मिरा भाईंदर महानगरपालिका
जन्म मृत्यू विभाग माहिती अधिकार अधिनियम

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार माहिती

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०२०-२

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१९-२०

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१८-१९

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१७-१८

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१६-१७

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१५-१६

माहिती अधिकारात प्राप्त अर्ज, अपिल, माहिती 

मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्रातील गेल्या ५ वर्षांपासून ते आज मिती पर्यंत माहिती अधिकार दिलेल्या व्यक्तींची नवे त्यांच्या राहत्या पत्त्या सहित व मोबाईल नंबर सहित

मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्रातील गेल्या ५ वर्षांपासून ते आज मिती पर्यंत माहिती अधिकार दिलेल्या व्यक्तींची नवे त्यांच्या राहत्या पत्त्या सहित व मोबाईल नंबर सहित

मिरा भाईंदर महानगरपालिका येथील जन्म-मृत्यु विभाग या कार्यालयातील कामांचा व कर्तव्य यांचा तपशील

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम १९४९ कलम ६० अन्वये मागितलेली माहिती

केंद्र शासनच्या माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये २०१९-२०_७

केंद्र शासनच्या माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये २०१९-२०_८

केंद्र शासनच्या माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये २०१९-२०_९

केंद्र शासनच्या माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये २०१९-२०_१०

केंद्र शासनच्या माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये २०१९-२०_११

केंद्र शासनच्या माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये २०१९-२०_१२ Ans

केंद्र शासनच्या माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये २०१९-२०_१२

केंद्र शासनच्या माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये २०१९-२०_१३ Ans

केंद्र शासनच्या माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये २०१९-२०_१३

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार माहिती

१३ मुद्दे माहिती 2019-20

१३ मुद्दे माहिती 2018-19

१३ मुद्दे माहिती 2017-18

१३ मुद्दे माहिती 2016-17

१३ मुद्दे माहिती 2015-16

१३ मुद्दे माहिती 2014-15

१३ मुद्दे माहिती 2013-14

१३ मुद्दे माहिती 2012-13

१३ मुद्दे माहिती 2011-12

१३ मुद्दे माहिती 2010-11

१३ मुद्दे माहिती 2009-10

१३ मुद्दे माहिती 2008-09

१३ मुद्दे माहिती 2007-08

१३ मुद्दे माहिती 2006-07

१३ मुद्दे माहिती 2005-06


शेवटचा बदल : 09-01-2021