मिरा भाईंदर महानगरपालिका
वैद्यकीय विभाग माहिती अधिकार अधिनियम

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार माहिती

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती (सन 2017-18, 2018-19, 2019-20 आणि 2020-21)

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१८-१९

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१६-१७

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१५-१६

माहिती अधिकारात प्राप्त अर्ज, अपिल, माहिती 

अपिलीय अधिकारी तथा उपायुक्त यांचे समोरील माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ मधील कलम १९ अन्वये दाखल केलेले अपील .

ओमप्रकाश मौर्य

खाजगी रुग्णालयात आरक्षण बेड माहिती बाबत

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ नुसार माहिती मिळवण्याच्या अर्जाचा नमुना


शेवटचा बदल : 12-02-2021