मिरा भाईंदर महानगरपालिका
निविदा दरपत्रक / ऑफलाईन निविदा

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पु.) गोविंद नगर, अस्मिता कॉलेज जवळ, सिंफणी टॉवर येथील गटार बांधकामात बाधित झाड काढणे कामी जाहीर नोटीस सुचना प्रसिध्द करणेबाबत.

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मौजे महाजनवाडी, बिल्डींग नं.13, मिरा गावठाण, ग्रीन वेज कॉम्पलेक्स येथील नव्याने बांधलेल्या इमारतीच्या गेट समोरील बाधित झाडे काढुन पुर्न:रोपण करणे व मुळासहित काढणेकामी जाहिर नोटीस प्रसिध्द करणेबाबत.

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पु.) गोविंद नगर, अस्मिता कॉलेज जवळ, सिंफणी टॉवर येथील गटार बांधकामात बाधित झाड काढणे कामी जाहीर नोटीस सुचना प्रसिध्द करणेबाबत.

विकास कामात बाधित झाडे काढणेकामाची जाहिर नोटीस सुचना प्रसिध्द करणे.

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मौजे गोडदेव जुना सर्वे क्र. 332/3,4 व नविन 41/3,4 येथील शाळेच्या गेट समोरील अडथळा निर्माण करणारे पिंपळाचे झाड मुळासहित काढुन पुर्न:रोपण करणेकामी जाहिर नोटीस सुचना प्रसिध्द करणेबाबत.

Fwd: मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मौजे गोडदेव जुना सर्वे क्र. 332/3,4 व नविन 41/3,4 येथील शाळेच्या गेट समोरील अडथळा निर्माण करणारे पिंपळाचे झाड मुळासहित काढुन पुर्न:रोपण करणेकामी जाहिर नोटीस सुचना प्रसिध्द करणेबाबत.

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील धोकादायक झाडे व विकास कामात बाधित झाडे मुळासहित काढणे व पुर्न:रोपण करणेकामी जाहिर नोटीस सुचना प्रसिध्दी

मिरा भाईंदर महानगरपालिकेस विविध प्रकारचे बोर्ड-बॅनर, होर्डिग्ज, नेमप्लेट व फलक छपाई करणे कामाची जाहीर फेर निविदा सुचना Online E-Tendering व्दारे मनपा संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावी.

परिपत्रक-ई-निविदा बाबत

मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग क्र.1,2 व 3 अंतर्गत वृक्ष प्राधिकरण विभागाकरीता साहित्य व ट्री-कटर मशीन खरेदी करणेबाबत सोबत जोडलेली Off Line निविदा सुचना महानगरपालिकेच्या संकेत स्थळावर प्रसिध्द

दराचे लिफाफे उघडणेबाबत

मिरारोड (पुर्व) जांगीड हाऊस, जांगीड कॉम्पलेक्स येथील धोकादायक झाडे मुळासहित काढणे

// जाहिर आवाहन (तृतीय मुदतवाढ) // मिरा भाईंदर महानगरपालिका नगररचना विभागामार्फत वसूल होणारा निधी (रोख रक्क्म, धनादेश, डिमांड ड्राफट द्वारे) मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या खात्यावर जमा करणेकामी

मिरा भाईंदर महानगरपालिकेस सन 2021-22 या वर्षाकरिता दैनिक वृत्तपत्रे, साप्ताहिके, पाक्षिके, दिवाळी अंक व मासिके इ. पुरवठा करणेकामी जाहिर फेर निविदा सुचना मनपाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेबाबत.

offline tender prasidha karne babat

मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या शाळा क्र.1 उत्तन, मोठागाव, भाईंदर प. येथील वाचनालय /अभ्यासिका करीता मराठी, इंग्रजी भाषेतील पुस्तके पुरवठा करणेबाबत सोबत जोडलेली निविदा सुचना महानगरपालिकेच्या संकेत स्थळावर ऑफ लाईनद्वारे प्रसिध्द करण्यात यावी

जाहिर आवाहन (द्वितीय मुदतवाढ) मिरा भाईंदर महानगरपालिका नगररचना विभागामार्फत वसूल होणारा निधी (रोख रक्क्म, धनादेश, डिमांड ड्राफट द्वारे) मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या खात्यावर जमा करणेकामी

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरा-भाईंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयाकरीता व आरक्षण क्र. 122 आगरी भवन येथे वृक्षारोपण करणेकरीता नारळाची व इतर फळांची रोपे खरेदी करणे कामाची ऑफलाईन निविदा महापालिकेच्या संकेत स्थळावर प्रसिध्द करणेबाबत.

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकासकामात बाधीत होणारी/धोकादायक झाडे मुळासहित काढणे कामाची नाेटीस प्रसिध्द करणेबाबत

जाहिर आवाहन प्रथम मुदतवाढ- सर्व राष्ट्रीयीकृत बँकाना कळविण्यात येत आहे की, मिरा भाईंदर महानगरपालिका नगररचना विभागामार्फत वसूल होणारा निधी (रोख रक्क्म, धनादेश, डिमांड ड्राफट द्वारे) मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या खात्यावर जमा करणेकामी

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकास कामातील बाधीत होणारी / धोकादायक झाडे मुळासहित काढणेकामाची जाहीर नोटीस सुचना प्रसिध्द करणे

मिरा भाईंदर महानगरपालिका शेत्रातील विकास कामातील बाधित होणारी धोकादायक झाडे मुळासहित काढणे / पुर्नरोपण करणे

मिरा भाईंदर महानगरपालिका समाजविकास विभागाच्या वतीने कर्णबधीर व मुक दिव्यांगाकरीता विशेष मार्किंग असलेले फेसमास्क पुरवठा

मीरा भाईंदर महानगरपालिकेचा नगररचना विभागामार्फत वसूल होणारा निधी (रोख रक्कम, धनादेश व डिमांड draft ) मीरा भाईंदर मनपाच्या खात्यावर जमा करणे व आस्थापना विभागाची संगणक आज्ञावली विकसित करणे

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग समिती क्र. 5 अंतर्गत येणाऱ्या मुस्लिम कब्रस्थानमध्ये व क्रिश्चन स्मशानाभूमी मृत व्यक्तिंना दफन करण्याकरीता खड्डे खोदणेकामी वार्षिक मजूर पुरवठा करणेबाबत

प्रभाग क्र. 1, 2 व 3 अंतर्गत येणाऱ्या उद्यान व वृक्षप्राधिकरण विभागातील ट्रॅक्टर, ट्रॅक्टर टँकर व ट्रॉली या वाहनांची दुरुस्ती करण्याबाबत

मिरा भाईंदर महानगरपालिका परिवहन उपक्रमाकरिता बस ऑपरेटर नियुक्त करनेकामी निविदा प्रक्रिया करण्यासाठी सल्लागार नियुक्त करणे निविदा पत्र तयार करणे निविदा पूर्ण बैठक घेणे निविदा पूर्व बैठकीतील शंका सूचना बाबत स्पष्टीकरण तयार करणे प्राप्त निविदांची तांत्रिक व आर्थिक छाननी करणे करारनामा मसुदा तयार करणे

मिरा भाईंदर महानगरपालिका उपक्रमाच्या बस सेवेसाठी पीपीपी तत्त्वावर बस ऑपरेटर नियुक्त करणेकामी Feasibility Report तयार करण्यासाठी सल्लागार नियुक्त करणेकामी

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील धोकादायक झाडे मुळासहित काढणेकामाची जाहीर नोटीस सुचना प्रसिध्द करणे

संकेतस्थळावर जाहीर नोटीस सुचना प्रसिद्ध करणेबाबत

प्रभाग समिती क्र. 1, 2, 3 उद्यान व वृक्ष प्राधिकरण विभागातील बोलेरो पीक अप जीप दुरुस्ती करणेकामाची ऑफ लाईन जाहीर निविदा.pdf

मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या मुख्य कार्यालयाच्या आवारामध्ये तसेच पदाधिकारी / अधिकारी यांच्या दालनासमोर शोभिवंत झाडे कुंड्या मातीसह पुरवठा करणेबाबत जाहिर सुचना प्रसिध्दी करणेबाबत.

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील झाडांच्या फांद्यांचा कचरा लेव्हलींग करण्याकरीता व प्रभाग समिती क्र. 4, 5 व 6 करीता विविध आरक्षणात लालमाती लेव्हलींग करणे करीता जेसीबी भाडेतत्वावर घेणेबाबतची जाहिर सुचना प्रसिध्दी करणेबाबत.

मिरा भाईंदर महानगरपालिकेस विविध प्रकारचे बोर्ड-बॅनर, होर्डिग्ज, नेमप्लेट व फलक छपाई करणेकामी कामाची निविदा Off-line प्रसिध्द करणेबाबत.

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकास कामातील बाधीत होणारी / धोकादायक झाडे मुळासहित काढणेकामाची सोबत जोडलेली जाहीर नोटीस सुचना प्रसिध्द करणेबाबत.

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकास कामातील बाधीत होणारी / धोकादायक झाडे मुळासहित काढणेकामाची सोबत जोडलेली जाहिर नोटीस सुचना प्रसिध्दी करणे.

मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग समिती क्र. 4, 5 व 6 वृक्ष प्राधिकरण विभागाकरीता दैनंदिन वापराकरीता साहित्य खरेदी करणेबाबत जाहिर सुचना प्रसिध्दी करणेबाबत.

विषय:-राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रम NGO- PP अंतर्गत स्वयंसेवी संस्था यांची निवड करणेबाबत

मिरा भाईंदर महानगरपालिका उद्यान व वृक्ष प्राधिकरण विभागाची दुभाजक यांची निगा व देखभाल राखण्याकरीता जाहिरात लावण्यात किंवा सेवाभावी सेवार्थ सेवा करणेच्या अतीशर्ती देणेबाबत जाहिर आवाहन व्दितीय मुदतवाढ प्रसिध्द करणेबाबत._Letter

मिरा भाईंदर महानगरपालिका उद्यान व वृक्ष प्राधिकरण विभागाची दुभाजक यांची निगा व देखभाल राखण्याकरीता जाहिरात लावण्यात किंवा सेवाभावी सेवार्थ सेवा करणेच्या अतीशर्ती देणेबाबत जाहिर आवाहन व्दितीय मुदतवाढ प्रसिध्द करणे

उद्यान व वृक्ष प्राधिकरण विभाग, प्रभाग समिती क्र. 4, 5 व 6 अंतर्गत येणाऱी झाडे मुळासहित काढण्यास परवानगी देण्यास जाहीर वृत्तपत्रात प्रसिध्दी देणेबाबत.

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकास कामातील/ धोकादायक झाडे काढणेकामी जाहिर सुचना २७.०१.२०२१

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकास कामातील/ धोकादायक झाडे काढणेकामी जाहिर सुचना प्रसिध्दी

मिरा भाईंदर महानगरपालिका उद्यान व वृक्ष प्राधिकरण विभागाची दुभाजक यांची निगा व देखभाल राखण्याकरीता जाहिरात लावण्यात किंवा सेवाभावी सेवार्थ सेवा करणेच्या अतीशर्ती देणेबाबत जाहिर आवाहन प्रथम मुदतवाढ

स्थानिक दर्तमानपत्रात जाहिरात देण्याबाबत २१.०१.२०२१

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील धोकादायक झाडे मुळासहित काढणेकामाच्या जाहीर नोटीस प्रसिध्द करणेबाबत. २१.०१.२०२१

मिरा भाईंदर महानगरपालिका उद्यान व वृक्ष प्राधिकरण विभाग प्रभाग क्र. 1, 2 व 3 करीता खते, कृषी औषधे व किटकनाशके पुरवठा करणेकामाची Off-line निविदा महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्दी करणेबाबत.

जाहीर नोटीस सुचना -मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकासकामात बाधीत होणारी झाडे मुळासहित काढणे व पुर्न:रोपन करणे आवश्यक आहे.

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील दुभाजक यांची जाहिरात लावण्याच्या व सेवाभावी सेवार्थ सेवा करण्याच्या अटी वर निगा व देखभाल करणे.

उदयान व वृक्ष विभाग ऑफलाईन निविदा_471_21122020

जाहीर निविदा 471 2020-2021

उदयान व वृक्ष विभाग ऑफलाईन निविदा_21122020

जाहीर निविदा 2020-2021

मिरा भाईंदर महानगरपालिका उदयान व वृक्ष प्राधिकरण विभागातील MH04 FV-0656 महिंद्रा ट्रॅक्टर या वाहंनाकरिता नविन टायर टयुबसह खरेदी करणेबाबत

E-Tendering (ऑन-लाईन) निविदेस फायनान्शीयल बिड उघण्याबाबत

Expression of Interest (EOI) For Citizen Contact Center प्रसिध्द करणेबाबत

राष्ट्रीयकृत बँकांचे प्रस्ताव मागणीबाबत (नगररचना विभाग मार्फत जमा होणारा निधी राष्ट्रीयकृत बँकेत जमा करणे व महानगरपालिकेस ऑटो डीसीआर प्रणाली विनामूल्य विकसित करून देणे)

उद्यान व वृक्ष प्राधिकरण विभागाची जाहीर नोटीस सुचना संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेबाबत

उदयान व वृक्ष विभाग जाहीर निविदा

जाहीर निविदा सुचना 22062020 

जाहीर निविदा सुचना 22062020

20 March Garden

आ.क. 1685 उदयान विभाग

उदयान विभाग आ.क्र.1447

E-Tendering(ऑफ लाईन) निविदा खरेदी करणेबाबत.

अथेलेटिक्स क्रीडा साहित्य पुरवठा करणेबाबत

महानगरपालिकेच्या आवारात आरोग्य तपासणी शिबिराबाबत

जाहिर कोटेशन नोटीस आरोग्य केंद्राकरिता अ‍ॅल्युमिनियम पोर्टेबल फोल्डींग टेबल चार आसनी मध्यभागी छ्त्रीसह

दि. 31-12-2018 रोजी मनपा विभागाकरिता पाणीपटटी देयक बाबत

दि.21-12-2018 अनुभवात्मक शिक्षण कार्यशाळा प्रशिक्षण

दि.12/12/2018 सार्व आरोग्य विभागामार्फत स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत.

वृक्ष प्राधीकरण फेर जाहीर सूचना (जा.क्र. म.न.पा./वृ.प्रा./५६२/२०१८-१९ )

टेंडर नोटीस

दि. 10122018 मनपा उदयान व वृक्षप्राधिकरण विभागातील वाहन क्र. MH-04 FD-7527 हायड्रोलिक शिडी, निविन टायर टयुबसह खरेदी व दुरुस्तीबाबत.

दि.१०-१२-२०१८ मनपा उदयान वृक्षप्राधिकरण विभागातील वाहन क्र. MH04AN-3102 टाटा सुमो हे वाहन दुरुस्ती करणेबाबत.

दि. ०६-१२-२०१८ रोजी विभागाअंतर्गत गोवर रुबेला लसीकरणाकरीता बालकांना लस टोचल्याची नोंद घेणेबाबत

जाहिर निविदा सुचना Offline महानगरपालिकेच्या वेबसाईटवर प्रसिध्द क्ररणेबाबत

वैद्यकीय विभागांतर्गत मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात डास नाशके, अळी नाशके फवारणेकामी पीतळी स्प्रेपंप खरेदी करणेकामी

जाहीर निविदा मनपाच्या संकेत स्थळावर प्रसिद्ध करणेबाबत

उदयान विभाग जाहिर निविदा

दि.19122018 माहिती पुस्तिका छापाई करणेबाबत..

जाहीर निवीदा प्रसिद्ध करणे बाबत

उदयान विभाग जाहिर निविदा

भांडार विभाग

दि.30052019

अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकाच्या प्रति ठेवणेकरिता बॅगा खरेदी करणे

दि.12062019 कार्यालयाकरिता दुरदर्शन संच व खुर्च्या खरेदी करणे

भांडार विभाग

दि.21062019 ए 4 प एफ सी साईजचे झेरॉक्स पेपर खरेदी करणेकामी

दि.21062019 जाहिर निविदा मनपाच्या संकेत स्थळावर प्रसिध्दा करणेबाबत.

ए-4 व एफ.सी. झेरॉक्स

वैद्यकीय आरोग्य विभागाकरिता विविध प्रकारची स्टेशनरी

Store Off-line Nivida

Store Off-line Nivida

दि.27062019 भाडार विभाग नमुने फॉर्म रजिस्टर छापाई

दि.27062019 भांडार विभाग

दि.26062019 जाहिर निविदा सुचना

दि.29062019 वृक्षप्राधिकरण विभाग

दि.04072019 उदयान विभाग जाहिर निविदा सुचना

दि.04072019 उदयान विभाग जाहिर निविदा सुचना (2)

दि.04072019 भांडार विभाग प्लास्टिक खुर्च्या खरेदीबाबत.

Scan01

scan02

दि.24072019 उदयान विभाग

दि.06082019 उदयान अधिक्षक मिरा रोड

दि.06082019 उदयान अधिक्षक मिरा रोड साहित्य खरेदी करणेबाबतf


शेवटचा बदल : 27-09-2021