मिरा भाईंदर महानगरपालिका
मनपा शाळा

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका शिक्षण विभाग

मनपा शाळा 

अ.क्र. शाळेचे नाव माध्यम स्तर मुख्याध्यापकाचे नाव पत्ता फोन नंबर
 १ उत्तन मराठी शाळा क्र.१ मराठी १ ते ३ प्रतिज्ञा इडेकर उत्तन, मोठा गाव, भाईंदर ( प.) ९७६९२१९०३६
 २ उत्तन उर्दू शाळा क्र.२ उर्दू १ ते ७ हसमतुल्ला शेख उत्तन, कडलीपाडा, भाईंदर ( प.) 7666776293
 ३ काजूपाडा मराठी शाळा क्र.३ मराठी १ ते ६ नंदा खरात काजूपाडा, ठाणे रोड ९८३३३७५१३९/ ९८२१५०००००
 ४ काशी मराठी शाळा क्र.४ मराठी १ ते ८ मालिनी पाटील काशीगाव 9969181269
 ५ काशी उर्दू शाळा क्र.५ उर्दू १ ते ८  अन्सारी मसूद रहेमान काशीगाव 8099455478
 ६ खारी मराठी शाळा क्र.६ मराठी १ ते ७ कृपल वारेकर तलाव रोड, भाईंदर (पूर्व) 9004782563
 ७ खारी गुजराती शाळा क्र.७ गुजराती १ ते ७ वैशाली पराडकर बंदरवाडी शाळा, भाईंदर ( पूर्व ) 9004885556
 ८ गोडदेव मराठी शाळा क्र.८ मराठी १ ते ७ जॅकलीन लोपीस गोडदेव नाका, भाईंदर (पूर्व) 8097763590
 ९ घोडबंदर मराठी शाळा क्र.९ मराठी १ ते ७ जागृती राऊत घोडबंदर गाव, पो. मिरा 9930378481
 १० चेणे मराठी शाळा क्र.१० मराठी १ ते ८ विश्वास हिरे चेणा गाव. ८०८७१८६६७५
 ११ चौक मराठी शाळा क्र.११ मराठी १ ते ७ विनया लाड चौक गाव ९८३३८०१५३७
 १२ डोंगरपाली मराठी शाळा क्र.१२ मराठी १ ते ४ पुर्णिमा मशरू उत्तन डोंगरपाली ९९८७०७४८२०/ ९८९२६३८१२४
 १३ नवघर मराठी शाळा क्र. १३ मराठी १ ते ७ संध्या देसाई नवघर गाव, भाईंदर (पूर्व) 9004788995
 १४ पेणकरपाडा मराठी शाळा क्र. १४ मराठी १ ते ८ मंदा शिंदे पेणकरपाडा, मिरा रोड (पूर्व) 9892592671
 १५ बंदरवाडी मराठी शाळा क्र. १५ मराठी १ ते ७ वअंजली संखे बंदरवाडी, नवघर रोड, भाईंदर (पूर्व) 9637142151
 १६ भाईंदर मराठी शाळा क्र. १६ मराठी १ ते ७ ममता पिंपळे उत्तन रोड, भाईंदर (प.) 9890090779
 १७ भाईंदर गुजराती शाळा क्र. १७ गुजराती १ ते ७ रश्मीता लधानी उत्तन रोड, भाईंदर (प.) 9892228874
 १८ भाईंदर हिंदी शाळा क्र. १८ हिंदी १ ते ७ कैलाशनाथ माळी उत्तन रोड, भाईंदर (प.) 9004598838
 १९ माशाचापाडा मराठी शाळा क्र. १९ मराठी १ ते ८ संदिप शिंदे माशाचा पाडा, मिरा गावठण 9224593598
 २० मिरे मराठी शाळा क्र. २० मराठी १ ते ७ जयश्री पारखे मिरा गाव 8356950267
 २१ मिरारोड गुजराती शाळा क्र. २१ गुजराती १ ते ५ लता धोडीया मिरारोड (पूर्व) ९९६९३८८७२४
 २२ मुर्धा मराठी शाळा क्र. २२ मराठी १ ते ७ राजू वसावे उत्तन रोड, भाईंदर (प.) 8655458102
 २३ मुर्धा गुजराती शाळा क्र. २३ गुजराती १ ते ३ संध्या चोणकर उत्तन रोड, भाईंदर (प.) ९८६९१६२०७८
 २४ मोर्वा मराठी शाळा क्र. २४ मराठी १ ते ७ साहेबराव अहिरे उत्तन रोड, भाईंदर (प.) 9224241677
 २५ राई मराठी शाळा क्र. २५ मराठी १ ते ७ श्रद्धा जडीयार उत्तन रोड, भाईंदर (प.) 9867120820
 २६ राई गुजराती शाळा क्र. २६ गुजराती १ ते ५ अनुराधा कापडीया उत्तन रोड, भाईंदर (प.) ९९८७६३७७१६
 २७ रेतीबंदर मराठी शाळा क्र. २७ मराठी १ ते ३ प्रज्ञा माडये घोडबंदर, रेतीबंदर गाव, 8275315986
 २८ वरसोवा मराठी शाळा क्र. २८ मराठी १ ते ६ संतोष कांबळे वरसोवा गाव, मुबई हायवे 9029737645
 २९ नवघर हिंदी शाळा क्र. २९ हिंदी १ ते ७ लुईजा डाबरे नवघर गाव, भाईंदर (पूर्व) 9975710939
 ३० भाईंदर हिंदी शाळा क्र. ३० हिंदी १ ते ७ सुनिता अरोरा उत्तन रोड, भाईंदर (प.) 7977040796
 ३१ भाईंदर उर्दू शाळा क्र. ३१ उर्दू १ ते ८ दानिश शेख उत्तन रोड, भाईंदर (प.) 9768425720
 ३२ मिरे उर्दू शाळा क्र. ३२ उर्दू १ ते ८ इकबाल शेख मिरा गाव 9172207108
 ३३ मुर्धा हिंदी शाळा क्र. ३३ हिंदी १ ते ७ मनोहर सिंग मुर्धा, उत्तन रोड, भाईंदर (प.) ९७६९५०४९८८
 ३४ मिरारोड उर्दू शाळा क्र. ३४ उर्दू १ ते ८ तोहिब शेख मिरारोड 8668378339
 ३५ डाचकुल पाडा शाळा क्र. ३५ मराठी १ ते ३ संजना आंबेरकर डाचकुलपाडा, काशिमिरा 9029551460
 ३६ बंदरवाडी शाळा क्र. ३6 हिंदी १ ते ७ जयप्रकाश सिंह बंदरवाडी भाईंदर पूर्व 9869709334

 

 

 

 

खाजगी अनुदानित शाळा

अ. क्र. शाळेचे नाव माध्यम स्तर मुख्याध्यापकाचे नाव पत्ता फोन नंबर
 १ आदर्श विद्यामंदिर राई मराठी १ ते ४ हर्षदा म्हात्रे राई २८१९०९२४
 २ बेलन माऊली डोंगरी मराठी १ ते ४ डेला मॅडम डोंरी ९६१९००९८९२/ ९८८१७७४६०४
 ३ संत जोसफ उत्तन मराठी १ ते ४ ऍलेक्स सर उत्तन २८४५११५७
 ४ जे.एच.पोद्दार हिंदी हिंदी १ ते ४ श्रीम. स्नेहल पाटील भाईंदर (प.) २८१९७७००
 ५ जे.एच.पोद्दार गुजराती गुजराती १ ते ४ श्रीम. विमल रोठोड भाईंदर (प.) २८१९ २९९९
 ६ डिवाईन हिम हिंदी हिंदी १ ते ७ श्री. विरेंद्र सिंग भाईंदर (पूर्व) २८१९९४२९
 ७ मॉ.भारती हिंदी हिंदी १ ते ७ शुक्ला सर भाईंदर (पूर्व) २८१४५७४४ / ९३२१६०५३९२-
 ८ अंजुमन यतामा उर्दु उर्दु १ ते ७ श्रीम. खुशनामा मिरारोड २८११३७८९
 ९ ग्रामीण विद्यालय मिरे मराठी १ ते ७ राउत मॅडम मिरे ९७६६०९१८६७
 १० नित्यानंद ज्ञानप्रबोधिनी मराठी मराठी १ ते ७ श्री. यादव मिरा गावठण ९३२२६२०५३७२
 ११ नित्यानंद ज्ञानप्रबोधिनी हिंदी हिंदी १ ते ७ श्री. यादव मिरा गावठण ९८९२३०८०३९
१२ अभिनव मराठी मराठी १ ते ४ श्री. अजय सर गोडदेव ९३२३९५७८५३
१३ अभिनव हिंदी हिंदी १ ते ७ श्री. रमेश पाटील गोडदेव २८१९ ३६८८
१४ अभिनव गुजराती गुजराती १ ते ४ श्री. वैभव खित गोडदेव २८१४ ३०६२
१५ खाजगी मराठी मिरारोड मराठी १ ते ४ श्री. विजय वाघमारे मिरारोड ८१०८८०८६४९
१६ भारतीय हिंदी हिंदी १ ते ७   भाईंदर (पूर्व) २८१६२५१४
१७ लोकमान्य मराठी मराठी १ ते ७ श्रीम. प्रविदा खामकर नवघर नाका २८१६१८२६
१८ अमरज्योती हिंदी हिंदी १ ते ७ श्री. दिलीप दुबे नवघररोड, २८१६२९७६/ ९५६१२४३००४
१९ भाईंदर सेकेंडरी प्राथ. मराठी १ ते ४ सौ. पाटील भाईंदर (प.) २८१९२९१९
२० सरस्वती गुज. खारीगाँव गुजराती १ ते ४   खारी गाव शाळा बंद

 

खाजगी विना अनुदानित शाळा

अ. क्र. शाळेचे नाव माध्यम स्तर मुख्याध्यापकाचे नाव पत्ता फोन नंबर
 १ मंजूळ विद्यामंदिर हिंदी प्राथमिक हिंदी १ ते ७   भाईंदर (प.) २८१८८३२८
 २ मंजूळ विद्यामंदिर गुजराथी प्राथ गुजराथी १ ते ७   भाईंदर (प.) २८१८८३२८
 ३ आदर्श विद्यानिकेतन हायस्कूल हिंदी १ ते ७ विरेंद्र सिंह

साई श्रध्दा अपार्ट.,खारीगाव 
भाईंद (पूर्व)

२८१८४२१४ / ९३२३५९३८८२
 ४ सुबोधविद्यालय प्राथमिक मराठी मराठी १ ते ४ श् भाईंदर (प.) २८०४१७८२
 ५ सरस्वती विद्यामंदिर गुजराथी गुजराथी १ ते ४ निता पारेख-९९२०४६६६२७ मिरारोड (पूर्व) ९३२३१७७७६२/ २८११७६७२
 ६ शारदाविद्यालय मराठी मराठी १ ते ४ बागल सर मिरारोड (पूर्व) २८१०७९६०/ ९९६७४६४०८१
 ७ आदर्श विद्यानिकेतन मराठी मराठी १ ते ४ निलेश काशि ९२२४२१४२१९/ ९०२९२८९०२७
 ८ साई विद्यानिकेतन मराठी १ ते ४ कांबळे सर/सतिश पेणकरपाडा ९२२१०२४४०५/ ९३२३०६४९६४
 ९ रॉयल गर्ल्स स्कूल उर्दू १ ते ४ अकिला मॅडम सृष्टी, मिरारोड (पूर्व) २८४५९४००/ २८४५४६६०/

 

कायम विना अनुदानित शाळा

अ. क्र. शाळेचे नाव माध्यम स्तर मुख्याध्यापकाचे/ संस्थाचालकांचे नाव पत्ता फोन नंबर
 १ बाल विद्यालय इंग्रजी प्राथमिक शाळा इंग्रजी १ ते ४ सौ. ग्रेसी मॅडम उत्तन, भाईंदर (प.) ९०२२४८५०२० / २८४५००३०
 २ अवर लेडी ऑफ नाझरेथ प्राथमिक इंग्रजी शाळा इंग्रजी १ ते ७ भाईंदर (प.) २८१८५८९२
 ३ डिसिल्वा इंग्रजी प्राथमिक शाळा इंग्रजी १ ते ७ श्री. शशिकांत शहा विना हॉटेल मागे, भाईंदर (प.) २८१९०९२७
 ४ जे. एच. पोद्दार स्कूल इंग्रजी १ ते ४ श्री. ऍन्थोनी सर शिवसेना गल्ली, भाईंदर (प.) २८१९२९९९
 ५ कार्मेलाईट कॉन्व्हेंट स्कूल इंग्रजी १ ते ७ सौ. रिटा एन.झां भाईंदर (प.) ३२५४३१११
 ६ निर्मला निकेतन स्कूल इंग्रजी १ ते ७ सौ. झवेरी मॅडम भाईंदर (प.) २८१८४१७५
 ७ रूबीना इंग्रजी स्कूल इंग्रजी १ ते ७ श्री. स्वामी सर भाईंदर (प.) २८१९१५९९
 ८ माउंट मेरी इंग्रजी स्कूल इंग्रजी १ ते ७ मोहन जॉर्ज भाईंदर (प.) ९३२२०९४८२१
 ९ दि बिशप प्राथमिक इंग्रजी शाळा इंग्रजी १ ते ७ स्वामी सर भाईंदर (प.) ९८२१०६३७८२/ ३२५६२७७१
 १० सेंट झेविअर इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ७ श्री. अग्रवाल ६०फुट रोड, भाईंदर (प.) ९८६७६०३९०८ / २८१२७०६१
 ११ न्यु लाईट इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ७ भाईंदर (प.) २८१८०४२१
 १२ दि कारनेशन इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ५ भाईंदर (प.) २८०४१७८२
 १३ मटर्ल्स इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ७ सौ. सुशिला सिंग भाईंदर (प.) २८१८४०२०
 १४ आमच घर स्कूल इंग्रजी १ ते ७ सौ. निर्मला माखिजा उत्तन, भाईंदर (प.) ९८९२२७०७२९९२२०६३२०८९
 १५ अवर लेडी ऑफ वेलंकनी स्कूल इंग्रजी १ ते ७ सौ. निर्मला माखिजा भाईंदर (प.) ९८१९१४९९९२/ २८१९४९२६
 १६ आर. के. मेमोरियल इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ७ मिरारोड (पूर्व) २८१७५९५८
 १७ आर. के. इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ७ राठोड सर भाईंदर (पूर्व) २८०४८५८८/ २८०४३७००/ ९८१९८९७७२५
 १८ इंडियन कॅब्रिज स्कूल इंग्रजी १ ते ७ भाईंदर (पूर्व) ५५७३५०८७/ ६५७३५०८७
 १९ राहूल इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ७ संतोष शर्मा भाईंदर (पूर्व) २८१७१६५६/ २८१६४४४२ / ९३२०७६६९५९
 २० सेंट ऍन्स इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ७ सौ. रिना मेहता भाईंदर (पूर्व) ३२५८९०८५/ ३२९१३४८२
 २१ शारदा विद्यानिकेतन इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ४ भाईंदर (पूर्व)  
 २२ ब्लॉसम इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ७ सौ. छाया शिंदे भाईंदर (पूर्व) ९८९२९०१६३१ / २८१४३११७/ २८८३१८२
 २३ दि सरस्वती इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ४ भाईंदर (पूर्व) २८१९५८५२
 २४ कानसिंग बद्रीनाथ नरावत स्कूल हिंदी १ ते ७ भाईंदर (पूर्व) २८१९४३५७/ ७६६६३२७४२१
 २५ कानसिंग बद्रीनाथ नरावत स्कूल इंग्रजी १ ते ७ ख्याती मॅडम भाईंदर (पूर्व)  
 २६ सनरेस इग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ७ भाईंदर (पूर्व) ९७०२०२४०५८/ २८१४१२१२
 २७ डिव्हाईन हिम इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ७ डि.पी. सिंग भाईंदर (पूर्व) २८१९९४२९
 २८ डिव्हाईन हिम गुजराती स्कूल गुजराती १ ते ७ डि.पी. सिंग भाईंदर (पूर्व) २८१९९४२९
 २९ पायस बर्ड इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ७ श्री. दिवाकर जयनाथ शुक्ला भाईंदर (पूर्व)  
 ३० होली क्रॉस इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ७ श्री. जेम्स पिचाट भाईंदर (पूर्व) २८१८३४४८/ ९३२१०८८१४२
 ३१ होली क्रॉस इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ७   भाईंदर (प.)  
 ३२ इन फ्रन्ट जिजस इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ७ श्री राजेंद्र अग्रवाल भाईंदर (पूर्व) ६५७३५०८७
 ३३ डयु ड्रॉप्स इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ७ रेवती डागा भाईंदर (पूर्व) २८१९६८३३
 ३४ डयु ड्रॉप्स हिंदी स्कूल हिंदी १ ते ७   भाईंदर (पूर्व) २८१९६८३३
 ३५ ओम स्वामी विवेकानंद स्कूल हिंदी १ ते ७ सिंग सर भाईंदर (पूर्व) २८०४४३९२
 ३६ ओम स्वामी विवेकानंद स्कूल इंग्रजी १ ते ७ सिंग सर भाईंदर (पूर्व)  
 ३७ सेंट ऍलायसेस इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ७   भाईंदर (पूर्व) २८१९३५०९
 ३८ रॉयल इंग्लिश प्राथमिक स्कूल इंग्रजी १ ते ७ उमा शाम पाटील भाईंदर (पूर्व) २८१६१८२६
 ३९ अमर ज्योती विद्यामंदिर इंग्रजी स्कूल इंग्रजी १ ते ७ भाईंदर (पूर्व) २८१६२९७६
 ४० न्यु मॉडर्न इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ४ भाईंदर (पूर्व) २८१६२५६७/२८१६२५१४
 ४१ न्यु कॅब्रिज इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ७ राजनारायण पाठक भाईंदर (पूर्व) ९२२४५२३०९९ / ८१६८८३० / ८१६९३८४
 ४२ न्यु कॅब्रिज हिंदी स्कूल हिंदी १ ते ७   भाईंदर (पूर्व)  
 ४३ फादर जोसेफ इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ७ संजय सर भाईंदर (पूर्व) २८१७१३९१ /२८१६८३१८ /२८१५११३३ /
९८६९८२९६९४
 ४४ जिजस ऍण्ड मेरी इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ७ भाईंदर (पूर्व) ६४५०३१५७
 ४५ राहूल विद्यानिकेतन हिंदी स्कूल हिंदी १ ते ७ भाईंदर (पूर्व) २८१६४४४२
 ४६ मदर मेरी इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ७ पेंडेकर भाईंदर (पूर्व) २८१७१६५६/२८१७०५३९/ ९८९२५२८८९५
 ४७ सेंट फ्रान्सीस इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ७ श्री. ए.एफ. पिंटो भाईंदर (पूर्व) २८१६८६४५/२८१६८६५५
 ४८ मयेकर कॉन्व्हेंट इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ७ रजनिकांत मयेकर भाईंदर (पूर्व) २८१७००९५
 ४९ मदर टेरेसा इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ७ रतीन दत्ता भाईंदर (पूर्व) २८१४८१९८
 ५० कॅथेड्रोल इंटरनॅशनल इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ७ भाईंदर (पूर्व)  
 ५१ दि डिवाईन ईमेज इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ७ भाईंदर (पूर्व) २८१६१०९३
 ५२ साई बाबा हिंदी स्कूल हिंदी १ ते ७ हेमंत सिंग भाईंदर (पूर्व) ९९२०५८१०१०
 ५३ होली ट्रिनिटी इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ७ जोसेफ रॉड्रीक्स भाईंदर (पूर्व) २८१४३०८१
 ५४ अवर लेडी ऑफ सरस्वती गुजराती स्कूल गुजराती १ ते ४ हेमा पांडे भाईंदर (पूर्व) २८१९५८५२
 ५५ अवर लेडी ऑफ सरस्वती हिंदी स्कूल हिंदी १ ते ७ भाईंदर (पूर्व)
 ५६ अवर लेडी ऑफ सरस्वती इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ७ भाईंदर (पूर्व)
 ५७ आदर्श विद्यानिकेतन हायस्कूल इंग्रजी १ ते ७ केशरीनाथ म्हात्रे काशिगाव काशिमिरा  
 ५८ पाम्स इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ७ भाईंदर (पूर्व) २८१६८४७९
 ५९ नॅशनल इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ७ दिनेश यादव भाईंदर (पूर्व) २८१८९५७७ / ९९३०००४५५५
 ६० नॅशनल हिंदी स्कूल हिंदी १ ते ७ दिनेश यादव भाईंदर (पूर्व)
 ६१ सेंट सोल्जर पब्लिक इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ४ कनॅल साहब भाईंदर (पूर्व) २८१६१९०९
 ६२ अभिनव विद्यामंदिर इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ४ प्रफुल्ल पाटील भाईंदर (पूर्व) २८१९२३३९
 ६३ क्विन मेरीस इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ७ संतोश सर भाईंदर (पूर्व) २८१०१६९९ / २८१२१९३१/ ९३२०७६६९५०
 ६४ गोल्डन नेस्ट इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ७ किरण पटेल मिरारोड (पूर्व)

स्वाती मॅडम-
९८३३१४३७०६/२८१०६२८३

 ६५ होली क्रॉस कॉन्व्हेंट इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ४ नितिन९८२२०७२७७९ मिरारोड (पूर्व) २८१११९६४/२८१०१३३१
 ६६ सेंट लुईस इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ७ श्रीम. घंगाले मिले मिरारोड (पूर्व)  
 ६७ एन. एच. ऍकेडमी इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ७ श्री. मुझफफर हुसेन मिरारोड (पूर्व) २८११३५६४
 ६८ सेंट हॅरिस इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ७ श्री. खान मिरारोड (पूर्व) २८१०५३७६
 ६९ बानेगर इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ७ फारूक बानेगर नयानगर, मिरारोड २८५५३३८८/२८११२२८२
 ७० दि रॉयल प्राथमिक गुजराती स्कूल गुजराती १ ते ४ राजू रावल नयानगर, मिरारोड ९८६७१८५२३९
 ७१ दि रॉयल प्राथमिक इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ४ राजू रावल नयानगर, मिरारोड  
 ७२ शांती नगर इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ४ श्री. शहा नयानगर, मिरारोड २८११५२८८
 ७३ सेंट ऍन्थोनि इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ७ श्री. बेग नयानगर, मिरारोड ९३२१४५०२५२/२८१०७५६१
 ७४ जि. एस. जांगिड इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ७ प्रज्ञा शेटटी नयानगर, मिरारोड २८१२२३५४
 ७५ सेंट थॉमस इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ७ श्री. विजय कुमार नयानगर, मिरारोड २८१२६२१५/९३२२८९४१८४
 ७६ सेंट ज्युड्स इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ७ नयानगर, मिरारोड २८१०५८९४/९८२०९५०२८६
 ७७ सेंट ऍड्रुस इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ७ श्री. ऍन्थोनी सर नयानगर, मिरारोड २८१२२८९९
 ७८ होली फॅमिली डे इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ७ श्री. पींटो सर नयानगर, मिरारोड २८११७६५४
 ७९ सेंट झेविअर इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ४ चौधरी सर शांती पार्क, मिरारोड ९९८७२२६७१२/२८१२७०६१
 ८० रॉयल कॅब्रिज इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ७ मिरारोड (पूर्व)  
 ८१ आर. के. इंग्लिश स्कूल इंग्रजी श् राठोड सर मिरारोड (पूर्व) ९८१९८९७७२५
 ८२ सेंट पॉल्स इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ७ श्री. अब्राहम सर नयानगर, मिरारोड ९८२०७३२८७९ / २८४५९१२५
 ८३ सेंट जोसेफ इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ७ वायलेट मॅडम सृष्टी, मिरारोड २८१३०७०२ / ९८१९०५२५५४
 ८४ रॉयल गर्ल्स इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ७ अकीला मॅडम सृष्टी, मिरारोड ९२२३९०२४०२
 ८५ रमाबेन कनकिया इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ४ श्रीम. कनाकिया रूपल मिरारोड (पूर्व) २८११९२६९
 ८६ सिबॉयसिस इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ७ मिरारोड (पूर्व) २८११७८४२
 ८७ निरंजनलाल दालमिया इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ४ श्री. सुभ्रमन्यम सृष्टी, मिरारोड २८४५३७२७ / ९३२२२२४७८१
 ८८ साई विद्यानिकेतन इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ७ हरेश गावंड पेणकरपाडा २८४५२८७७
 ८९ सेंट मेरीस इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ७ चौधरी सर मिरा २८४५५०८०
 ९० ट्रिनिटी इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ७ डीसोजा सर काशि मिरा

भरत सर - ९८९२५८७१००/ 
९८२१४९२८८/२८४५४१५०

 ९१ सेंट झेविअर हायस्कूल इंग्रजी १ ते ७ चौधरी सर काशि गाव, काशि मिरा २८४५५०८०
 ९२ बी.एम.एस. इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ७ सौ. अनिता नायर काशी २८४५७७५७
 ९३ कॉस्मोपॉलिटीन इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ७ निलम पाठक मिरारोड (पूर्व) २८१००२४०/ २८१२६०२८
 ९४ इंडियन इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ७ श्री. आसिफ पटेल काशिमिरा २८११२४५१/ २८११८९५९/ २८११४७५४
 ९५ शारदा विद्याल इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ४ श्री. त्रिवेदी मिरारोड (पूर्व) २८१०७९६०
 ९६ गुरू तेग बहादुर इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ७ प्रदिप सिंग भाईंदर (पूर्व) ९०२९१९७३६५ / ६५८०४६९१
 ९७ सेंट विल्सेंट डी पॉल इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ७ ममता मोराईस भाईंदर (प.) २८१७२३५४ / ९३२२०१२३५३
 ९८ ए. पि. इंटरनॅशनल स्कूल इंग्रजी १ ते ७ श्री. आबिद पटेल सर मिरागाव २८४५८१५०/ २८११२२४४
 ९९ राजा शिवाजी विद्यालय स्कूल मराठी १ ते ४ केशव घरत घोडबदर ९८२१७७८४२६ / २८४५६०१९
 १०० इक्रा उर्दू स्कूल उर्दू १ ते ४ बेग सर मिरारोड ९८६७८६२०६८
 १०१ हॉली एंजलस इंग्लीश स्कूल इंग्रजी १ ते ७ जोसेफ सर भाईंदर पूर्व ९३२२८८३७६७ / ३२५०७२९६
 १०२ जयंतदत्त हायस्कूल इंग्रजी १ ते ४ नरेंद्र पाटील भाईंदर पूर्व ३२९०६७१२
 १०३ सेंट मदर तेरेसा स्कूल इंग्रजी १ ते ४ श्रीपत मोरे मिरारोड (पूर्व) ९८१९१४५११८
 १०४ स्वामी दयानंद स्कूल मराठी १ ते ४ श्री. डॉ. गुप्ता काशी गाव ९३२४७७९७४८
 १०५ स्वामी दयानंद स्कूल हिंदी १ ते ४ यादव सर काशी गाव ९५९४५३०५०२
 १०६ स्वामी दयानंद स्कूल इंग्रजी १ ते ७      
 १०७ क्रिस्ट इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ७ श्री. राजा रॉय क्वीन्स पार्क, मिरा रोड  
 १०८ स्नेहलया अपंग शाळा मतीमंद १ ते ४ मिरा रोड  
 १०९ सेंट अग्नेश स्कूल इंग्रजी १ ते ४ अरूण राय नवघर रोड ९३२१०२५५२६ / ०२२८१४४८६९
 ११० रोजनील इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ७ श्रीम. डीमेलो भाईंदर पश्चिम २८१९६७२५
 १११ सेंट त्रिजा इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ७ नितीन ठाकूर मिरा रोड  
 ११२ अवर लेडी ऑफ फातीमा इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ४ टेसा गलबाव मिरा रोड ९८९२५९५५३६
 ११३ रेलीवेंट पब्लीक स्कूल हिंदी स्कूल हिंदी १ ते ७ श्री. दुबे सर मिरा रोड ९३२२७३६६३६ / ९३२२६५९४८९
 ११४ गोल्डन नेस्ट इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ७ श्री. भरत जैन गोल्डन नेस्ट, मिरा रोड  
 ११५ वेदांत इंटरनेशनल इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ४ ९३२४५५२९१९
 ११६

नुरजहा उर्दू स्कूल,
रेहाना मॅडम-९९३०९०१४९९

उर्दू १ ते ४ श्री. नुरजहा मॅडम नयानगर २८१०७५९६
 ११७ सेंट जॉन इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ७ डेव्हीड सर नयानगर, मिरारोड ९९३०३४१९९७/ ६५९२८०३५
 ११८ जॅक ऍण्ड जिल स्कूल इंग्रजी १ ते ७ ऍन्थोनी सर नवघर रोड  
 ११९ पी. जी. व्होरा स्कूल इंग्रजी १ ते के. ओ. अन्थोनी मिरा रोड (पूर्व) २८११०८१९ / ९८१९१४०७२८
 १२० ग्रेशियम इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ली विरेंद्र दिवेदी

पूनम सागर कॉम्प्लेक्स,
मिरारोड

२८१३०५५२ / ९८२०६८०७१७
 १२१ ललीत विद्यानिकेतन मराठी १ ते ४ वसंत पाटील भाईंदर (पूर्व) २८०४५४८६
 १२२ ऑक्सफोर्ट स्कूल इंग्रजी १ ते ४ संतोश शर्मा  
 १२३ नर्मदा मेमोरीअल स्कूल इंग्रजी १ ते ७ श्री. सुनिल जैन भाईंदर (पूर्व) ९८९२४४३२३१
 १२४ आदर्श विद्यानिकेतन हायस्कूल इंग्रजी १ ते ४ अंजना माहेश्वरी साई श्रध्दा अपार्ट.,खारीगाव,
भाईंदर (पूर्व)
२८१८४२१४ / ९३२३५९३८८२
 १२५ रॉयल इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ७ उत्तन, भाईंदर (प.)  
 १२६ रोझरी इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ७ कलवा सर मिरारोड (पूर्व) ९९२००९३४०४
 १२७ साई मंगलम स्कूल हिंदी १ ते ७ आर.आर. यादव आशिष नयानगर, लोढा कॉम्प्लेक्स, मिरारोड. ९३२२८२५४९१ / २२९९३१२६
 १२८ सेंट झेविअर्स स्कूल इंग्रजी १ ते ७ श्री. चौधरी सर काशीमिरा, माशाचापाडा रोड  
 १२९ दि डॉन बास्को इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ७ चंदन सिंग प्लेझेंट पार्क, मिरारोड (पूर्व) ३२९७९०६९ /९८२०२५३३५३ /२८११२२४४
 १३० दि डॉन बास्को इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ७ कुनाल सर ९० फिट रोड, भाईंदर (प.) २८११२२४४
 १३१ डॉन बास्को स्कूल इंग्रजी १ ते ७ राजेंद्र खीचा शांती पार्क, मिरारोड पूर्व २८१२२१७७
 १३२ दि डॉन बास्को इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ४ कुनाल सर शिवसेना गल्ली, भाईंदर (प) २८१४३८३०
 १३३ डॉन बास्को पब्लीक इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ७ हेमंत सिंग विमल डेरी समोर, भाईंदर (पूर्व) २८०४१९४३
 १३४ सेट डॉम्नीक सेविओ स्कूल इंग्रजी १ ते ७ बबलु माखर्जी हाटकेश, मिरा रोड (पूर्व) ९२२३९०१००६ / ६५४९१००६
 १३५ ग्रेसीअस स्कूल इंग्रजी १ ते ५ ग्रेसीयस विमल डेरी जवळ, भाईंदर (पूर्व) ९८९२०५३११४
 १३६ के.एस. मेहता स्कूल इंग्रजी १ ते ७ साई बाबानगर, मिरारोड ९८६७३७९३७९
 १३७ शांतीबाई लालचंद पोरवाल इंग्रजी स्कूल इंग्रजी १ ते ७ सिंग सर ९० फुटी रोड, भाईंदर (प.) ९८६९३१५४४५ / २८१९२४६४
 १३८ सेंट जॉन इंग्लीश स्कूल इंग्रजी १ ते ७ डॉ. गुप्ता काशिगाव २८४५८१३६ / ९३२१७०८८४१
 १३९ ब्राईट इंटरनॅशनल इंग्रजी १ ते ७ पटेल प्रवीण मिरारोड पूर्व चेतना मॅडम-९३२२७७१३६०
 १४० गुरूकुल हायस्कूल (प्राथ.) इंग्रजी १ ली ६० फुट रोड, भाईंदर (प.)  
 १४१ सेंट पिटर स्कूल इंग्रजी १ ली भाईंदर (पूर्व) ६९५६५८८७/ ९९६९६६६०६१
 १४२ सेंट जोसफ स्कूल इंग्रजी १ ली भाईंदर (प.)  
 १४३ सेंट जोरोम स्कूल ९२२४४७६७४३ इंग्रजी १ ली सिस्टर निशा काशिमिरा ९८६७०९२८६३
 १४४ होली क्रॉस हायस्कूल इंग्रजी १ ते ७ भाईंदर (प.)  
 १४५ साई मंगलम स्कूल इंग्रजी १ ते   नयानगर, मिरारोड (पूर्व)  
 १४६ सेंट मदर तेरेसा स्कूल इंग्रजी १ ते ७ किरीट रमानी मिरारोड (पूर्व) ९८३३२४४२७१
 १४७ रेलिवेंट इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ७ दुबे सर दिपक हॉस्पीटल मागे, काशि मिरा रोड, मिरा रोड ९८९२७३७६३६
 १४८ विद्यासागर इंटर नॅशनल स्कूल इंग्रजी १ ते ७ नवघर रोड, सरस्वती नगर, भाईंदर (पु)  
 १४९ शिखर इंटर नॅशनल स्कूल इंग्रजी १ ते ४ श्री. ब्रिजेश सिंग सेक्टर ४, शांतीनगर, मिरारोड ९३२२४२९३९३
 १५० सेंट अगस्टीन स्कूल इंग्रजी १ ते ७ श्री. विनोद शर्मा दिपक हॉस्पीटल जवळ, सुभाष नगर, काशि मिरा रोड, मिरा रोड ९३२१२८८९७२
 १५१ सेंट अड्रयुज स्कूल इंग्रजी १ ते ५ चौक गाव, चर्च  
 १५२ रेनबो इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ७ बी.पी. रोड, भाईंदर (पु)  
 १५३ पिन्याकल इंग्लिश स्कूल इंग्रजी १ ते ७ नयानगर, मजिद जवळ, मिरारोड (पुर्व)  
 १५४ एस. एम. पब्लिक स्कूल इंग्रजी १ ते ७ तलाव रोड, भाईंदर (पु)  
 १५५ राधाबेन प्रवणजीवन भाई स्कूल इंग्रजी १ ते ७ श्री. मिश्रा सर कनाकिया रोड, भाईंदर (पु) ९२२३३६७२२८
 १५६ यु. एस. ओस्तवाल स्कूल इंग्रजी १ ते ७ श्री. ओस्तवाल सर जी.सी.सी. क्लब जवळ, हटकेश, मिरारोड  
 १५७ सेवन स्कॉर स्कुल इंग्रजी १ ते शेखर राणे शिपाई मिरारोड (पूर्व) २८५५५०००/९८९२१४६६८६/९७६८३८३३०१

 

जुनियर कॉलेज

अ.क्र. शाळेचे नाव पत्ता संस्थाचालकांच नाव फोन नंबर
 १ सेंट जोसेफ ज्युनियर कॉलेज उत्तन ऍलेक्स सरा ९८२३११८५३५
 २ अवर लेडी ऑफ नाझरेथ ज्युनियर कॉलेज भाईंदर सौ. ग्रेसी मॅडम २८१८५८९२
 ३ जे.एच. पोद्दार ज्युनियर कॉलेज भाईंदर श्री. शशिकांत शहा २८१९२९९९
 ४ अवर लेडी ऑफ वेलंकनी ज्युनियर कॉलेज भाईंदर सौ. निर्मला माखिजा ९८१९१४९९९२/ २८१९४९२६
 ५ माँ भारती ज्युनियर कॉलेज भाईंदर शुक्ला सर ९३२१६०५३९२
 ६ ब्लॉसम ज्युनियर कॉलेज भाईंदर सौ. छाया शिंदे ९८९२९०१६३१/२८१४३११७/ २८८३१८२
 ७ लोकमान्य विद्यालय भाईंदर पूर्व उमा शाम पाटील २८१६ १८२६
 ८ एस.एन. कॉलेज भाईंदर पूर्व रोहिदास पाटील २८०४६५६४
 ९ रॉयल कॉलेज मिरारोड लाकडावाला सर २८४५४६६०
 १० रावल कॉलेज मिरारोड राजू रावल  
 ११ के.एस. मेहता मिरारोड मुकेश मेहता ९८६७३७९३७९
 १२ डीवाईन इमेज भाईंदर पूर्व पांडे सर २८१६१०९३
 १३ रिना मेहता कॉलेज भाईंदर पश्चिम रिना मेहता २८१७६२६४
 १४ अभिनव जुनियर कॉलेज भाईंदर पूर्व प्रफुल्ल पाटील २८१९ ३६८८
 १५ कनाकिया कॉलेज मिरारोड रूपल मॅडम २८११९२६९

शेवटचा बदल : 28-01-2021