैन धर्मिंयाचे पर्युषण पर्वानिमित्त श्रावण वद्य १२ ते भाद्रपद शुध्द ४ या दोन दिवशी महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्व कत्तलखाने व मांसविक्रीची दुकाने बंद ठेवणेबाबतची कार्यवाही करणे.
 3. दरवर्षी “महावीर जयंती” या दिवशी महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्व कत्तलखाने व मांसविक्रीची दुकाने बंद ठेवण्याची कार्यवाही करणे.
 4. दर वर्षी बकरी ईदनिमित्त महानगरपालिका क्षेत्रात बकरा मंडी उभारण्यास व जनावरांच्या कुर्बानीसाठी तात्पुरत्या स्वरुपात परवानगी देणेची कार्यवाही करणे.
 5. शहरातील मोकाट जनावरे पकडून कोंडवाड्यामध्ये बंदिस्त करण्याची कार्यवाही करणे.
 6. पशुसंवर्धन विभागाचे जनमाहिती अधिकारी म्हणून कामकाज पाहणे.
 7. मा. आयुक्त व मा. उप-आयुक्त यांनी दिलेल्या सुचनेनुसार कामकाज करणे.
श्री. मनोज कुमरे लिपिक
 1. विभागाचे कार्यालयीन दैनंदिन पत्रव्यवहाराचे कामकाज पाहणे.
 2. शहरातील भटके / पिसाळलेल्या कुत्र्यासंबंधी तसेच मोकाट जनावरांसंबंधी येणा-या तक्रारीवर कारवाई करणे.
 3. मोकाट जनावरे बंदिस्त करुन जनावर मालकाकडून दंडात्मक कारवाई करणे.
 4. निविदा प्रक्रियेचे कामकाज करणे.
 5. वरिष्ठ अधिका-यांनी दिलेल्या आदेशानुसा कामकाज करणे.
 6. पशुसंवर्धन विभागाचे सहा. जन माहिती अधिकारी म्हणून कामकाज पाहणे.
श्री. किशोर पाटील स.का.
 1. कार्यालयीन पत्रव्यवहार वाटप करणे.
 2. कार्यालयीन पत्रव्यवहार, नस्ती सुस्थितीत ठेवणे.
 3. वरिष्ठ अधिका-यांनी दिलेल्या आदेशानुसार कामकाज करणे.
श्री. भरत गायकवाड कोंडवाडा मुकादम
 1. मिरा भाईंदर शहरातील रोडवरील मोकाट जनावरे पकडून त्यांना महानगरपालिकेच्या कोंडवाड्यात बंदिस्त करणे.
 2. बंदिस्त केलेल्या जनावरांना चारा-पाणी देणे.
 3. बंदिस्त केलेल्या जनावरांच्या मालकाने दंड भरल्यानंतर त्यांना जनावरे ताब्यात देणे.
 4. वरिष्ठ अधिका-यांनी दिलेल्या आदेशानुसार कामकाज करणे
श्री. पेरीनायगम आशिर्वादम स.का.
श्री. तावडा नाटा स.का.

अंदाजपत्रक 

सन २०१६ - १७ या मंजूर अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकात पशुसंवर्धन विभागासाठी उपलब्ध तरतुदीचा तपशील खालीलप्रमाणे -

अनु. क्र. लेखाशिर्षकाचे नाव उपलब्ध तरतूद
१.

ब) आरोग्य व सोयी –

३) लस टोचणी – ४) मोकाट कुत्र्यांचा बंदोबस्त / निर्बिजीकरण

रु.४० लाख

 

२.

 

ब) आरोग्य व सोयी –

६) बाजारपेठा / कत्तलखाने आणि कोंडवाडे – २) जनावरांचे खाद्य

रु.५०,०००/-

पशुसंवर्धन विभाग २०१९-२०

पशुसंवर्धन विभाग २०१८-१९

पशुसंवर्धन विभाग २०१७-१८

पशुसंवर्धन विभाग २०१६ - १७

 


शेवटचा बदल : 14-09-2021