मिरा भाईंदर महानगरपालिका
वाचनालय माहिती अधिकार अधिनियम

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४ नुसार माहिती

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०२०-२१

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१९-२०

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१८-१९

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१७-१८

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१६-१७

माहितीचा अधिकार अधिनियम -२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१५-१६

माहिती अधिकारात प्राप्त अर्ज, अपिल, माहिती 

Covering Letter and 2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

श्री. सोहेल खान यांनी मागितलेली वाचनालय विभागाची 13 मुद्याची माहिती

वाचनालयातील माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत माहिती देण्यासाठी नेमणूक केलेल्या अधिकारी वर्गाचा तपशील.

अपिलिय अधिकारी
मा. संभाजी पानपट्टे साो.
उपायुक्त -मिरा-भाईंदर महानगरपालिका
वाचनालय विभाग
संपर्क क्र. २८१९२८२८

माहिती अधिकारी
श्रीम. विश्वभारती चहांदे
ग्रंथपाल
संपर्क क्र. २८०४४९५९

सहाय्यक माहिती अधिकारी
श्री. देविदास ह. पाटील
लिपीक
संपर्क क्र. २८०४४९५९


शेवटचा बदल : 11-01-2021