मिरा भाईंदर महानगरपालिका
अतिक्रमण माहिती अधिकार अधिनियम

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार माहिती

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०२०-२१

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१९-२०

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१८-१९

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१७-१८

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१६-१७

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१५-१६

माहिती अधिकारात प्राप्त अर्ज, अपिल, माहिती 

माहितीचा अधिकार अधिनियम २०१५ अंतर्गत माहिती मिळवण्या बाबद

अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभाग दि. ०९/१२/२०१५ रोजीची संकेत स्थळावरील माहिती

माहिती अधिकार अधिनियम ०९/१२/२०१५


अतिक्रमण विभागात उपलब्ध असलेल्या कागद पात्रांची यादी

केंद्रीय माहितीचा अधिकार अन्वये प्रसिद्ध करण्याची माहिती


शेवटचा बदल : 15-01-2021