मिरा भाईंदर महानगरपालिका
पे अँड पार्क माहिती अधिकार अधिनियम

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार माहिती

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०२०-२१

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१९-२०

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१९-२०_1

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१८-१९

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१७-१८

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१६-१७

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१५-१६

माहिती अधिकारात प्राप्त अर्ज, अपिल, माहिती 

पे अँड पार्क सर्व मॅप

केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ बाबत अंतर्गत सन २०१८-१९

भाईंदर (प.)रेल्वे स्टेशन जवळ स्काय वॉल्क खाली पेय अँड पार्क (वाहनतळ)ठेका पद्धतीने चालविणे बाबत (आदेश ब्लॅक लिस्ट)

करार नामा श्रुती एन्टरप्राइसेस

पेय अँड पार्क (वाहनतळ)ठेका पद्धतीने चालविणे बाबत

सुधारित आदेश ब्लॅक लिस्ट

पेय अँड पार्क (वाहनतळ)ठेका पद्धतीने चालविणे बाबत ठराव 17-12-2018


शेवटचा बदल : 11-01-2021