मिरा भाईंदर महानगरपालिका
अर्थसंकल्प

सन 2020-21 चे सुधारीत व सन 2021-22 चे मुळ अंदाजपत्रक

001. MBMC BUDGET 2021-22-MAHA

002. FIRE Budget 21-22.MAHA

003. Transport Budget 2021-22

अर्थसंकल्प २०१३-२०१४ 

अर्थसंकल्प २०१४-२०१५ 

अर्थसंकल्प २०१५-२०१६

अर्थसंकल्प २०१६-२०१७ 

अर्थसंकल्प २०१७ - २०१८ 

अर्थसंकल्प २०१८-२०१९

अर्थसंकल्प २०१९-२०२०  

अर्थसंकल्प २०२०-२०२१

Audit reports

पुर्नविनियोजना बाबत

दि.06-03-2019 जाहिर आवाहन

New Doc 2019-09-19 13.26.47_2

Audit report of AG

Certificate Of AG Audit


शेवटचा बदल : 18-08-2021