मिरा भाईंदर महानगरपालिका
परवाना विभाग

विभाग प्रमुख श्री. अविनाश जाधव 
दूरध्वनी / भ्रमणध्वनी क्रमांक ८४२२८११४०१
ई- मेल mbmclicence@gmail.com 
 

        मिरा भाईंदर महानगरपालिका, दि.२८ फेब्रुवारी २००२ रोजी स्थापन झाली असून महानगरपालिका क्षेत्रात विविध प्रकारचे व्यवसाय उद्योगधंदे सुरु आहेत. या आस्थापनांना महाराष्ट्र प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे ......

कलम ३१३ – आयुक्तांच्या परवानगीशिवाय कारखाना इत्यादी नव्याने स्थापन करता कामा नये.
कलम ३७६ – लायसन्सशिवाय विवक्षित गोष्टी न ठेवणे व विवक्षीत व्यवसाय व कामन करणे.
कलम ३८३– दुग्धशाळाउत्पादनाच्याव्यवहारासाठीलायसन्सआवश्यकअसेल.
कलम ३८६ – लायसन्स व लेखी परवाने देणे, निलंबीत करणे, रद्द करणे आणि फीइत्यादी बसविणे.

        यानुसार महानगरपालिका क्षेत्रात व्यवसायाकरीता परवाना घेणे बंधनकारक आहे. परवाना विभागामार्फत महानगरपालिका क्षेत्रातील विविध व्यवसाय उद्योगधंदे यांना अधिनियम व पारीतकेलेल्या ठरावानुसार फी आकारुन परवाना वितरीत केला जातो. उपरोक्त परवान्यामुळे महानगरपालिकेस वार्षिक महसुल मिळतो. तसेच शहरातील आस्थापनांबाबत तपशिल उपलब्ध होऊन महानगरपालिकेस नविन धोरण राबविणेस मदत होते.

        महानगरपालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होणेत सेच व्यापारी आस्थापनांनी परवाना घेणेकामी प्रवृत्तकरणेसाठी महानगरपालिकेने परवाना देणे सुलभ धोरण अंगिकारले आहे. कमीत-कमी कागदपत्राच्य़ा आधारे परवाने वितरीत करण्यात येत आहेत तसेच परवान्याचे दर निम्म स्वरुपाचे ठरविण्यात आलेले आहे. यामुळे परवाना घेणे हे फार जिकरीचे होत नाही. तसेच व्यापारी आस्थापनांना फार कमी वेळेत परवाना उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत.

        व्यवसायधारकाने परवाना प्राप्त केल्यामुळे तो आस्थापनाधारक म्हणून गणला जातो. महानगरपालिका स्थानिक स्वराज्य संस्था असल्याने या परवान्यास विशेष महत्त्व आहे. शासनाच्या अनेक परवानग्या या महानगरपालिकेच्या परवान्याशी निगडीत आहेत. अशाप्रकारे महानगरपालिकेचा परवानाधारक ही ओळख आस्थापनाधारकास फार मोठ्या प्रमाणात मदत करते. सबब प्रत्येक आस्थापनाधारक हा परवानाधारक असला पाहिजे, असे गरजेचे महानगरपालिकेचे ध्येय आहे.

विभागाची कामे

अनु क्र. अधिकारी / कर्मचा-यांचे नाव पदनाम सोपविण्यात आलेले काम
१. श्री. अजित मुठे उप-आयुक्त (परवाना)
  1. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम ३१३, ३७६, ३८६ नुसार परवाना / परवानगी विषयी कामकाज करणे.

  2. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमानुसार  गटई स्टॉल / आरे सरीता / टेलिफोन बुथ धारकाना अर्जानुसार परवाना देणे.

  3. परवाना विभागास नेमून दिलेल्या कामकाजाचे पर्यवेक्षण करणे.

  4. परवाना विभागाच्या दैनंदिन कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे.

  5. माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये परवाना विभागाचे प्रथम अपिलीय अधिकारी म्हणून कामकाज करणे.

  6. मा. आयुक्त यांनी वेळोवेळी दिलेल्या सुचनेनुसार कामकाज करणे.

२.

श्री. अव‍िनाश जाधव

सहा.आयुक्त(परवाना)

  1. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम ३१३, ३७६, ३८६ नुसार परवाना / परवानगी विषयी कामकाज करणे.

  2. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमानुसार - गटई स्टॉ/ आरे सरीता / टेलिफोन बुथ धारकाना अर्जानुसार परवाना देणे.

  3. शहरातील “बिगर निवासी” आस्थापनांनी महानगरपालिकेचा (कायद्यानुसार बंधनकारक असलेला) परवाना घेणे कामी प्रवत्त करणे व त्याप्रमाणे कार्यवाही करणे.

  4. नागरिकांच्या माहितीचा अधिकार, जनता दरबार, लोकशाही दिनातील अर्जांना उत्तरे पाठविणे बाबतची कार्यवाही करणे.

  5. शहरातील विना परवाना आस्थापनांवर नोटीस बजावण्याची कार्यवाही करुन घेणे.

  6. विना परवाना आस्थापनांवर नोटीस बजावूनही त्यांनी परवाना घेतला नसल्यास त्यांच्यावर मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ४२७ नुसार कारवाई करणे.

  7. परवाना विभागाच्या कामकाजावर व कर्मचारी वर्गावर नियंत्रण ठेवणे.

  8. मा. आयुक्त व मा. उप-आयुक्त यांचेकडून वेळोवेळी प्राप्त झालेल्या आदेश / सूचनांप्रमाणे कार्यवाही करुन घेणे.

  9. परवाना विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या रजा मंजूर करणेबाबत अभिप्राय देणे.

  10. परवाना विभागातील अधिकारी यांचे गोपनिय अहवालावर प्रतिवेदन करणे.

  11. परवाना विभागातील अधिकारी / कर्मचारी यांच्या दैनंदिन कामकाजाबाबत नियंत्रण ठेवणे.

३.

श्री. शामराव इंगोले

 लिपिक
  1. विभागाचे कार्यालयीन कामकाज पाहणे.

  2. नागरिकांच्या माहितीचा अधिकार, जनता दरबार, लोकशाही दिनातील अर्जांना उत्तरे पाठविणे बाबतची कार्यवाही करणे.परवाना विभागाचे सहा. जन माहिती अधिकारी म्हणून काम पाहणे.

  वरिष्ठ अधिका-यांनी दिलेल्या आदेशानुसार कामकाज करणे.

  1. विभागाचे कार्यालयीन दैनंदिन पत्रव्यवहाराचे कामकाज पाहणे.

  2. शहरातील विना परवाना आस्थापनांना नोटीस तयार करणे, नागरिकांच्या परवाना मिळण्याकरीता व अन्य अर्जावर सहा-आयुक्त, परवाना विभाग यांचेकडून प्राप्त झालेल्या सुचना / आदेश नुसार कार्यवाही करणे.

  3. गटई काम / आरे सरीता / टेलिफोन बुथच्या परवान्याकरीता प्राप्त झालेल्या अर्जानुसार स्टॅालच्या परवान्याबाबत कार्यवाही करणे.

  4. विभागप्रमुख, परवाना विभाग यांनी वेळोवेळी दिलेल्या सुचना / आदेश नुसार कार्यालयीन कामकाज करणे.

  5. प्राप्त झालेल्या अर्जाची छानणी करुन आवश्यक ती कागदपत्रे नसल्यास त्या अर्जदारास त्याप्रमाणे कळविणे.

  6. इतर कार्यालयीन पत्रव्यवहार करणे.

४.

श्रीम. कल्पना मदाळे

प्र. लिपिक

  1. वरिष्ठ अधिका-यांनी दिलेल्या आदेशानुसार कामकाज करणे. दैनंदिन नागरीकांच्या पत्रांची / अर्जांची आवक – जावक मध्ये नोंदी घेणे.

  2. मागणी रजिस्टर अद्ययावत करणे.

  3. किरकोळ पावत्या फाडणे पोटकिर्द लिहीणे.

५.

सौ. वैशाली गायकवाड (बनसोड)

संगणक चालिका

 1. परवाना विभागातील विविध पत्रांचे टंकलेखन करणे व इतर आवश्यक कार्यालयीन कामकाज करणे.

६. श्री. जेम्स कोरिया

.का

  1. कार्यालयीन पत्रव्यवहार वाटप करणे.

  2. कार्यालयीन पत्रव्यवहार, नस्ती सुस्थितीत ठेवणे.

  3. वरिष्ठ अधिका-यांनी दिलेल्या आदेशानुसार कामकाज करणे

7

श्री. लक्ष्मण मेहेर

.का

1कार्यालयीन पत्रव्यवहार वाटप करणे.

) कार्यालयीन पत्रव्यवहार, नस्तीसुस्थितीत ठेवणे.

) वरिष्ठ अधिका-यांनी दिलेल्या आदेशानुसार कामकाज करणे.

8

श्री. शैलेश निजप

शिपाई

कार्यालयीन पत्रव्यवहार वाटप करणे.

) कार्यालयीन पत्रव्यवहार, नस्ती सुस्थितीत ठेवणे.

) वरिष्ठ अधिका-यांनी दिलेल्या आदेशानुसार

कामकाज करणे.

विभागातील सदस्यांची यादी

अनु क्र. अधिकारी / कर्मचा-यांचे नाव पदनाम संपर्क क्र.
१.

श्री. अजित मुठे

उप-आयुक्त (परवाना) 8291808800
२.

श्री. अव‍िनाश् जाधव

सहा.आयुकत्‌ (परवाना) 8422811363
३.

श्री. शामराव इंगोले

लिपिक 8422811361
४.

सौ. कल्पना मधाळे

प्र. लिपिक 8286782384
५.

सौ. वैशाली गायकवाड(बनसोडे)

संगणक चालिका 9920985524
६.

. श्री. जेम्स कोरिया

स.का 9833179396
7

श्री. लक्ष्मण मेहेर

स.का 9764426736


दरपत्रके

 • मिरा भाईंदर क्षेत्रात अंध, अपंग, गटई कामगार, टेलिफोन बुथ, आरे सरीता दूध केद्रासाठी जागा मंजुरी करणेसाठी कार्यपध्दती निश्चित करणेबाबत.

  १.      मिरा भाईंदर क्षेत्रात अंध, अपंग, गटई कामगार, टेलिफोन बुथ, आरे सरीता दूध केद्रासाठी जागा मंजुरी करणेसाठी कार्यपध्दती निश्चित करणेबाबत.

माहिती प्रसिध्द करणेबाबत..

परवाना यादी

 


शेवटचा बदल : 30-09-2021