मिरा भाईंदर महानगरपालिका
नगररचना

विभाग प्रमुख श्री. हेंमत ठाकुर,  सहा.संचालक
दूरध्वनी / भ्रमणध्वनी क्रमांक 9967837578   022-28108165/28121455 
ई- मेल tp@mbmc.gov.in

मिरा भाईंदर शहराचे क्षेत्र ७९.४० चौ. कि.मी. असून १९ महसुली गावांचा समावेश आहे.मिरा भाईंदर शहराची विकास योजना (वगळलेला भाग सोडून) दि.१४/०५/१९९७ रोजी मंजूर झालेली असून दि.१५/०७/१९९७ पासून अंमलात आलेले आहे. वगळलेल्या भागाची विकास योजना दि.२५/०८/२००० रोजी मंजूर झालेली असून दि.१५/१०/२००० पासून अंमलात आलेली आहे. मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीत शासन निर्णय क्र. टिपीएस-१२०८/१३४६/प्र.क्र.२६७/०८/नवि-१२, दि.२९/०८/२००९ अन्वये फेरबदल मंजूर झाले आहेत. 

नगररचना विभागामध्ये २३ कर्मचारी असून तांत्रिकपदे ०९ व अतांत्रिकपदे ०५ आहेत. सध्या कार्यरत नगररचनाकार - ०१, प्र. सहा. नगररचनाकार - ०१, कनिष्ठ अभियंता - ०४, मुख्य सर्व्हेअर , सर्व्हेअर , अनुरेखन प्रत्येकी ०१ व वरिष्ठ लिपिक / लिपिक - ०५ आहेत. 

4964.2020 सहा. आयुक्त

टिप : अधिक माहितीसाठी सोबत जोडण्यात आलेली फाईल डाऊनलोड करा.

 नगररचना विभाग

काम काजाचे स्वरूप 

 • नवीन / सुधारित/ पुर्न:विकास बांधकाम प्रस्ताव छाननी
 • जोत्याचा दाखला,
 • भोगवटा दाखला छाननी
 • विकास योजनेतील आरक्षणातील जागा विकास हक्क प्रमाणपत्र देऊन ताब्यात घेणे.
 • विकास योजनेतील आरक्षणाखाली जागा, भुसंपादन करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करणे.
 • महानगरपालिका विभागातील जागेचा झोन दाखला देणे, भाग नकाशा देणे, जमीन मोजणी साठी नाहरकत प्रमाणपत्र देणे, विकास योजनेबाबत अभिप्राय देणे.
 • महानगरपालिका क्षेत्रातील जुने गाळे / निवासी इमारत, औद्योगिक गाळे इत्यादी सुस्थितीत करणेसाठी दुरुस्ती परवानगी देणे.
 • जागेवर कुंपणभिंत लावणेसाठी परवानगी देणे.
 • निवासी इमारतीवर पावसाळा कालावधीसाठी वेदरशेड परवानगी देणे.
 • शासकीय जागा मागणी प्रस्ताव तयार करणे.
 • महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम 1966 नुसार करावयाची इतर विविध कामे.
 • मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 नुसार करावयाची विविध कामे.
 • महानगरपालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामाबाबत प्रभाग अधिकारी यांना बांधकामाची माहिती / तपशील देणे व मार्गदर्शन करणे.
 • न्यायालयीन प्रकरणात विधी विभागास माहिती पुरविणे व आवश्यक असलेल्या न्यायालयीन प्रकरणात पाठपुरावा करणे.
 • मा. स्थायी समिती, मा. महासभा, इत्यादी विषय निहाय गोषवारा तयार करणे व त्या अनुषंगाने पुढील कामे करणे.
 • माहिती अधिकार, अपिलीय अधिकारातील कामे.
 • महानगरपालिकेतील इतर विभागातील आलेल्या संदर्भावर अभिप्राय देणे.
 • मा. आयुक्त सो. यांनी निर्देशीत केलेले इतर कामे.

कृपया प्रसिध्दीसाठी – नगररचना विभाग, मिरा भाईंदर महानगरपालिका विभागाची माहिती तपशील

मान्यताप्राप्त बांधकाम

सन 2021-22 - बांधकाम परवानगी तपशील

मिरा भाईंदर शहराच्या मंजूर विकास योजनामध्ये फेरबदल करणेबाबत

नगररचना विभागाची माहिती वेबसाईटवर प्रसिध्द करणेबाबत. 2021

Z(1)-Permission (Final-2021)

Z(2)-D.R.C.(Final-2021) - हस्तांतरणीय विकासहक्काद्वारे संपादन केलेल्या आरक्षणाची माहिती

नागरी सुविधा केंद्र - विभागाची माहिती वेबसाईटवर प्रसिद्ध करणेबाबत
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम 37 अन्वये सादर फेरबदल प्रस्ताव (Land) - जानेवारी 2021 पर्यंत
Z (2)-D.R.C.(Final) हस्तांतरण विकासहक्काद्वा
Z (1)-प्राथमिक परवानगी (Final) - जानेवारी 2021 पर्यंत रे संपादन केलेल्या आरक्षणाची माहिती - जानेवारी 2021 पर्यंत
Z (3)-D.R.C. Reservation - 2021 पर्यंत ताब्यात आलेली आरक्षणाची आ यादी
बांधकाम परवानगीचा तपशील - 1 जानेवारी 2021 ते 25 फेब्रुवारी 2021 पर्यंत
सन 2003-04 ते सन 2020-21 (31 जानेवारी, 2021) पर्यंत परवानगींची माहिती
MBMC Town Planning - D.R C. (Final) Till January 2021
MBMC Town Planning - 2003 TO Dec 2020
1099.2020 - सिस्टीम मॅनेजर
MBMC-T.P. - 2003 TO Sept. 2020 - DRC
MBMC-T.P. - 2003 TO Sept. 2020 - Santion
MBMC-T.P. - 2003 TO MAY 2019
MBMC-T.P. - 2003 TO DECEMBER 2019
मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील एकूण आरक्षणे

मिरा भाईंदर शहर च्या मंजुर विकास योजनेमध्ये फेरबदल करणेबाबत

MBMC विकास योजना

थकबाकीदार विकासकांची यादी

अनधिकृत रचना नियमितकरण

माहिती अधिकार अधिनियम


शेवटचा बदल : 14-09-2021