मिरा भाईंदर महानगरपालिका
शिक्षण विभाग माहिती अधिकार अधिनियम

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार माहिती  

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०२०-२१

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१९-२०

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१८-१९

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१७-१८

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१७-१८_1

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१६-१७

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१५-१६

कलम ४(१)(ब)(ii) नमुना “क”

महाराष्ट्र राज्य येथील मिरा-भाईंदर महानगरपालिकाशिक्षण मंडळ या सार्वजनिक प्रधिकरणातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या अधिकारी कक्षा

अ.क्र. अधिकार पद आर्थिक अधिकार संबंधित कायदा/नियम/ आदेश/राजपत्र शेरा  (असल्यास)
सहा. आयुक्त    
प्रशासन अधिकारी अंदाजपत्रकास तांत्रिक मंजूरी देणे    

अ.क्र. अधिकार पद प्रशासन अधिकार संबंधित कायदा/नियम/ आदेश/ राजपत्र शेरा (असल्यास)
 १ सहा. आयुक्त      
 २ प्रशासन अधिकारी विभागातील कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवुन काम करणे, अनधिकृत शाळांवर कारवाई करणे, शाळांबाबत प्राप्त तक्रारीवर योग्य कारवाई करणे, सभांना उपस्थि राहणे व मुलांचा शैक्षणिक व गुणात्कम विकास करणे.    

अ.क्र. अधिकार पद फौजदारी अधिकार संबंधित कायदा/नियम/ आदेश/राजपत्र शेरा (असल्यास)
 १ सहा. आयुक्त      
 २ प्रशासन अधिकारी अनधिकृत शाळांवर कारवाई करणे    

अ.क्र. अधिकार पद अर्धन्यायिक अधिकार संबंधित कायदा/नियम/ आदेश/राजपत्र शेरा (असल्यास)
 १ सहा. आयुक्त निरंक    
 २ प्रशासन अधिकारी      

अ.क्र. अधिकार पद न्यायिक अधिकार संबंधित कायदा/नियम/ आदेश/राजपत्र शेरा (असल्यास)
 १ सहा. आयुक्त केंद्र शासनाचा माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत अपिलय अधिकार    
 २ प्रशासन अधिकारी केंद्र शासनाचा माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत माहिती अधिकारी    

कलम ४(१)(ब)(ii) नमुना“ख”

महाराष्ट्र राज्य येथील मिरा-भाईंदर महानगरपालिका,शिक्षण मंडळ या सार्वजनिक प्रधिकरणातील अधिकारी व कर्मचारी यांची कर्तव्य

अ.क्र. अधिकार पद आर्थिक कर्तव्ये संबंधित कायदा/नियम/ आदेश/राजपत्र शेरा (असल्यास)
 १ सहा. आयुक्त    
 २ प्रशासन अधिकारी अंदाजपत्रकास तांत्रिक मंजूरी देणे    

अ.क्र. अधिकार पद प्रशासकीय कर्तव्ये संबंधित कायदा/नियम/ आदेश/ राजपत्र शेरा (असल्यास)
सहा. आयुक्त      
प्रशासन अधिकारी विभागातील कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवुन काम करणे, अनधिकृत शाळांवर कारवाई करणे, शाळांबाबत प्राप्त तक्रारीवर योग्य कारवाई करणे, सभांना उपस्थि राहणे व मुलांचा शैक्षणिक व गुणात्कम विकास करणे.    

अ.क्र. अधिकार पद फौजदारी कर्तव्ये संबंधित कायदा/नियम/ आदेश/राजपत्र शेरा (असल्यास)
सहा. आयुक्त      
प्रशासन अधिकारी अनधिकृत शाळांवर कारवाई करणे    

अ.क्र. अधिकार पद अर्धन्यायिक कर्तव्ये संबंधित कायदा/नियम/ आदेश/राजपत्र शेरा (असल्यास)
 १ सहा. आयुक्त निरंक    
 २ प्रशासन अधिकारी      

अ.क्र. अधिकार पद न्यायिक कर्तव्ये संबंधित कायदा/नियम/ आदेश/राजपत्र शेरा (असल्यास)
 १ सहा. आयुक्त केंद्र शासनाचा माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत अपिलय अधिकार    
 २ प्रशासन अधिकारी केंद्र शासनाचा माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत माहिती अधिकारी    

कलम ४(१)(अ)(vi)नमुना

महाराष्ट्र राज्य येथील मिरा-भाईंदर महानगरपालिका,शिक्षण मंडळ या सार्वजनिक प्रधिकरणात उपलब्ध असलेल्या कागदपत्रांची यादी

अ.क्र. विषय दस्ताऐवज/धारिणी/नोंदवही यापैकी कोणत्या प्रकारात उपलब्ध धारिणी क्र./नोंदवही क्र. तपशील किती काळापर्यंत ही माहिती सांभाळुन ठवेली जाते?
 १ आवक/जावक नोंदवही नोंदवही     नियमानुसार

कलम ४(१)(ब)(vii)नमुना

महाराष्ट्र राज्य येथील मिरा-भाईंदर महानगरपालिका,शिक्षण मंडळ या सार्वजनिक प्रधिकरणातील कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेण्यापूर्वी किंवा त्याचे कार्यालयात अंमलबजावणी करण्यापूर्वी जनतेशी अथवा जनतेच्या प्रतिनिधीशी चर्चा करण्याबाबत अस्तित्वात असलेल्या व्यवस्थेचा तपशिल

अ.क्र. कोणत्या विषया संबंधी सल्लमसलत व्यवस्थेची कार्यपध्दती संबंधित शासकीय निर्णय/ कार्यालयीन आदेश/ राजपत्र वैगेरेचा क्रमांक व तारीख किती काळापर्यंत ही माहिती सांभाळुन ठवेली जाते?
 १ आर्थिक व प्रशासकीय मंजूरी, निविदा मंजूरी, मा. आयुक्त साो. यांनी मंजूरी दिलेल्या कामाचे अवलोकन करणे. विभागामार्फत कामाचे अंदाजपत्रक तयार करून आयुक्तांच्या मंजूरी ने अंमलबजावणी करणे    

 

कलम ४(१)(ब)(viii)नमुना“Eò”

महाराष्ट्र राज्य येथील मिरा-भाईंदर महानगरपालिका,शिक्षण मंडळ या सार्वजनिक प्रधिकरणातील परिषद अथवा मंडळांच्या बैठकींचे तपशील

अ.क्र. समिती,मंडळ वा परिषदेची सरंचना समिती,मंडळ वा परिषदेची उद्देश समितीची उद्दिष्टे समिती,मंडळ वा परिषदेच्या बैठकींची संख्या त्या बैठकीस उपस्थित राहण्याची जनतेस मुभा आहे का? त्या बैठकींचे इतिवृत्त जनतेस पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे का? त्या बैठकींचे इतिवृत्त कोणाकडे उपलब्ध असतो?
 १ शिक्षण मंडळ विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक व गुणात्मक विकास आढावा घेणे, चर्चा करून सर्वानुमते निर्णय घेणे दोन माहिन्यातुन एकदा नाही होय शिक्षण मंडळाकडे

कलम ४(१)(ब)(xi)नमुना

महाराष्ट्र राज्य येथील मिरा-भाईंदर महानगरपालिका,शिक्षण मंडळ या सार्वजनिक प्रधिकरणाथ्त्त्एण् दि.एप्रिल२०११ते मार्च२०१२या कालासाठी मंजूर झालेल्या आणि खर्च झालेल्या रकमेचा तपशील

अ.क्र. अंदाजपत्रकीय शीर्ष मंजूर रक्कम नियोजित वापर शेरा असल्यास
  महसुली खर्च      
 १ ५०% मनपाकडून शिक्षण वेतन/भत्ते (५०% Municipal Grant) ५२५.४८    
 २ शासनाकडून ५०% वेतन व भत्ता अनुदान (५०% Govt. Grant)    
 ३ सानुग्रह अनुदान (दिवाळी) (Bonus & Rewards) १३.००    
 ४ प्राथमिक शिक्षण वर्गणी (जि.प) (Contribution for Primary School -Z.P.) १.००    
 ५ शालेय गणवेश व बॅच टायसह (School Uniform) ७५.००    
 ६ वहया (Notebooks) २०.००    
 ७ शालेय दप्तरे व बुट मोजे, रेनकोट, पी.टी. युनिफॉर्म (School Bag, Shoes, Raincoat, P.T. uniform) १११.००    
 ८ प्रश्नपत्रिका, उत्तरपत्रिका व इतर छपाई (Printing Exp. Que., Ans., Paper) १३.००    
 ९ शाळा व कार्यालय छपाई / टपाल खर्च (School Office/Printing & Postage ) १.००    
 १० सदस्य मानधन भत्ता / मिटींग भत्ता (Honorarium to Counciler/Meeting Exp. ) ४.००    
 ११ सभा चहापान (Meeting Exp. ) ०.१०    
 १२ अस्थायी आस्थापना/सुरक्षा (Estblishment/Security Exp.) ५०.००    
 १३ आदरातिथ्य खर्च (Programme Exp. ) ०.१०    
 १४ जाहीरात प्रसिध्दी (Advertisment Exp. ) १.००    
 १५ संगणक प्रशिक्षण (Computer Training ) ४५.००    
 १६ शाळा इमारत दुरूस्ती, निगा (Repairs Maintenance of School Buld.. ) ५.००    
 १७ वाहन भाडे, वाहन इंधन, वाहन दुरूस्ती (Vehical Rent, Oil, Fuel & Repairing ) २.००    
 १८ आदर्श शिक्षक पुरस्कार/शिक्षक दिन कार्यक्रम/आदर्श शाळा पुरस्कार (Teachers Day & Programme Exp. ) ५.००    
 १९ शैक्षणिक सहल (School Picnic ) १५.००    
 २० सांस्कृतिक महोत्सव / महापौर चषक (Cultural Programme/Mayur Cup ) २०.००    
 २१ शिष्यवृत्ती परीक्षा फी व पुस्तके (Scholorship Exam & Books) ६.००    
 २२ चित्रकला, वकृत्व स्पर्धा/निबंध स्पर्धा, पथनाटय, घोषवाक्य स्पर्धा व इतर (Eassy Writing/Other Programme ) ३.००    
 २३ शाळा विजबिल/विद्युत दुरूस्ती (Schools Lightbill / Meintainces) १५.००    

  भांडवली खर्च  
 १ नविन प्रयोगशाळा साहित्य खरेदी (Laboratories Eqipments) २५.००
 २ वाहन खरेदी (Vehicals) १८.००
 ३ क्रिडा महोत्सव/क्रिडा साहित्य (Playing Equipments) २०.००
 ४ पाटया, सुचनाफलक/फले पुसणी/ग्रीन बोर्ड (Boards / Banners Etc) १५.००
 ५ शाळा इमारत बांधणी/शाळा पुर्नबांधणी (School Building) १५०.००
 ६ अग्निशमन उपकरणे खरेदी (Firebrigade Equipments) १०.००
 ७ शिक्षण मंडळ कार्यालय नुतनीकरण (Repairs & Maintainance Office) ५०.००
 ८ शैक्षणिक साहित्य (नकाशे, फोटो इ.) (School Instruments, Maps, Photos) ०.५०
 ९ शाळा फर्निचर/वाटर कुलर/खेळणी साहित्य (शाळा व कार्यालय) (School Furtinure ) २५.००
 १० नविन शाळा विद्युत फिटींग (New School Electricity Fitting) ५.००

अ.क्र. अंदाजपत्रकीय शीर्ष वापरलेली रक्कम न वापरल्यामुळे परत करावी लागलेली रक्कम नियोजित वापर शेरा असल्यास
  महसुली खर्च        
५०% मनपाकडून शिक्षण वेतन/भत्ते (५०% Municipal Grant) ५२५.४८ ५१०.५४    
शासनाकडून ५०% वेतन व भत्ता अनुदान (५०% Govt. Grant)    
सानुग्रह अनुदान (दिवाळी) (Bonus & Rewards) १३.००    
प्राथमिक शिक्षण वर्गणी (जि.प) (Contribution for Primary School -Z.P.) १.००    
शालेय गणवेश व बॅच टायसह (School Uniform) ७५.०० ११८.०७    
वहया (Notebooks) २०.०० २०.००    
शालेय दप्तरे व बुट मोजे, रेनकोट, पी.टी. युनिफॉर्म (School Bag, Shoes, Raincoat, P.T. uniform) १११.०० ११६.९५    
प्रश्नपत्रिका, उत्तरपत्रिका व इतर छपाई (Printing Exp. Que., Ans., Paper) १३.०० ४.००    
शाळा व कार्यालय छपाई / टपाल खर्च (School Office/Printing & Postage ) १.०० ०.५६    
१० सदस्य मानधन भत्ता / मिटींग भत्ता (Honorarium to Counciler/Meeting Exp. ) ४.०० ४.००    
११ सभा चहापान (Meeting Exp. ) ०.१० ०.१०    
१२ अस्थायी आस्थापना/सुरक्षा (Estblishment/Security Exp.) ५०.०० ५०.००    
१३ आदरातिथ्य खर्च (Programme Exp. ) ०.१० ०.१०    
१४ जाहीरात प्रसिध्दी (Advertisment Exp. ) १.०० ०.२५    
१५ संगणक प्रशिक्षण (Computer Training ) ४५.०० ४५.००    
१६ शाळा इमारत दुरूस्ती, निगा (Repairs Maintenance of School Buld.. ) ५.०० २०.००    
१७ वाहन भाडे, वाहन इंधन, वाहन दुरूस्ती (Vehical Rent, Oil, Fuel & Repairing ) २.०० २.००    
१८ आदर्श शिक्षक पुरस्कार/शिक्षक दिन कार्यक्रम/आदर्श शाळा पुरस्कार (Teachers Day & Programme Exp. ) ५.०० २.००    
१९ शैक्षणिक सहल (School Picnic ) १५.०० १५.००    
२० सांस्कृतिक महोत्सव / महापौर चषक (Cultural Programme/Mayur Cup ) २०.०० १५.००    
२१ शिष्यवृत्ती परीक्षा फी व पुस्तके (Scholorship Exam & Books) ६.०० ३.००    
२२ चित्रकला, वकृत्व स्पर्धा/निबंध स्पर्धा, पथनाटय, घोषवाक्य स्पर्धा व इतर (Eassy Writing/Other Programme ) ३.०० १.००    
२३ शाळा विजबिल/विद्युत दुरूस्ती (Schools Lightbill / Meintainces) १५.०० १५.००    
भांडवली खर्च
 १ नविन प्रयोगशाळा साहित्य खरेदी (Laboratories Eqipments) २५.००    
 २ वाहन खरेदी (Vehicals) १८.०० १८.००    
 ३ क्रिडा महोत्सव/क्रिडा साहित्य (Playing Equipments) २०.०० ५.००    
 ४ पाटया, सुचनाफलक/फले पुसणी/ग्रीन बोर्ड (Boards / Banners Etc) १५.०० १०.००    
 ५ शाळा इमारत बांधणी/शाळा पुर्नबांधणी (School Building) १५०.०० १५०.००    
 ६ अग्निशमन उपकरणे खरेदी (Firebrigade Equipments) १०.०० ५.००    
 ७ शिक्षण मंडळ कार्यालय नुतनीकरण (Repairs & Maintainance Office) ५०.०० ३.००    
 ८ शैक्षणिक साहित्य (नकाशे, फोटो इ.) (School Instruments, Maps, Photos) ०.५० ०.५०    
 ९ शाळा फर्निचर/वाटर कुलर/खेळणी साहित्य (शाळा व कार्यालय) (School Furtinure ) २५.०० १५.००    
 १० नविन शाळा विद्युत फिटींग (New School Electricity Fitting) ५.०० ५.००    

कलम ४(१)(ब)(vii)नमुना

महाराष्ट्र राज्य येथील मिरा-भाईंदर महानगरपालिका,शिक्षण मंडळ या सार्वजनिक प्रधिकरणातील अधिकाऱ्यांची व कर्मचाऱ्यांची यादी

अ.क्र. अधिकार पद अधिकारी वा कर्मचाऱ्यांची नावे वर्ग नोकरीवर रुजू झाल्याचा दि. संपर्कासाठी दुरध्वनी/फॅक्स/ई-मेल
 १ सहा. आयुक्त दिपक सांवत   ७७३८१५८१०४
 २ प्रशासन अधिकारी ए.एल. बागले   ८०९७१४९२३०
 ३ लिपीक रमण सोलंकी    
 ४ लिपीक भरत सोनारे    
 ५ लिपीक अनिता कांबळे    

कलम ४(१)(ब)(vii) नमुना

महाराष्ट्र राज्य येथील मिरा-भाईंदर महानगरपालिका,शिक्षण मंडळ या सार्वजनिक प्रधिकरणातील अधिकाऱ्यांची व कर्मचाऱ्यांची यादी

क अ.क्र. अधिकार पद अधिकारी वा कर्मचाऱ्यांची नावे वर्ग नोकरीवर रुजू झाल्याचा दि. संपर्कासाठी दुरध्वनी/फॅक्स/ई-मेल
           

कलम ४(१)(ब)(vii) नमुना

महाराष्ट्र राज्य येथील मिरा-भाईंदर महानगरपालिका,शिक्षण मंडळ या सार्वजनिक प्रधिकरणातील अधिकाऱ्यांची पगार व भत्ते

क अ.क्र. नाव महागाई भत्ता घरभाडे भत्ता विशेष शही भत्ता विशेष भत्ता,प्रवास भत्ता व प्रकल्प भत्ता एकूण रक्कम
             

कलम ४(१)(ब)(xv) नमुना

महाराष्ट्र राज्य येथील मिरा-भाईंदर महानगरपालिका,शिक्षण मंडळ या सार्वजनिक प्रधिकरणात उपलब्ध असलेली माहिती नागरीकांना पुरविण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या सुविधा

अ.क्र. उपलब्ध सुविधा वेळ कार्यपध्दती स्थान जबाबदर व्यक्ती
 १ समक्ष चर्चा १०:०० ते ५:००   शिक्षण मंडळ ए.एल. बागले, प्रशासन अधिकारी

कलम ४(१)(ब)(xvi) नमुना

महाराष्ट्र राज्य येथील मिरा-भाईंदर महानगरपालिका,शिक्षण मंडळ या सार्वजनिक प्रधिकरणाच्या अखत्यारितील माहिती संदर्भात माहिती अधिकारी,सहाय्यक अधिकारी आणि अपिलीय प्राधिकारी यांची तपशीलवार माहिती नमुन

“Eò”

अ.क्र. माहिती अधिकारी अधिकार पद माहिती अधिकारी म्हणुन त्याची कार्यकक्षा संपूर्ण पत्ता/दुरध्वनी क्रमांक ई-मेल आयडी अपिलीय प्राधिकारी
  ए.एल. बागले प्रशासन अधिकारी   शिक्षण मंडळ, नगरभवन , ३ रा मजला, भाईंदर (प.) ८०९७१४९२३०   दिपक सावंत

“JÉ”

अ.क्र. सहा. माहिती अधिकारी अधिकार पद स्हा. माहिती अधिकारी म्हणुन त्याची कार्यकक्षा संपूर्ण पत्ता/दुरध्वनी क्रमांक
  रमण सोलंकी लिपीक   शिक्षण मंडळ, नगरभवन , ३ रा मजला, भाईंदर (प.)

“Eò”

अ.क्र. अपिलीय प्राधिकाऱ्याचे नाव अधिकार पद अपिलीय प्राधिकारी म्हणुन त्याची कार्यकक्षा अहवाल देणारे माहिती अधिकारी ई-मेल आयडी
  दिपक सावंत सहा. आयुक्त   ए.एल. बागले  

शेवटचा बदल : 27-01-2021