मिरा भाईंदर महानगरपालिका
उद्यान आणि वृक्ष विभाग माहिती अधिकार अधिनियम

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार माहिती

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०२०-२१

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१९-२०

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१८-१९

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१७-१८

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१६-१७

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१५-१६

माहिती अधिकारात प्राप्त अर्ज, अपिल, माहिती 

केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ बाबत

CHAIN SIMGH CHARAN 31-03-2018

LALJI MAHADEV YADAV 26-03-2018

MANGESH MAHESH PATIL 16-04-2018

MOINUDDIN SAYYED 04-04-2018 (1)

VINOD B MISHRA 18-01-2018

YUSUF JEEBHAI PARMAR 19-05-2018

मिरा भाईंदर महानगरपालिका उदयान व वृक्षप्राधिकरण विभाग कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या अधिकारांचा तपशील

जाहीर सूचना प्रसिद्ध करणेबाबत


शेवटचा बदल : 03-03-2021