मिरा भाईंदर महानगरपालिका
भरती

https://job.mbmconline.in/

सेवाकरार पध्दतीने सेवानिवृत्त तहसिलदार (गट-अ) व सेवानिवृत्त नायब तहसिलदार (गट-ब) या पदाच्या मुदतवाढीबाबत.

कुस्ती प्रशिक्षक नेमणेबाबतची जाहिर सुचना प्रसिध्द करणेबाबत

परिवहन उपक्रमासाठी ऑपरेशन मॅनेजर, डेपामॅनेजर, ITS ऑफिसर, कनिष्ठ अभियंता ठोक मानधनावर नियुक्त करणेबाबत.

शाखाा अभियंता मुदतवाढ जाहिर सुचना प्रसिध्द करणेबाबत.

शाखाा अभियंता मुदतवाढ जाहिर सुचना प्रसिध्द करणेबाबत.

कोविड-19 पदभरती निवड यादी (परिचारिका, प्रसविका, औषध निर्माता, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ)प्रसिद्ध करणेबाबत…

सेवानिवृत्त, शाखा अभियंता (स्थापत्य) व शाखा अभियंता (यांत्रिकी) या पदावर सेवाकरार पध्दतीने उपलब्ध करुन घेणेबाबत

सेवानिवृत्त, शाखा अभियंता (स्थापत्य) व शाखा अभियंता (यांत्रिकी) या पदावर सेवाकरार पध्दतीने उपलब्ध करुन घेणेबाबत.

राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानातंर्गत प्रसविका व प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ निवड यादी प्रसिद्ध करणेबाबत...

राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानातंर्गत निवड यादी प्रसिद्ध करणेबाबत

राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रमांतर्गत थेट मुलाखती द्वारे निवड केलेल्या उमेदवाराची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी मिरा भाईंदर महानगरपालिका संकेतस्थळावर प्रदर्शित करणेबाबत

वैद्यकिया आरोग्य विभाग

राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रमांतर्गत थेट मुलाखती द्वारे निवड केलेल्या उमेदवाराची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी मिरा भाईंदर महानगरपालिका संकेतस्थळावर प्रदर्शित करणेबाबत

राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान अंतर्गत ठोक मानधनावरील पदभरती

राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रमांतर्गत ठोक मानधनावर घेण्यात येणाऱ्या पदासाठी मुलाखती च्या ठिकाणांमध्ये बदल झाल्याबाबत

जाहिर सुचना- शासनाकडील- महानगरपालिका सेवेतील सेवानिवृत्त लेखापरीक्षण अधिकरी सेवाकरार पध्दतीने नियुक्ती करणेबाबत

राष्ट्रीय क्षयरोग दुरिकरण कार्यक्रमांतर्गत वरिष्ठ औषधोपचार पर्यवेक्षक व क्षयरोग आरोग्य कार्यकर्ता हि रिक्त पदे ठोकमानधनावर 11 महिन्याच्या करारावर भरणेबाबत.

1

2

3

4

5

6

7

8

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

कोरोना विषाणू (कोविड-19) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मिरा भाईंदर महानगरपालिकेत खालील पदांची एकत्रित ठेाक मानधन तत्वावर कंत्राटी पध्दतीने आवश्यकतेनुसार नेमणूक करणेबाबत.

कोरोना विषाणू (कोविड-19) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मिरा भाईंदर महानगरपालिकेत खालील पदांची एकत्रित ठेाक मानधन तत्वावर कंत्राटी पध्दतीने आवश्यकतेनुसार नेमणूक करणेबाबत.

राष्ट्रीय क्षयरोग दुरिकरण कार्यक्रमांतर्गत वरिष्ठ औषधोपचार पर्यवेक्षक व क्षयरोग आरोग्य कार्यकर्ता हि रिक्त पदे ठोकमानधनावर 11 महिन्याच्या करारावर भरणेबाबत.
वैदयकीय अधिकारी बालरोग तज्ञ (ठोक मानधन) यांची दि.04.06.2021 रोजीची निवड यादी

कोविड-19 च्या कामकाजाकरीता वैद्यकीय अधिकारी (बालरोग तज्ञ) या पदासाठी 06 महिन्याकरीता ठोक मानधन तत्वावर नियुक्त करणेबाबत

कोविड-19 च्या कामकाजाकरीता सहाय्यक जनसंपर्क अधिकारी या पदासाठी 03 महिन्याकरीता ठोक मानधन तत्वावर नियुक्त करणेबाबत

दि.०८.०५.२०२१ रोजीच्या थेट मुलाखतीतील पात्र अपात्र उमेदवारांची निवड यादी प्रसिद्ध करणेबाबत.

मिरा भाईंदर महानगरपालिका कोविड १९ कामी वैद्यकीय विभागास आवश्यकतेनुसार Static Ip Wifi Router व इतर आवश्यक साहित्यासह इंटरनेट सेवा पुरवठा करणेकामी

कोरोना विषाणू (कोव्हिड 19) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मिरा भाईंदर महानगरपालिकेत खालील पदांची एकत्रित ठोक मानधन तत्वावर करार पध्दतीने आवश्यकतेनुसार नेमणूक करणेबाबत.

कोरोना विषाणू (कोव्हिड 19) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मिरा भाईंदर महानगरपालिकेत खालील पदांची एकत्रित ठोक मानधन तत्वावर करार पध्दतीने आवश्यकतेनुसार नेमणूक करणेबाबत. 24/04/2021

कोरोना विषाणू (कोव्हिड 19) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मिरा भाईंदर महानगरपालिकेत खालील पदांची एकत्रित ठोक मानधन तत्वावर करार पध्दतीने आवश्यकतेनुसार नेमणूक करणेबाबत.

कोविड -१९ मुळे उद्धवलेल्या संसर्गजन्य रोगाच्या प्रतिबंध व नियंत्रण करणेकामी मिरा भाईंदर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये शासनाने प्रतिबंध केलेले निरब्ध लागू करणेबाबत.

कोविड 19 अंतर्गत पदभरती करणेकामी दि. 07/04/2021 रोजीच्या थेट मुलाखतीद्वारे निवडण्यात आलेल्या पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणेबाबत

मिरा भाईंदर महानगरपालिका कोविड अंतर्गत ठोक मानधनावर पद भरती करणेबाबत....

सेवानिवृत्त लेखापरिक्षण अधिकारी यांची दि 08.12.20 रोजीच्या मुलाखतीद्वारे निवड केलेल्या उमेदवारांची निवड यादी

मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय विभागात ठोक मानधन तत्वावर करार पध्दतीने डायलिसिस पद भरणेकरिता जाहिरात प्रसिध्द करणेबाबत

भारती जाहिरात ऑक्टोबर २०२०

जाहीर सुचना मिरा भाईंदर महानगरपालिकेतील लेखापरीक्षण आस्थापना व शिक्षण विभागाकरिता शासनाकडीन सेवानिवृत्त झालेल्या अधिका-यांमधून सेवााकरार पध्दतीने लेखापरीक्षण अधिकारी पदासाठी इच्छुक व पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविणे

कोविड १९ आवश्यक पदाची निवड यादी 02/09/2020

कोविड-१९ करिता आवश्यक पदांची निवड यादी_०१

कोविड-१९ करिता आवश्यक पदांची निवड यादी_०२

कोविड-१९ करिता आवश्यक पदांची निवड यादी प्रसिध्द करणेबाबत २०/०८/२०२०

कोविड-१९ करिता आवश्यक पदांची जाहिरात प्रसिद्ध करणेबाबत १२/०८/२०२०

कोरोना विषाणू (कोव्हिड 19) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मिरा भाईंदर महानगरपालिकेत खालील पदांची एकत्रित ठेाक मानधन तत्वावर कंत्राटी पध्दतीने आवश्यकतेनुसार नेमणूक करणेबाबत

जाहिरात प्रसिध्द करणेबाबत

Covid-19 करिता आवश्यक पदाची सुधारित निवड यादी.

Covid-19 करिता आवश्यक पदाची निवड यादी.

Covid-19 प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेत वैद्यकिय पदांची एकत्रित मानधन तत्वावर करार पद्धतीने आवश्यकतेनुसार भरती बाबत जाहिरात ( शुदधीपत्रक )

Covid-19 प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेत वैद्यकिय पदांची एकत्रित मानधन तत्वावर करार पद्धतीने आवश्यकतेनुसार भरती बाबत जाहिरात

क्षयरोग निवड व प्रतिक्षा यादी

WEB JAHIRAT - VAIDAKIYA UNI-1

New Doc 2020-02-07 14.30.58

New Doc 2020-02-07 14.30.58

आ.क्र.1421 वैदयकीय विभाग

जाहिर प्रसिध्दी सुचना

आस्थापना विभाग आ.क्र.1277

वृक्ष प्राधीकरण फेर जाहीर सूचना (जा.क्र. म.न.पा./वृ.प्रा./५६२/२०१८-१९ )

पात्र उमेदवारांची यादी प्रसिध्द करणेबाबत ..

दि.०४-१२-२०१८ रोजी पात्र उमेदवारांची यादी संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्याबाबत

दि.०२-११-२०१८ रोजी जाहीर सुचना प्रसिध्द करणेबाबत

सेवा निवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांची दि.16-11-2018 रोजी थेट मुलाखत

दुरध्वनी ग्रंथपाल पंपचालक पदोन्नती बाबत दि.०६/ १०/ २०१८

जाहिर सुचना

जाहिर सुचना - सेवानिवृत्त लेखापरिक्षण अधिकारी सेवा करार पध्द्तीने उपलब्ध करुन घेणेबाबत

विधी विभागातील विधी सहाय्यक या पदावर तात्पुरत्या नियुक्तीकरिता

उप-अभियंता(यांत्रिकी) पदासाठी पात्र व इछुक उमेदवार कडून अर्ज मागविणे आहे.

"पूर्णवेळ वैद्यकीय अधिकारी यांची निवड यादी.

"दि.०३/०४/२०१८ रोजी "वैद्यकीय अधिकारी" पदासाठी मुलाखत घेण्यात आलेल्या उमेदवारांची निवड यादी .

"राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान अंतर्गत ठो मानधनावर पूर्णवेळ वैद्यकीय अधिकारी यांची थेट मुलाखत

"जिल्हा पी.पी.एम समन्वयक" पदासाठी मुलाखती घेण्यात आलेल्या उमेदवारांची निवडयादी.

"क्षयरोग आरोग्य कार्यकर्ता" पदासाठी मुलाखती घेण्यात आलेल्या उमेदवारांची निवडयादी.

सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमा अंतर्गत ठोक मानधनावरील रिक्त पदे थेट मुलाखती द्वारे भरणे साठी

समुदाय संघटक या पदाच्या मुलाखतीचा निकाल

ठोक मानधनवार वैद्यकिय अधिकारी, वैद्यकिय तज्ञ, क्ष-किरण तंत्रज्ञ आणि बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी यांची निवड व प्रतिक्षा यादी

ठोक मानधनवार वैद्यकिय अधिकारी, वैद्यकिय तज्ञ, क्ष-किरण तंत्रज्ञ आणि बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी यांच्या थेट मुलाखतीव्दारे दि.15/02/2018 रोजीची निवड व प्रतिक्षा यादी

सामुदाय संघटक मुलाखत

सहाय्यक स्वयंपाकी भरती

रुग्णालयांकरिता तसेच आरोग्य केंद्राकरिता करारतत्वावर, ठोक मानधनावर वैद्यकीय अधिकारी, वैद्यकीय तज्ज्ञ, (स्त्रीरोग व प्रसुती तज्ज्ञ, बालरोग तज्ज्ञ आणि भिषक), क्ष्‍ – किरण तंत्रज्ञ व बहुउददेशीय आरोग्य कर्मचारी ही पदे भरण्याकरिता थेट मुलाखत (Walk In Selection)

अर्धवेळ वैद्यकीय अधिकारी निवड यादी

पूर्णवेळ वैद्यकीय अधिकारी निवड यादी

प्रकल्प व्यवस्थापक तथा सल्लागार (Consultant) पदासाठी द्वितीय मुदतवाढ

NUHM अंतर्गत ढोक मानधनावर पूर्णवेळ वैद्यकीय अधिकारी व अर्धवेळ वैद्यकीय अधिकारी शुध्दीपत्रक

NUHM अंतर्गत ढोक मानधनावर पूर्णवेळ वैद्यकीय अधिकारी व अर्धवेळ वैद्यकीय अधिकारी

प्रकल्प व्यवस्थापक तथा सल्लागार (Consultant) पदासाठी प्रथम मुदतवाढ

लेखाधिकारी (सेवा करार पद्धतीने)

प्रकल्प व्यवस्थापक तथा सल्लागार(परिवहन)

शहर कार्यक्रम व्यवस्थापक

वैद्यकीय अधिकारी (Medical Officer )

 

प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (LT )

परिचारिका (Staff Nurse)

प्रसविका (ANM )

मुलाखतीस स्थगिती

महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर जाहीरात प्रसिद्ध करणे बाबत.

वैद्यकीय तज्ञ (स्त्रिरोग व प्रसुती तज्ञ)

भिषक (फिजिशीयन)

वैद्यकीय अधिकारी (BAMS)

बालरोग तज्ञ

क्ष - किरण तंत्रज्ञ

मिरा भाईंदर महानगरपालिका वैद्यकीय सेवेतील पशु शल्य चिकित्सक (वर्ग-०१) थेट मुलाखत(Walk In Selection)

मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांकरिता करारतत्वावर, ठोक मानधनावर वैद्यकीय अधिकारी (BAMS), वैद्यकीय तज्ज्ञ, (स्त्रीरोग व प्रसुती तज्ज्ञ, बालरोग तज्ज्ञ आणि भिषक) व क्ष्‍ – किरण तंत्रज्ञ ही पदे भरण्याकरिता थेट मुलाखत (Walk In Selection)

राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान अंतर्गत ठोक मानधनावरील वैद्यकीय अधिकारी/कर्मचारी यांची थेट मुलाखत (Walkin selection)

वैद्यकीय अधिकारी, आहारतज्ञ कंत्राटी निवड केल्याची यादी

वैद्यकीय अधिकारी (ठोक मानधन) - ०८/०९/२०१७

वैद्यकीय अधिकारी यादी - ०८/०९/२०१७

आहारतज्ञ कंत्राटी निवड केल्याची यादी - ०८/०९/२०१७

मिराभाईंदर महानगर पालिका जाहीर सूचना २४/८/२०१७

मिराभाईंदर महानगर पालिका जाहीर सूचना १०/७/२०१७

महानगर पालिकेच्या संकेतस्थळावर जाहीर सूचना प्रसिद्ध करणे बाबत 1

महानगर पालिकेच्या संकेतस्थळावर जाहीर सूचना प्रसिद्ध करणे बाबत 2

फेर जाहीर सूचना 10/7/2017

मिरा भाईंदर महानगरपालिका जाहीर सूचना

बडतर्फ कर्मचाऱ्यांची जाहिरात "वेब साईटवर " प्रसिद्ध करण्याबाबत

महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर जाहीर सूचना प्रसिद्ध करणे बाबत.

केंद्राकरीता कंत्राटी पध्दतीने आहारतज्ञ यांची थेट मुलाखत (Walk In Selection)

बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी निवड यादी

मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागासाठी बहूउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी (MPW) थेट मुलाखत (Walk In Selection)

वैद्यकीय अधिकारी निवडयाद

डेटा एन्ट्री ऑपरेटर निवडयादी १८.०५.२०१७

प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ निवडयादी १८.०५.२०१७

परिचारिका (Staff Nurse) निवडयादी दि.17.05.17

निवडयादी प्रसविका (ANM) दि.17.05.2017

राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान अंतर्गत ठोक मानधनावरील पदभरती

निवडयादी ०८-१२-२०१६

सेवानिवृत्त लेखाधिकारी व सहाय्यक लेखाधिकारी सेवाकरार पद्धतीने उपलब्ध करून घेणेबाबत.

       भाग - १

       भाग - २

 मिरा भाईंदर महानगरपालिका वैद्यकीय सेवेतील दि. ०९/१२/२०१६ रोजीची थेट मुलाखत या विषयाबाबत.

 राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान अंतर्गत ठोक मानधनावरील वैद्यकीय अधिकारी व परिचारीका यांची दि.०८/१२/२०१६ तसेच वैद्यकीय सेवा या संवर्गातील वैद्यकीय अधिकारी या पदांची थेट मुलाखतीद्वारे (Walk In Selection)भरणेबाबत.

 निवडयादी १४-१०-२०१६

 एसजेएसआरवाय योजना प्रकल्प अधिकारी भरती

तात्पुरत्या स्वरुपात कनिष्ठ अभियंता भरती

 भरती ०६/१०/२०१२

 शुध्दिपत्रक

तात्पुरत्या स्वरुपात कनिष्ठ अभियंता भरती

विशेष कार्य अधिकारी (सेवानिवृत्त) वेब जाहिरात  

विशेष कार्य अधिकारी (सेवानिवृत) या संवर्गातील सेवा करार पध्द्तीने उपलब्ध करुन घेणेबाबत

जाहिर सुचना मुदतवाढ

दि.19072019 परिवहन उपक्रम जाहिर सुचना प्रसिध्दी बाबत.

लेखापरीक्षण अधिकारी (सेवानिवृत्त) या पदासाठी दि.17-07-2019रोजीच्या मुलाखतीकरीता पात्र उमेद्वारांची यादी.

Engineer

दि.27082019 जाहिर सुचना सेवा निवृत्त शाखा अभियंता..

दि.29082019 (परिवहन ) फेर निविदा प्रसिध्दी करणे


शेवटचा बदल : 12-10-2021