मिरा भाईंदर महानगरपालिका
स्थानिक संस्था कर माहिती अधिकार अधिनियम

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार माहिती

स्था.सं.कर संकेत स्थळावरील अद्ययावत म (1)

स्था.सं.कर संकेत स्थळावरील अद्ययावत म

मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या नव्याने विकसित करण्यांत येत असलेल्या वेबसाईट (www.mbmc.gov.in) करीता आवश्यक असलेली माहिती सादर करणेबाबत.

मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या नव्याने विकसित करण्यांत येत असलेल्या वेबसाईट (www.mbmc.gov.in) करीता आवश्यक असलेली माहिती सादर करणेबाबत.

केंद्रीय माहिती अधिकार अधिनियम 2005 4(1)(ख) 17 मुद्दे स्था.सं.कर (२०२०-२०२१)

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती सन २०१९-२०

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती सन २०१८-१९

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती सन २०१७-१८

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती सन २०१६-१७

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम४(१)(ब) अन्वये १७ बाबींची माहिती (२०१५-१६)

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका स्थानिक संस्था कर विभाग या सार्वजनिक प्राधिकारणाच्या कामांचा आणि कर्तव्यांचा तपशिल (2015-16)

माहिती अधिकारात प्राप्त अर्ज, अपिल, माहिती 

माहिती अधिकारी, सहाय्यक माहिती अधिकारी आणि अपिलीय प्राधिकारी यांची तपशिलवार माहिती

 माहिती अधिकार

मिरा भाईंदर महानगरपालिका स्थानिक संस्था कर विभागाची माहिती

केंद्रीय माहिती अधिकार अधिनियम 2005 4(1)(ख) 17 मुद्दे स्था.सं.कर (२०२०-२०२१)

केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 4.1ख अंतर्गत 17 मुद्देंची माहिती स्था.सं.कर (२०१९-२०२०)

केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत सन 2019 चा वार्षिक अहवाल स्था.सं.कर

नागरीकांची सनद माहिती स्था.सं.कर सन 2019.20

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949. 60. अ बाबत स्था.सं.कर माहिती


शेवटचा बदल : 15-09-2021