मिरा भाईंदर महानगरपालिका
नगर रचना विभाग माहिती अधिकार अधिनियम

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार माहिती

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०२०-२१

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१९-२०

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१८-१९

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१७-१८

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१६-१७

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१५-१६

नगररचना प्राथमिक परवानगी (२००३ ते २०२०)

केंद्रीय माहितीचा अधिकारी अभिनियम २००५ कलम ४(१)(ख) प्रसिद्ध करावयाच्या माहितीचा तपशील (सन २०२०-२१)

केंद्रीय माहितीचा अधिकारी अभिनियम २००५ कलम ४(१)(ख) प्रसिद्ध करावयाच्या माहितीचा तपशील (सन २०१६-१७)

माहिती अधिकारात प्राप्त अर्ज, अपिल, माहिती 

360. A-निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

360. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

359. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

358. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

357. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

356. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

355. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

354. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

353. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

352. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

351. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

350. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

349. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

348. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

348. A-निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

347. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

347. A-निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

346. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

346. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल - सन - 2019

345. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

345. A-निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

344. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

343. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

342. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

341. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

340. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

339. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

338. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

337. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

336. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

325. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

324. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

323. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

322. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

321. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

125. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

124. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

123. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

122. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

121. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

120. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल - सन - 2019

119. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल - सन - 2019

118. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल - सन - 2019

117. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल - सन - 2019

116. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल - सन - 2019

115. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल - सन - 2019

114. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल - सन - 2019

113. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल - सन - 2019

112. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल - सन - 2019

111. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल - सन - 2019

110. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल - सन - 2019

109. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल - सन - 2019

108. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल - सन - 2019

107. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल - सन - 2019

106. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल - सन - 2019

105. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल - सन - 2019

104. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल - सन - 2019

103. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल - सन - 2019

102. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल - सन - 2019

101. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल - सन - 2019

100. निर्णय पत्र - श्रीजीत सिंग - सन 2019

99. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल - सन - 2019

98. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल - सन - 2019

97. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल - सन - 2019

96. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल - सन - 2019

95. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल - सन - 2019

94. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल - सन - 2019

93. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल - सन - 2019

92. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल - सन - 2019

91. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल - सन - 2019

90. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल - सन - 2019

89. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल - सन - 2019

88. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल - सन - 2019

87. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल - सन - 2019

86. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल - सन - 2019

85. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल - सन - 2019

84. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल - सन - 2019

83. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल - सन - 2019

82. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल - सन - 2019

81. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल - सन - 2019

80. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल - सन - 2019

79. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल - सन - 2019

78. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल - सन - 2019

77. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल - सन - 2019

76. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल - सन - 2019

75. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

74. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

73. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

72. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

71. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

70. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

69. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

68. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

67. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

66. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

65. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

64. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

63. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

62. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

61. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

60. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

59. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

58. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

57. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

56. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

50. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

49. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

48. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

47. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल - सन 2019

46. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

55. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

54. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

53. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

52. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

51. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

45. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

44. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

43. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

42. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

41. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

35. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

34. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

33. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

32. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

31. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

40. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

39. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल - सन 2019

38. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

37. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

36. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

30. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

29. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

28. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

27. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

26. निर्णय पत्र - बी.एल. अगरवाल - सन 2019

25. निर्णय पत्र - इमरान शेख - सन 2019

24. निर्णय पत्र - विनोद जैन - सन 2019

23. निर्णय पत्र - विनोद जैन - सन 2019

22. निर्णय पत्र - विनोद जैन - सन 2019

21. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल - सन 2019

20. निर्णय पत्र - गणेश मिस्त्री - सन 2019

19. निर्णय पत्र - रिजवान खान - सन 2019

18. निर्णय पत्र - शिजॉय मॅथ्यू - सन 2019

17. निर्णय पत्र - तुषार यशवंत गायकवाड - सन 2019

16. निर्णय पत्र - राजु विश्वकर्मा - सन 2019

15. निर्णय पत्र - राजु विश्वकर्मा - सन 2019

14. निर्णय पत्र - ब्रिजेश शर्मा - सन 2019

13. निर्णय पत्र - ब्रिजेश शर्मा - सन 2019

12. निर्णय पत्र - प्रेम यादव - सन 2019

11. निर्णय पत्र - प्रेम यादव - सन 2019

१ निर्णय-प्रदीप भाटिया

2. निर्णय - अखिल सिंह दयानंद पालन

3. निर्णय - अखिल सिंह दयानंद पालन

4. निर्णय - प्रेम यादव

5. निर्णय - प्रेम यादव

6. निर्णय - शशी शर्मा २०१८ -१९

7. निर्णय - शशी शर्मा २०१८ -१९

8. निर्णय - रिषभ भंडारी २०१८ -१९

9. निर्णय - श्रवणकुमार मिश्रा २०१८ -१९

10. निर्णय - श्रवणकुमार मिश्रा २०१८ -१९

11. निर्णय - सोहेल खान २०१८ -१९

56 - निर्णय- मुस्तफा वनारा

57 - निर्णय- बी.एल. अग्रवाल

58 - निर्णय- बी.एल. अग्रवाल

59 - निर्णय- किरण मांजरेकर

60 - निर्णय- संजय कोकाटे

वार्षिक प्रशासन अहवाल आणि लेख विवरणपत्र तयार करणेबाबत

७१ निर्णय - बी. एल. अग्रवाल

७२ निर्णय - बी. एल. अग्रवाल

७३ निर्णय - इम्रान शेख

७४ निर्णय इम्रान शेख

75 - निर्णय- अखिल सुरेंद्र प्रताप सिंह व दयानंद तोमा पालन

76 - निर्णय- किरण मांजरेकर

77 - निर्णय- इमरान शेख

78 - निर्णय- देवेंद्र कोठारी

80 - निर्णय- वलेन्सीया रॉड्रीक्स

90 - निर्णय- बी.एल. अग्रवाल

91 - निर्णय- बी.एल. अग्रवाल

92 - निर्णय- बी.एल. अग्रवाल

93 - निर्णय- बी.एल. अग्रवाल

94 - निर्णय- बी.एल. अग्रवाल

95 - निर्णय- बी.एल. अग्रवाल

96 - निर्णय- बी.एल. अग्रवाल

97 - निर्णय- बी.एल. अग्रवाल

98 - निर्णय- बी.एल. अग्रवाल

99 - निर्णय- बी.एल. अग्रवाल

100 - निर्णय- बी.एल. अग्रवाल

111 - निर्णय- बी.एल. अग्रवाल

112 - निर्णय- बी.एल. अग्रवाल

113 - निर्णय- इमरान खान

114- निर्णय- अमजद खान

115 - निर्णय- इमरान खान

116 - निर्णय- रामशंकर त्रिपाठी

117 - निर्णय- मनोज राणे

118 - निर्णय- ज्ञायसी आजगावकर

119 - निर्णय- कृष्णा गुप्ता

131 - निर्णय- सोहेल खान 2018-19

132 - निर्णय- प्रदीप भाटीया 2018-19

133 - निर्णय- केतन बारीया 2018-19

134 - निर्णय- केतन बारीया 2018-19

135 - निर्णय- श्रवणकुमार मिश्रा 2018-19

१३६-निर्णय - ब्रिजेश शर्मा

१३७-निर्णय - ब्रिजेश शर्मा

१३८ -निर्णय - ब्रिजेश शर्मा

१३९ -निर्णय - सुमित पाटील

१४० -निर्णय - श्रवण मिश्रा

१५२ -निर्णय - प्रमोद सावंत २०१८-१९

१५३ -निर्णय - इमरान शेख २०१८-१९

१५४ -निर्णय - किरण कराचीवाला २०१८-१९

१५५ -निर्णय - बी. अग्रवाल २०१८-१९

१५८ -निर्णय - श्रवण कुमार मिश्रा २०१८-१९

१५९ -निर्णय - इमरान खान २०१८-१९

१६३ -निर्णय - जतिन दाधीच २०१८-१९

१६४ -निर्णय- मुस्तफा वनारा २०१८-१९

165 निर्णय पत्र - इमरान शेख

166 निर्णय - रिषभ भंडारी

167 निर्णय - अखिल सिंह दयानंद पालन

168 निर्णय - अखिल सिंह दयानंद पालन

169 निर्णय - श्रवणकुमार मिश्रा

171 निर्णय - श्रवणकुमार मिश्रा

172 निर्णय पत्र - राजू विश्वकर्मा

173 निर्णय पत्र - राकेश शर्मा

174 निर्णय पत्र - जगदीश दवे

175 निर्णय - बी. एल. अग्रवाल

176 निर्णय - बी. एल. अग्रवाल

177 निर्णय - बी. एल. अग्रवाल

178 निर्णय - बी. एल. अग्रवाल

179 निर्णय - बी. एल. अग्रवाल

180 निर्णय - बी. एल. अग्रवाल

181 निर्णय - बी. एल. अग्रवाल

182 निर्णय - बी. एल. अग्रवाल

183 निर्णय - बी. एल. अग्रवाल

184 निर्णय - बी. एल. अग्रवाल

185 निर्णय - बी. एल. अग्रवाल

186 निर्णय - बी एल अग्रवाल 2018-19

187 निर्णय - बी एल अग्रवाल 2018-19

188 निर्णय - बी एल अग्रवाल 2018-19

189 निर्णय - बी एल अग्रवाल 2018-19

190 निर्णय - बी एल अग्रवाल 2018-19

216 निर्णय - बी एल अग्रवाल 2018-19

217 निर्णय - बी एल अग्रवाल 2018-19

218 निर्णय - बी एल अग्रवाल 2018-19

219 निर्णय - बी एल अग्रवाल 2018-19

220 निर्णय - बी एल अग्रवाल 2018-19

TP RTI WITH INFORMATION DY. 19.05.2018 TO 24.05.2018

TP RTI WITH INFORMATION DY. 25.05.2018 TO 01.06.2018

RTI WITH INFORMATION DT.15.06.18 T0 28.06.2018

केंद्र शासन माहितीचा अधिकार अधिनियम ,२००५ कलम(1) व कलम(2) नुसार व १९ नुसार नगर रचना विभागातील जनमाहिती अधिकारी ,सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी, व प्रथम अपिलीय अधिकारी यांचा तपशील संकेतस्थळावर प्रसिद्धी कारणेबाबाद .

231_निर्णय_बी_एल_अग्रवाल_2018_19

232. निर्णय - बी. एल. अग्रवाल 2018-19

233. निर्णय - बी. एल. अग्रवाल 2018-19

234. निर्णय - बी. एल. अग्रवाल 2018-19

235. निर्णय - बी. एल. अग्रवाल 2018-19

241. निर्णय पत्र - विनीत शहा 2018-19

242. निर्णय पत्र - विनीत शहा 2018-19

243. निर्णय पत्र - विनीत शहा 2018-19

244. निर्णय पत्र - विनीत शहा 2018-19

245. निर्णय पत्र - श्रवणकुमार मिश्रा 2018-19

246. निर्णय पत्र - मोजेस चिन्नप्पा 2018-19

247. निर्णय पत्र - सोहेल खान 2018-19

248. निर्णय पत्र - प्रविण पाटील 2018-19

249. निर्णय पत्र - जतिन दाधीच 2018-19

250. निर्णय पत्र - जतिन दाधीच 2018-19

251. निर्णय पत्र - जतिन दाधीच 2018-19

252. निर्णय पत्र - नवीज सैयद 2018-19

253. निर्णय पत्र - उषा तरे 2018-19

254. निर्णय पत्र - कृष्णा गुप्ता 2018-19

255. निर्णय पत्र - राजु विश्वकर्मा 2018-19

256. निर्णय पत्र - बाळकृष्ण राऊळ 2018-19

257. निर्णय पत्र - मंगेश वैती 2018-19

258. निर्णय पत्र - जतिन दाधीच 2018-19

259. निर्णय पत्र - जतिन दाधीच 2018-19

260. निर्णय पत्र - जतिन दाधीच 2018-19

261. निर्णय पत्र - जतिन दाधीच 2018-19

262. निर्णय पत्र - विनीत शहा 2018-19

263. निर्णय पत्र - संजय डिमेलो 2018-19

264. निर्णय पत्र - स्टिफन डिसोजा 2018-19

265. निर्णय पत्र - एस. एम. मुशरर्फ शम्सी 2018-19

266. निर्णय पत्र - शेठ प्रॉपर्टीज प्रा. लि. 2018-19

267. निर्णय पत्र - मंगेश वैती 2018-19

268. निर्णय पत्र - मंगेश वैती 2018-19

269. निर्णय पत्र - मंगेश वैती 2018-19

270. निर्णय पत्र - नितिन नाईक 2018-19

271. निर्णय पत्र - ओस्तवाल ऑरनेट 2018-19

272. निर्णय पत्र - मुकेश हिसारिया 2018-19

273. निर्णय पत्र - प्रशांत मेहता 2018-19

274. निर्णय पत्र - जगदीश अग्रवाल 2018-19

275. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल 2018-19

276. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल 2018-19

277. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल 2018-19

278. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल 2018-19

279. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल 2018-19

280. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल 2018-19

281. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल 2018-19

282. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल 2018-19

283. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल 2018-19

284. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल 2018-19

285. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल 2018-19

286. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल 2018-19

287. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल 2018-19

288. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल 2018-19

289. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल 2018-19

290. निर्णय पत्र - बी. एल. अगरवाल 2018-19

01. निर्णय पत्र - साबीर शेख - सन 2019

02. निर्णय पत्र - संतोष तिवारी - सन 2019

03. निर्णय पत्र - अखिल सुरेंद्र प्रताप सिंह - दयानंद तोमा पालन - सन 2019

04. निर्णय पत्र - चतुर्भुजा शिवसागर पाण्डेय - सन 2019

05. निर्णय पत्र - प्रमोद बनसोडे - सन 2019

06. निर्णय पत्र - प्रमोद बनसोडे - सन 2019

07. निर्णय पत्र - प्रमोद बनसोडे - सन 2019

08. निर्णय पत्र - मंगेश वैती - सन 2019

09. निर्णय पत्र - देवेंद्र शेलेकर - सन 2019

10. निर्णय पत्र - प्रेम यादव - सन 2019


शेवटचा बदल : 12-01-2021