मिरा भाईंदर महानगरपालिका
निवडणुक 

डाउनलोड
अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करणे बाबत पोटनिवडणुक प्रभाग क्रमांक १० 
नामनिर्देशन पत्रासोबत उमेदवाराने जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणेबाबत
प्रभाग क्रमांक १० निवडणुकीकरिता प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करणे बाबत 1-3635
प्रभाग क्रमांक १० निवडणुकीकरिता प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करणे बाबत 3,636-6,966
प्रभाग क्रमांक १० निवडणुकीकरिता प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करणे बाबत 6,967-10,333
प्रभाग क्रमांक १० निवडणुकीकरिता प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करणे बाबत 10,334-15,050
प्रभाग क्रमांक १० निवडणुकीकरिता प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करणे बाबत 15,051-19,212
प्रभाग क्रमांक १० निवडणुकीकरिता प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करणे बाबत 19,213-20,709
विशेष महासभा सूचना क्र १
मिरा भाईंदर महानगर पालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ निवडणूक विशलेषण
मिरा भाईंदर महानगरपामलका - साववत्रिक ननवडणूक २०१७ अनामत रक्कम जप्त झालेल्या उमेदवाराांची यादी
निवडणूक निकाल (जोडपत्र 4)
मतमोजणीची अंतिम स्थिती दर्शविणारे प्रपत्र (जोडपत्र 3)
वैधरित्या महापालिका सदस्य म्हणून निवडून आलेल्या व्यक्तींची नावे
मतदारांचे टक्केवारी स. ७:३० ते सा. ५:३०
मतदारांचे टक्केवारी स. ७:३० ते सा. ५:३०
मतदानाची टक्केवारी स . ७:३० ते दु . १:३० पर्यन्त
मतदानाची टक्केवारी स . ७:३० ते दु . १:३० पर्यन्त
election all officers detail
आदेश पेड न्यूज
आचारसंहिता भरारी पथक
मिरा-भाईंदर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक-२०१७ मतप्रतिका छापाई करून मिळणेबाबत..
नमुना ६ अंतिम उमेदवार यादी
मत पत्रीका १,६,७
अंतिम प्रपत्रा - ७
अंतिम उमेदवार यादी २०१७
माघार यादी २०१७
ARO list with Contact Details
RO LIst with Contact No.
नमुना -2
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. 1 च्या जागा क्रमांक अ,ब,क,ड, ची सार्वत्रिक निवडणुक" बाबत PDF
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. 13 च्या जागा क्रमांक अ,ब,क,ड, ची सार्वत्रिक निवडणुक" बाबत
नमुना -३ "वैधरित्या नामनिर्देशित उमेदवारांची यादी" बाबत
Nomination Form details 2/8/2017
Nomination Form details 1/8/2017
Reports Nomination Form Submitted to RO Report 31-07-2017
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. १(अ) 31/7/2017
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. १(ब) 31/7/2017
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. १(क) 31/7/2017
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. १(ड) 31/7/2017
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. 6(अ) 31/7/2017
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. 6(ब) 31/7/2017
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. 6(क) 31/7/2017
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. 6(ड) 31/7/2017
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. 7(अ) 31/7/2017
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. 7(ब) 31/7/2017
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. 7(क) 31/7/2017
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. 7(ड) 31/7/2017
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. १(अ) 29/7/2017
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. १(ब) 29/7/2017
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. १(क) 29/7/2017
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. १(ड) 29/7/2017
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. 6(अ) 29/7/2017
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. 6(ब) 29/7/2017
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. 6(क) 29/7/2017
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. 6(ड) 29/7/2017
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. 7(अ) 31/7/2017
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. 7(ब) 29/7/2017
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. 7(क) 29/7/2017
मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र. 7(ड) 29/7/2017
Reports Nomination Form Filled Report 29-07-2017
Reports Nomination Form Submitted to RO Report 29-07-2017
एम.बी.एम.सी सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ नमुना २ नामनिर्देशन पत्राची सूचना
मा. राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशाप्रमाणे सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ साठी स्थानिक प्रचलित दर निश्चित करणे बाबत
मिरा-भाईंदर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक ऑगस्ट,२०१७- प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम
प्रेस नोट (सचिव विभाग )
महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ मतदार यादी तयार करण्याचा सुधारित कार्यक्रम
वोटर लिस्ट प्रोग्राम
अंतिम प्रभाग नकाशे

अंतिम प्रभाग रचना नकाशा

अंतिम प्रभाग रचना नकाशा छायाचित्र

अंतिम अधिसूचना

मिरा-भाईंदर महानगर पालिका निगमच्या वर्ष २०१७ मध्ये होणाऱ्या जनरल निवडणुकीबद्दल सूचनेबाबत

निवडणूक परिशिष्ट १४

निवडणूक परिशिष्ट १५

सार्वत्रिक निवडणूक सन - २०१७ ( प्रारूप प्रभाग रचना )

सार्वत्रिक निवडणूक सन - २०१७ ( प्रारूप प्रभाग रचना ) - साधा नकाशा

 

 

 


शेवटचा बदल : 04-03-2021