मिरा भाईंदर महानगरपालिका
उद्याने


प्रभाग समिती क्र. 1

.क्र.

उद्यानाचे नाव

पत्ता

1

चिमाजी अप्पा उद्यान

उत्तन चौक, भाईंदर (प.)

2

उत्तन देव तलाव उदयान

वेलंकनी चर्च रोड, उत्तन भाईंदर (प)

3

उत्तन मोह तलाव उदयान

सेंट जोजेफ हायस्कुल जवळ उत्तन, भाईंदर (प)

4

धारावी देवी मंदिर उद्यान

डोंगरी तारोडी रोड, भाईंदर (प.)

5

स्व्. गजानन सोन्या पाटील तलाव उदयान

मोर्वा गाव, उत्त्न रोड, भाईंदर (प)

6

राई राम मंदिर तलाव उद्यान

राईगाव, उत्त्न रोड, भाईंदर (प)

7

बालयोगी सदानंद महाराज उदयान

राईगाव आरोग्य ऑफिसजवळ, उत्तन रोड, भाईंदर (प)

8

राई गांधी तलाव उदयान

राईगाव, उत्त्न रोड, भाईंदर (प)

9

मुर्धा राम मंदिर तलाव उद्यान

मुर्धा गाव, उत्तन रोड, भाईंदर (प.)

10

मुर्धा बाल उद्यान

मुर्धास्मशाना जवळ, मुर्धा गाव, उत्त्‍न रोड,भाईंदर (प.)

11

मुर्धा गावदेवी उद्यान

मुर्धा गाव, उत्तन रोड, भाईंदर (प.)

12

गीतानगर उदयान - 1

गीतानगर, फाटक रेाड, भाईंदर (प)

13

गीतानगर उदयान - 2

जय भैरव पार्क, गीतानगर फाटक रोड, भाईंदर (प)

14

भाईंदर (प), फाटक उदयान

फाटक रोड, भाईंदर (प)

15

“ वृक्षमित्र” स्व्. रघुनाथ त्रिय्ंबक

ऊर्फ अण्णा दामले उदयान

नगरभवन समोरील उदयान, भाईंदर (प)

16

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर भवन उद्यान

भाईंदर (प.) नगरभवन कार्यालय

17

व्यंकटेश्वर उदयान

90 फुट रजिस्टेशन ऑफिस मागे, भाईंदर (प)

18

मायरा मेंडोसा उदयान (जॉगर्स पार्क)

मॅक्सेस मॉल समोरील, भाईंदर (प)

19

श्री सालासर हनुमान उद्यान (आरक्षण क्र.100)

ओव्हर ब्रीजच्या बाजुला, भाईंदर (प.)

20

आरक्षण क्र. 93 उद्यान

अमृतवाणी सत्संग रोड, भाईंदर (प.)

एकूण मैदाने - 03

.क्र.

मैदानाचे नाव

पत्ता

1

नेताजी सुभाषचंद्र बोस मैदान

उत्तन रोड, भाईंदर (प.)

2

सरनेनापती अरूण कुमार वैद्य पटांगण

राई गाव, उत्तन रोड, भाईंदर (प.)

3

आर के. क्रिडांगण

मोर्वा गाव, उत्तन रोड,मिठागराच्या बाजूला, भाईंदर (प.)

एकूण स्मशानभूमी - 05

.क्र.

स्मशानभूमीचे नाव

पत्ता

     

1

उत्तन स्मशानभुमी

उत्त्न मोठागाव, भाईंदर (प)

2

मोर्वागाव स्मशानभुमी

उत्त्‍न रोड, भाईंदर (प.)

3

राईगाव स्मशानभुमी

उत्त्‍न रोड, भाईंदर (प.)

4

मुर्धागाव स्मशानभुमी

उत्त्‍न रोड, भाईंदर (प.)

5

वैकुंठधाम स्मशान (हिंदु स्मशानभुमी)

भाईंदर (प), (अण्णानगर)

 

एकूण दुभाजके - 03

.क्र.

दुभाजक

पत्ता

1

नेताजी सुभाषचंद्र बोस मैदानासमोरील दुभाजक

भाईंदर (प.) उत्त्न रोड

2

भाईंदर (प.) फाटक रोड वरील दुभाजक

भाईंदर (प.)

3

लिंक रोड दुभाजक

ओव्हरब्रिज खालील रोड

प्रभाग समिती क्र. 02

एकूण उदयाने -07

.क्र.

उद्यानाचे नाव

पत्ता

1

गुरुगिरनार उदयान

शिवसेना गल्ली, भाईंदर (प)

2

गणेश आनंद नगर उदयान

गणेश आनंद नगर उदयान, भाईंदर (प)

3

राव तलाव उदयान

राममंदीर रोड, हनुमान मंदीराजवळ, भाईंदर (प)

4

मुख्य कार्यालय उद्यान

स्टेशन रोड, भाईंदर (प.)

5

महाराण प्रताप उदयान

महाराणा प्रताप रोड, भाईंदर (प)

6

साईबाबा उदयान

मोदी पटेल रोड, भाईंदर (प)

7

राणी लक्ष्मीबाई उदयान

सुदामानगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, भाईंदर (प)

प्रभाग समिती क्र. 03

एकूण उदयाने - 11

.क्र.

उद्यानाचे नाव

पत्ता

1

सत्यनारायण उदयान, (व्यंकटेश उदयान)

व्यंकटेश पार्क, सत्यनारायण मंदीराजवळ , खारीगाव, भाईंदर (पु)

2

आर. एन पी. पार्क उदयान

आर. एन पी. पार्क जैसलपार्क, भाईंदर (पु)

3

प्रियदर्शनी जॉगर्स पार्क, उदयान

जेसलपार्क, भाईंदर (पु) चौपाटी

4

चाचा नेहरु बाल उदयान

जेसलपार्क, भाईंदर (पु) चौपाटी

5

काका-काकी गुलाब बाग उदयान

जेसलपार्क, भाईंदर (पु) चौपाटी

6

यशवंतराव चव्हाण उदयान

नवघर रोड, (सरस्वतीनगर) गुरुव्दारशेजारील, भाईंदर (पु)

7

स्व्. सै. स्व्. आत्माराम पाटील उदयान

(नवघर - जुने) नवघर गाव, दत्तमंदीर जवळ,भाईंदर (पु)

8

स्व्. सै. स्व्. श्यामराव पाटील उदयान

(नवघर - नविन) एस.एन कॉलेज समोर भाईंदर (पु)

9

स्व्‍.प्रमोद महाजन उद्यान

चंदन पार्क, भाईंदर (पु.)

10

खारीगाव तलाव उद्यान

प्रभाग कार्यालय 3 ऑफिस भाईंदर (पु.)

11

रामलिला उद्यान (आरक्षण क्र. 111)

लताकुंज गल्ली, नवघर रोड, भाईंदर (पु)

 

एकूण मैदाने - 03

.क्र.

मैदानाचे नाव

पत्ता

1

आरक्षण क्र.122/सी मैदान

नवघर क्रॉस रोड, गुरूव्दारजवळ, भाईंदर (पु.)

2

बालाजी खेळ मैदान

जेसलपार्क चौपाटी, भाईंदर (पू.)

3

नवघर मराठी शाळा क्र. 13 क्रिडांगण

नवघर नाका, भाईंदर (पु.)

 

एकूण स्मशानभुमी -02

.क्र.

स्मशाने

पत्ता

1

खारीगाव स्मशानभुमी

(बंदरवाडी) भाईंदर (पु)

2

नवघर स्मशानभुमी

नवघर गाव, मच्छिमार्केट रोड, भाईंदर (पु)

प्रभाग समिती क्र. 04

एकूण उदयाने - 07

.क्र.

उद्यानाचे नाव

पत्ता

1

स्व. इंदिरा गांधी तलाव उदयान

गोडदेव गाव, गावदेवी मंदीराजवळ, भाईंदर (पु)

2

राम रहिम उदयान

गीतानगर फेज-10, ओव्हरब्रिजजवळ मिरारोड (पु)

3

आरक्षण क्र.167 उद्यान

कानुंगो इस्टेट मिरा रोड पुर्व

4

उडडणपुल खालील उद्यान

रेशनिंग कार्यालय समोर, मिरा रोड

5

स्व. बाळासाहेब ठाकरे उदयान (आरक्षण क्र. 221)

इंद्रलोक, मिरारोड (पू)

6

कै.अरविंद पेंडसे उद्यान
(आरक्षण क्र. 216 )

सेव्हन स्क्वेअर हॉस्पीटलच्या मागे, मिरा रोड पूर्व

7

आरक्षण क्र.235 उद्यान

रामदेव पार्क मिरा रोड पूर्व

 

एकूण मैदाने - 01

.क्र.

मैदानाचे नाव

पत्ता

1

आला हजरत इमाम अहमद रजा खाँ मैदान (मिरा रोड आरक्षण क्र.170)

कानुगो इस्टेट, पयाडे हॉटेलच्या मागे, मिरा रोड (पु.)

 

एकूण स्मशानभूमी - 04

.क्र.

स्मशानाचे नाव

पत्ता

1

पाणटेकडी स्मशानभुमी

विमल डेरी रोड, गोडदेव, भाईंदर (पु)

2

चेणा स्मशानभुमी

चेणा गाव

3

घोडबंदर गाव स्मशानभुमी

घोडबंदर गाव

4

घोडबंदर रोड स्मशानभुमी

घोडबंदर रोड

 

एकूण दुभाजके - 07

.क्र.

दुभाजकाचे नाव

पत्ता

1

रेल्वे समांतर दुभाजक ओव्हरब्रीज ते नयानगर पर्यंत

रेल्वे समांतर रस्ता मिरा रोड पुर्व

2

मिरा रोड स्टेशन ते नयानगर पोलिस स्टेशन पर्यंत दुभाजक

नयानगर, मिरारोड (पू)

3

सेव्हन इलेव्हन हॉस्पीटल ते ऑरेंज हॉस्पीटल दुभाजक

मिरा रोड पुर्व

4

क्वीन्स पार्क दुभाजक

क्वीन्स पार्क मिरा रोड पुर्व

5

एल.आर.तिवारी कॉलेज समोरील रोड

तिवारी कॉलेज मिरा रोड पुर्व

6

कनकिया दुभाजक

कनकिया मिरा रोड पुर्व

7

जी.सी.सी क्लब ते शांती विद्यानगरी

हाटकेश, मिरा रोड पुर्व

प्रभाग समिती क्र . 5

एकुण उद्याने – 19

. क्र .

उदयाने

पत्ता

 1.  

नाना-नानी पार्क उदयान

सेक्टर क्र. 3 मिरारोड (पु)

 1.  

सेक्टर नं. 2 मिरारेाड उदयान

सेक्टर नं. 2 मिरारेाड (पु)

 1.  

सेक्टर-2, सी/26 च्या बाजुचे उदयान

सेक्टर नं. 2 मिरारेाड (पु)

 1.  

साईबाबा उदयान

साईबाबा नगर, मिरारोड (पु)

 1.  

अहिल्याबाई होळकर उदयान(R.N.A)

सृष्टी जुन्या ब्रिजजवळ मिरारोड (पु)

 1.  

चाचा नेहरु बाल उदयान

सेक्टर 8 सी 39/40 समोरील मिरारेाड (पु)

 1.  

सेक्टर 8 सी 30च्या बाजुला उदयान

सेक्टर - 8 मिरारोड (पु)

 1.  

सेक्टर -11 बी/31,32 समोरील उदयान

सेक्टर - 11 मिरारोड (पु)

 1.  

शितलनगर उदयान

शितलनगर, मिरारोड (पु)

 1.  

सेक्टर - 11 बी/21 समोरील उदयान

सेक्टर- 11 मिरारोड (पु)

 1.  

मिरारोड सेक्टर- 4 उदयान

मिरारोड (पु)

 1.  

मिरारोड सेक्टर- 5 उदयान

मिरारोड (पु)

 1.  

मिरारोड सेक्टर- 6 उदयान

मिरारोड (पु)

 1.  

मिरारोड सेक्टर- 7 उदयान

मिरा रोड (पु)

 1.  

पुनम फेज - 3 उद्यान

मिरा रोड (पू)

 1.  

लोकमान्य टिळक उद्यान, सेक्टर क्र. 9

सेक्टर – 09, मिरारोड (पु)

 1.  

सरदार वल्लभभाई पटेल उद्यान

सेक्टर – 10, मिरारोड (पु)

 1.  

सेक्टर क्र. 1, बी/ 20, 21, 22 बाजुचे उद्यान

सेक्टर – 01, मिरारोड (पु)

 1.  

सेक्टर क्र. 1, बी/ 16, 17, 50 बाजुचे उद्यान

सेक्टर – 01, मिरारोड (पु)

 

एकुण मैदाने – 04

. क्र .

मैदाने

पत्ता

 1.  

सेक्टर नं. 4 मिरा रोड पूर्व मैदान

सेक्टर नं. 4 मिरा रोड पूर्व

 1.  

सेक्टर नं. 2 मिरा रोड पूर्व मैदान

सेक्टर नं. 2 मिरा रोड पूर्व

 1.  

सेक्टर नं. 3 मिरा रोड पूर्व मैदान

सेक्टर नं. 3 मिरा रोड पूर्व

 1.  

सेक्टर नं. 8 मिरा रोड पूर्व गणेश मैदान

सेक्टर नं. 8 मिरा रोड पूर्व

एकुण स्मशानभुमी 01

. क्र .

स्मशाने

पत्ता

 1.  

मिरारोड स्मशानभुमी

पुनमसागर रोड, मिरारोड (पु)

 

एकुण दुभाजके – 02

. क्र .

दुभाजके

पत्ता

 1.  

मिरारोड स्टेशन ते सृष्टी दुभाजक

मिरारोड (पुर्व)

 1.  

मिरारोड स्टेशन ते एस. के. स्टोन दुभाजक

मिरारोड (पुर्व)

प्रभाग समिती क्र . 6

एकुण उद्याने – 10

. क्र .

उदयाने

पत्ता

 1.  

शांती पार्क हॅप्पी होम बाजुचे उद्यान

शांती पार्क, मिरा रोड (पु)

 1.  

महावीर उद्यान

माधव टॉवरजवळ, शांती पार्क, मिरा रोड (पु.)

 1.  

सुकाला तलाव उदयान

दत्तमंदीर रेाड, पेणकरपाडा गाव, पो.मिरा

 1.  

छ. शिवाजी पुतळा उदयान

काशिमिरा प्रवेशव्दार

 1.  

सावित्रीबाई फुले उदयान

माशाचा पाडा, साईकृपा कॉम्लेक्स जवळ, काशिमिरा

 1.  

राणी लक्ष्मीबाई उद्यान

पुनमसागर कोम्पलेक्स, मिरारोड (पुर्व)

 1.  

सातकरी तलाव उद्यान

एम.आय.डी.सी. रोड, मिरारोड (पुर्व)

 1.  

जोगर्स पार्क उद्यान

पुनमसागर कोम्पलेक्सच्या मागे, मिरारोड (पुर्व)

 1.  

आरक्षण क्र. 329 उद्यान

संघवी नगर, मिरारोड (पुर्व)

 1.  

पेणकरपाडा स्मशानभुमी बाजुचे उद्यान

पेणकर पाडा, मिरारोड (पुर्व)

 

एकुण स्मशानभुमी 05

. क्र .

स्मशाने

पत्ता

 1.  

चेणा स्मशानभुमी

चेणा गाव

 1.  

घोडबंदर गाव स्मशानभुमी

घोडबंदर गाव

 1.  

काशिमिरा स्मशानभुमी

काशिमिरा नाका

 1.  

पेणकरपाडा स्मशानभुमी

पेणकरपाडा गाव

 1.  

घोडबंदर रोड स्मशानभुमी

घोडबंदर रोड

 

एकुण दुभाजके – 07

. क्र .

दुभाजके

पत्ता

 1.  

सृष्टी ते सिल्व्हर पार्क दुभाजक

सिल्व्हर पार्क मिरा रोड (पुर्व)

 1.  

कनाकीया दुभाजक

कनाकिया, मिरारोड (पुर्व)

 1.  

जी.सी.सी. कल्ब ते शांती विद्यानगरी दुभाजक

हाटकेश, मिरारोड (पुर्व)

 1.  

प्लेझंट पार्क ते एम.आय.डी.सी. दुभाजक

एम.आय.डी.सी, मिरागांव

 1.  

रोयल महाविद्यालयासमोरील दुभाजक

मिरारोड (पुर्व)

 1.  

संघवी नगर दुभाजक

संघवी नगर, मिरारोड (पुर्व)

 1.  

काशिमीरा दुभाजक

काशिमीरा ते गोल्डन नेस्ट मुख्य रस्ता

 


शेवटचा बदल : 27-03-2021