मिरा भाईंदर महानगरपालिका
हनुमान नगर वाचनालय व अभ्यासिका

स्थापना वर्ष ०१ ऑक्टोबर २०१३ पत्ता हनुमाननगर भाईंदर (पुर्व)

उपलब्ध वाचनसाहित्य : 

साहित्य प्रकार मराठी हिंदी गुजराती इंग्रजी उर्दु एकुण
ग्रंथ 889 -- 889
वृत्तपत्रे 3 1 1 1 -- 6
साप्ताहीके 4 -- -- -- -- 4
मासिके 1 1 1 -- -- 3
दिवाळी अंक 11 11

 

मराठी साप्ताहिके

अ. क्र. नाव
 १ चित्रलेखा
 २ लोकप्रभा
 ३ साप्ताहिक सकाळ

मराठी मासिके :-

अ. क्र. मासिकाचे नाव
 १ गृहशोभिका
 २ गृहशोभा (हिंदी)
 ३ गृहशोभा (गुजराती)

 


शेवटचा बदल : 15-10-2016