मिरा भाईंदर महानगरपालिका
माहिती अधिकार अधिनियम मिळकत विभाग

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार माहिती

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०२०-२१

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१९-२०

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१८-१९

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१८-१९_1

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१७-१८

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१७-१८_1

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१६-१७

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१६-१७_1

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१५-१६

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१५-१६_1

केंद्रीय माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम ४(१)(ख)अन्वये स्वयंप्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती.

१३ मुद्यांची माहिती

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 60 अ नुसार (13 मुदृयाची माहिती 2020-21)

2016-17 1

2016-17 2

2016-17 3

2016-17 4

2016-17 5

2016-17 6

2016-17 7

2016-17 8

2016-17 9

2016-17 10

2016-17 11

2016-17 12

2017-18 1

2017-18 2

2017-18 3

2017-18 4

2018-19 1

2018-19 2

2018-19 3

2018-19 4

 माहिती अधिकारात प्राप्त अर्ज, अपिल, माहिती 

माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये माहिती देणेबाबत

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ चे अंतर्गत कलम ४ मध्ये नमुद बाबींची माहिती प्रसिद्ध करणेबाबत २०१९-२०

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ चे अंतर्गत कलम ४ मध्ये नमुद बाबींची माहिती प्रसिद्ध करणेबाबत २०१८-१९


शेवटचा बदल : 25-01-2021