मिरा भाईंदर महानगरपालिका
क्रीडा संकुल

विभाग प्रमुख दिपाली शहाजी जोशी  ( क्रीडा अधिकारी )
दूरध्वनी / भ्रमणध्वनी क्रमांक 8422811411
ई- मेल Joshideepali05@gmail.com

क्रीडा विभागाची कर्तव्यसुची 

अ.क्र. अधिकारी कर्मचारी यांचे नाव पदनाम कर्तव्यसुची
1 श्री. विजयकुमार म्हसाळ

उप-आयुक्त (समाजविकास विभाग)
 • क्रीडा विभागाचे प्रमुख
 • क्रीडा विभागाच्या कामकाजाचे सनियंत्रण व नियोजन
 • मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 च्या कलम 49 मध्ये विहित केलेल्या अधिकार, कर्तव्य व जबाबदाऱ्या पार पाडणे.
 • क्रीडा विभाग प्रमुख म्हणून अधिनस्त अधिकारी/कर्मचाऱ्यांवर प्रशासकीय नियंत्रण ठेवणे
 • शासन/मंत्रालय स्तरावरील बैठकांना मा. आयुक्त यांच्या समवेत उपस्थित राहणे.
 • महानगरपालिका सर्वसाधारण सभा/स्थायी समिती समितीच्या बैठकींना उपस्थित राहणे.
 • माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अन्वये अपिलीय अधिकारी म्हणुन काम पाहणे.
 • विभागाकडे सोपविण्यात आलेल्या सर्व कामाचे प्रस्ताव तपासून मा. आयुक्त यांच्या प्रस्तावित करणे.
 • विविध न्यायालयीन प्रकरणे/विधानसभा तांराकित प्रश्न महत्वाच्या शासकीय माहितीसंबंधी पाठपुरावा व पुर्तता करणे. मा. आयुक्त यांनी वेळोवेळी सोपविलेली इतर सर्व कामे.
 • मा. महापौर, आयुक्त व इतर सर्व वरिष्ठ अधिकारी पदाधिकारी यांनी आयोजित केलेल्या बैठकीस उपस्थित राहणे.
 • क्रीडा व सांस्कृतिक विभागाच्यावतीने आयोजित करण्यात येणाऱ्या विविध क्रीडा व सांस्कृतिक कार्यक्रम/उपक्रम राबविणे.
2 दिपाली जोशी

क्रीडा अधिकारी
 • जिल्हास्तरीय शालेय क्रीडा स्पर्धेचे आयोजन करणे.
 • जिल्हास्तरावरील विविध प्रकारच्या क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन करुन संपुर्ण स्पर्धेचे सविस्तर अहवाल मा. उपसंचालक क्रीडा व युवक युवा संचालनालय, मुंबई विभाग व मा. जिल्हाअधिकारी ठाणे यांचेकडे पाठविणे.
 • जिल्हास्तर स्पर्धेचे आयोजन करुन प्राविण्य संपादन केलेल्या खेळाडूंचे प्रमाणपत्र तयार करुन त्यांना वाटप करणे.
 • राज्यशासनाच्या क्रीडा धोरणास अनुसरुन क्रीडा विषयक प्रशासकीय प्रस्ताव तयार करणे.
 • क्रीडा व सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या उद्दीष्टय पुर्ततेबाबत कारवाई करुन नियोजन करणे.
 • माहिती अधिकार 2005 अन्वये प्राप्त अर्जावर जनमाहिती अधिकारी म्हणुन कारवाई करणे व प्रत्येक महिन्याच्या एक तारखेला मासिक अहवाल प्रशासन विभागाकडे सादर करणे.
 • मिरा भाईंदर महानगरपालिका महापौर चषक अंतर्गत विविध क्रीडा स्पर्धा व सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करणे.
 • मा. महासभेच्या धोरणानुसार खेळाडुंना राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेमध्ये प्राविण्य प्राप्त खेळाडूंना क्रीडा शिष्यवृत्तीचे वाटप करणे.
 • क्रीडा संकुल मैदानाची देखभाल व दुरुस्तीविषयी कामावर नियंत्रण ठेवणे.
 • क्रीडा विभागा अंतर्गत येणाऱ्या सर्व बाबीची पुर्तता करणे.
 • स्पर्धेसाठी लागणाऱ्या खेळाचे साहित्य पुरवठा करणेकामी लागणारी प्रशासकीय मंजुरी व प्रस्ताव सादर करणे.
 • विभागीय स्तरावर पाठविण्यात येणाऱ्या संघाचे प्रवेश अर्ज तयार करणे.
 • जिल्हास्तीय स्पर्धाचे आयोजन करुन प्राविण्य संपादन केलेल्या खेळाडूंचे प्रमाणपत्र तयार करुन त्यांना वाटप करणे.
 • महापालिका आंतरविभाग क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन करणे.
 • महापालिका क्षेत्रातुन उत्कृष्ठ खेळाडू तयार होतील या दृष्टीने कामे करणे.
 • राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत प्राविण्य प्राप्त खेळाडूंना क्रीडा शिष्यवृत्तीचे वाटप करणे.
 • शहरामध्ये इतर विभागातसुध्दा विविध खेळाचे प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्यासाठी पाठपुरावा करणे.
3 प्रेमनाथ भगवान पाटील

लिपिक क्रीडा विभाग
 • क्रीडा विभाग पत्रव्यवहाराच्या आवक जावक नोंदी ठेवणे.
 • स्पोटर्स कॉम्पलेक्स देखभाल व दुरूस्तीवर नियंत्रण ठेवणे.
 • क्रीडा अधिकारी यांनी नेमुन दिलेली कामे करणे.
 • क्रीडा स्पर्धेविषयी महानगरपालिका क्षेत्रातील शाळांना कळविणे.
 • क्रीडा विभागाचे वार्षिक अंदाजपत्रक तयार करणे
 • दैनदिंन ई-मेल चेक करुन संबंधित व्यक्ती व अधिकाऱ्यांकडे पत्र/परिपत्रक सादर करणे.
 • वरिष्ठांनी सोपविलेली कामे वेळोवेळी पार पाडणे.
 • दैनंदिन ई-मेल चेक करुन संबंधित व्यक्ती व अधिकाऱ्यांकडे पत्र/परिपत्रक सादर करणे.
 • क्रीडा विभागाकडील विविध निविदा संदर्भातील सर्व कामकाज हाताळणे.
 • प्रशासकीय व आस्थापना विषयक सर्व कामकाज हाताळणे.

क्रीडा विभाग अंदाजपत्रक (आकडे लाखात)

अ.क्र. सन नगरपालिका / महानगरपालिकेचा झालेला वार्षिक खर्च शिक्षण मंडळा मार्फत करण्यात आलेला खर्च विकास आराखडा व अंमलबजावणी बांधकाम विभागा मार्फत करण्यात आलेला खर्च एकुण खर्च टक्केवारी
शालेय स्पर्धा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मा. महापौर चषक, मॅरेथॉन स्पर्धा क्रीडा संकुल व मैदान
1 2 3 4 5 (4+5) 7
1 1997-1998 3626.24 4.43 19.43 23.86 0.66
2 1998-1999 3726.40 0.44 5.98 6.42 0.17
3 1999-2000 5092.16 1.69 18.77 20.46 0.40
4 2000-2001 5557.12 4.88 17.61 22.49 0.40
5 2001-2002 7073.94 7.49 2.17 9.66 0.14
6 2002-2003 9213.61 0.49 6.92 7.41 0.08
7 2003-2004 13040.19 16.47 10.83 27.30 0.21
8 2004-2005 15570.58 17.88 21.90 39.78 0.26
9 2005-2006 16218.44 19.50 58.00 77.50 0.48
10 2006-2007 18293.69 58.59 36.99 95.58 0.52
11 2007-2008 22021.51 2.29 54.33 56.62 0.26
12 2008-2009 28703.25 17.28 23.18 40.46 0.14
13 2009-2010 32890.04 7.44 17.03 24.47 0.07
14 2010-2011 36106.61 1.68 73.61 75.29 0.21
15 2011-2012 42546.67 4.79 33.73 38.52 0.09
16 2012-2013 45605.06 0.40 28.66 29.06 0.06
17 2013-2014 61433.04 - 29.32 29.32 0.057
18 2014-2015 59218.09 - 7.88 7.88 0.013

क्रीडा संकुल माहिती


शेवटचा बदल : 21-01-2021