मिरा भाईंदर महानगरपालिका
नगर सचिव

विभाग प्रमुख
श्री. वासुदेव शिरवलकर ( नगर सचिव )
दूरध्वनी / भ्रमणध्वनी क्रमांक ८४२२८११४४४
ई- मेल nagarsachiv@mbmc.gov.in

मिरा भाईंदर महानगरपालिकेतील नगरसचिव विभाग हा प्रशासन व लोकप्रतिनीधी यांच्यातील महत्वाचा दुवा आहे. मिरा भाईंदर महानगरपालिकेचे सार्वत्रिक निवडणुक 2012 नुसार एकुण 47 प्रभाग आहे निवडणूकीद्वारे निवडुन द्यावयाची सदस्य संख्या 95 व नामनिर्देशित सदस्य संख्या 5 असे एकूण 100 सदस्य आहेत. पैकी सद्यस्थितीत निवडुन आलेले 93 व 5 नामनिर्देशित सदस्य मिळुन एकुण 98 नगरसेवक असून 2 जागा रिक्त आहेत.

महानगरपालिकेने एकुण 6 प्रभाग समित्या स्थापन केलेल्या आहेत. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमचे प्रकरण ४ नियम ४८ अन्वये नगरसचिव हा महानगरपालिका व स्थायी समितीच्या अखत्यारीत कार्यरत असुन मा. महापौर व सभापती स्थायी समिती यांच्या निर्देशानुसार सभा आयोजनाबाबत कार्यवाही केली जाते.

विभागाची कामे

 • मा. महापौर व उपमहापौर पदाची निवडणुक घेणे तसेच स्थायी समिती सभा व इतर समित्यांच्या निवडणुका घेऊन समित्या स्थापन करणे व सभापती पदाची निवडणुक घेणे.
 • मा. महासभा व मा. स्थायी समिती सभा व इतर समित्यांच्या सभांचे नियमानुसार आयोजन करणे.
 • मा. महासभा व मा. स्थायी समिती सभांचे इतिवृत्तांत, गोषवारे, विषयपत्रिका व ठराव सुस्थितित जतन करुन ठेवणे.
 • विभागात प्राप्त तक्रार अर्जांवर कार्यवाही करणे.

कर्तव्य

१. नगरसचिवांचीकार्ये

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम मधील प्रकरण ४ कलम ४८ अन्वये नगरसचिव हा महानगरपालिकेचा व स्थायी समितिचाही सचिव असेल व त्याने पुढील कर्तव्ये पार पाडली पाहिजेत.

 • या अधिनियमान्वये किंवा तदनुसार पार पाडण्याविषयी त्यास निर्देश देण्यात येईल अशी कर्तव्ये आणि महानगरपालिका व स्थायी समितिकडुन त्या फर्मविण्यात येईल अशी अन्य कर्तव्ये पार पाडणे.
 • (एक) महानगरपालिकेच्या कलम ३० किंवा ३१ अन्वये महानगरपालिकेने नेमलेल्या कोण्त्याही समितिच्या (दोन) स्थायी समितिच्या व तिच्या कोणत्याही उपसमितिच्या कामकाजा संबंधिची सर्व कागदपत्रे व दस्ताएवज अभिरक्षेत ठेवणे.
 • स्थायी समिति वेळोवेळी जे निर्देश देईल त्यांच्या अधीन, प्रत्यक्ष त्यांच्या हाताखाली काम करणा~या अधिका~यांची व कर्मचा~यांची कर्तव्ये विहित करणे आणि
 • स्थायी समितीच्या आदेशांच्या अधीन, उक्त अधिका~यांच्या व कर्मचा~यांच्या कृतींवर व कामांवर पर्यवेक्षण व नियंत्रण ठेवणे आणि विनियमांच्या अधीन, उक्त अधिका~यांची सेवा, पारिश्रमिक व विशेषाधिकार या संबंधीचा सर्व प्रश्नांचा निकाल करणे. तसेच मा. आयुक्त वेळोवेळी आदेश देतील त्यानुसार कामे करणे. अपिलीय अधिकारी म्हणुन माहिती अधिकार अंतर्गत प्राप्त अपिलांचा निपटारा करणे.

.उपसचिवांचीकार्ये

 • मा. आयुक्त व मा. नगरसचिव यांचे अधिपत्याखाली कामकाज पहाणे तसेच जनमाहिती अधिकारी म्हणुन नगरसचिव कार्यालयात प्राप्त माहिति अधिकारातील अर्जांना माहिती उपलब्ध करुन देणे.
 • मा. महासभा व मा. स्थायी समिती सभांचे इतिवृत्तांताचा अंतिम मसुदात पासुन घेणे.

.लिपिककर्मचा~यांचीकार्ये

 • नगरसचिव कार्यालयामध्ये प्राप्त माहिती अधिकार पत्र, शासकिय पत्र, नागरीकांची पत्र, लोकशाही दिन पत्र या सर्व पत्रांची कार्यविवरन नोंद वहीमध्ये घेऊन मा. सचिव व उपसचिव यांचे निर्देशानुसार माहिती उपलब्ध करुन देणे व अर्जांचा निपटारा करणे.
 • मा. महासभा व मा. स्थायी समितीच्या सभांच्या इतिवृत्तांतामध्ये दुरुस्ती करुन अंतिम इतिवृत्तांत मा. उपसचिवांकडे सादर करणे.
 • मा. महासभा व मा. स्थायी समितीच्या ठरावांचे मा. सचिव व मा. उपसचिव यांच्या मार्गदर्शनानुसार ठराव नोंद रजिस्टर मध्ये ठरावांची नोंद घेणे.
मिरा भाईंदर महानगरपालिका नगरसेवक नावे, पत्ता व दुरध्वनी क्र.
 

अ.

क्र.

प्रभाग क्रमांक

जागा क्रमांक

नगरसेवकाचे नाव  

 

पत्ता

पक्षाचे नाव

दुरध्वनी क्र.

(1)

(2)

(3)

(4)

 

(5)

 

1

1

भोईर सुनिता शशिकांत     

 

२०१, वक्रतुंड, श्री सत्यनारायण मंदिर मार्ग, खारी गाव,भाईंदर (पू.) ता.जि.-ठाणे पिन 401105

भारतीय जनता पार्टी

9987518848

2

शाह रिटा सुभाष          

ए/३०२, भारत स्मृती बिल्डिंग, मोदी पटेल रोड, भाईंदर(प.) पिन. 401101

भारतीय जनता पार्टी

9004332005

3

तिवारी अशोक सूर्यदेव      

३०२, चिरंजीव एनक्लेव ९० फीट, भाईंदर (प.) ता.जि. ठाणे पिन. 401101

भारतीय जनता पार्टी

9769120555

4

पांडेय पंकज सूर्यमणि       

बी/७, गणेश देवल नगर, जनता नगर रोड, भाईंदर (प.) ता.जि.  ठाणे 401101

भारतीय जनता पार्टी

9322223502

5

2

पाटील  रोहिदास शंकर   (मा. सभागृह नेता)   

१०१, नारायण स्मृती, स्टेशन रोड, भाईंदर (पूर्व) ता.जि.ठाणे पिन-401105

भारतीय जनता पार्टी

9821120220

6

गोहिल शानू जोरावर सिंह (सभापती, महिला व बालकल्याण समिती)   

107/अे, रिजेन्सी, जेसलपार्क, भाईंदर (पूर्व) ता.जि. ठाणे पिन-401105

भारतीय जनता पार्टी

7738297422

7

कांगणे मीना यशवंत       

अे/8, जेसल महाल को.ऑ.हौ.सो., जेसलपार्क,भाईंदर

भारतीय जनता पार्टी

9322106880

8

सिंह मदन उदितनारायण    

बी-101, सरजन कॉम्पलेक्स, जेसलपार्क, भाईंदर (पूर्व) ठाणे पिन-401105

भारतीय जनता पार्टी

9322598737

9

3

शेट्टी गणेश गोपाळ  (सभापती, प्रभाग समिती क्र.३)      

रो हाऊस नं. 18, ओल्ड गोल्डन नेस्ट, फेस 3 भाईंदर (पूर्व) ता.जि.ठाणे पिन-401105

भारतीय जनता पार्टी

9323190702

10

ढवण निलम हरीश्चंद्र       

बी-103, सरस्वती सदन नं. 03, को. ऑ. सो. भाईंदर (पू.) पिन 401105

शिवसेना

9892222433

11

कदम अर्चना अरुण        

701/702 सर्वेश अपार्ट, पद्मावती नगर, भाईंदर (पश्चिम) पिन 401101

शिवसेना

9892402020

12

नलावडे दिनेश दगडु        

डी-114, तुळशी अपार्ट., नवघर रोड, स्नेहा हॉस्पिटल जवळ, भाईंदर (पू.) ता.जि.-ठाणे पिन 401105

शिवसेना

9321199024

 

13

4

भोईर गणेश गजानन        

 

4, समर्थ सदन, नवघर गाव, भाईंदर (पूर्व), पिन:401105

भारतीय जनता पार्टी

9967836460

14

पाटील प्रभात प्रकाश        

पारिजात बंगलो, इंद्रलोक फेज 4, भाईंदर (पूर्व), पिन:401105

भारतीय जनता पार्टी

9820909323

15

गुप्ता कुसुम संतोष          

A/102, शिव पार्वती अपार्टमेंट, केबिन रोड, भाईंदर (पूर्व), पिन:401105

शिवसेना

9967318592 8369086855

16

पाटील धनेश परशुराम      

B/203, हिरा पन्ना अपार्ट, बी पी रोड, तलाव रोड, भाईंदर (पू.) ता.जि.-ठाणे पिन 401105

शिवसेना

9819224545

17

5

पाटील वंदना मंगेश       

पहिला मजला, गुरुराज, बी.पी.रोड, खारीगांव,भाईंदर (पू.) ता.जि.-ठाणे पिन 401105

भारतीय जनता पार्टी

9224334445

18

रावल मेघना दिपक        

ए/३०४, नर्मदा स्मृती को.ऑ.हौ.सो., केबीन रोड, भाईंदर पूर्व, पिन 401105

भारतीय जनता पार्टी

9619568333

19

शाह राकेश रतिशचंद्र        

बी ३०४, चामुंडा पॅलेस, गिता नगर, भाईंदर प, पिन 401105

भारतीय जनता पार्टी

9870099447

20

सिंग श्रीप्रकाश जिलेदार (मुन्नासिंग)                         

बी/101, 108, ज्योती अपार्ट. भाईंदर पूर्व पिन 401105

भारतीय जनता पार्टी

9820443510

21

6

पाटील धृवकिशोर मन्साराम    (सभापती, स्थायी समिती)

३०१, उमा निवास, ६० फीट, गणेश मंदिरा समोर, भाईंदर (प.) 401101

भारतीय जनता पार्टी

9820296597

22

जैन गीता भरत           

३ रा मजला, जैन बंगलो, १०० फीट रोड, नवीन गोल्डन नेस्ट, भाईंदर (पू.) पि.नं. 401105

भारतीय जनता पार्टी

9820502299

23

जैन सुनिता रमेश         

२०२/बी, नागेश्वर पार्क, ६० फीट रोड, भाईंदर (प.) 401101

भारतीय जनता पार्टी

9594949486

24

जैन राजेंद्र भवरलाल   (सभापती, प्रभाग समिती क्र.२)    

बी- १०३, तारा अपार्टमेंट, नवघर फाटक रोड, भाईंदर  (पु.) 401105

भारतीय जनता पार्टी

9920678238

25

7

रॉड्रीकस मोरस जोसेफ     

२०९, रोषन अपार्टमेंट, भाईंदर (प.)

 

भारतीय जनता पार्टी

9867715167

26

भूप्ताणी रक्षा सतीश (शाह)      

गणेश भवन बंगलो, फाटक रोड, भाईंदर (प.) ता.जि. ठाणे 401101

भारतीय जनता पार्टी

8097792601

27

मोकाशी दिपाली आनंदराव   

सी/७०५, विशाल अपार्टमेंट,१५० फिट रोड, मॅक्सेस मॉल जवळ, बी ए, भाईंदर  (प.) पिन. 401101

भारतीय जनता पार्टी

9930608811

28

व्यास रवि वासुदेव         

४०१, ए काव्या हाईट्स, जे. एच. पोदार हाई स्कुल रोड, भाईंदर  (प.) पिन: 401101

भारतीय जनता पार्टी

9892815054

29

8

परेरा कॅटलीन एन्थोनी     

 

-  ६०३, वृंदावन अपार्टमेंट, टेम्बा रोड, भाईंदर (प.) ता.जि. ठाणे 401101

शिवसेना

9892140446

30

रकवी वैशाली गजेंद्र        

ए१०३/१०४ जयश्री आप्त कस्तुरी गार्डन, भाईंदर (प) 401101

भारतीय जनता पार्टी

8454967000

31

अग्रवाल सुशील गोपीकिशन 

सी /५११, बारसं, ब्रिजभूमी कॉम्प्लेक्स, भाईंदर (प.) 401101

भारतीय जनता पार्टी

9892396201

32

खंडेलवाल सुरेश जगदीश     

बी  ५०५, नंद गाव, सालासर, ब्रिज भूमी कॉम्प्लेक्स, भाईंदर (प) 401101

भारतीय जनता पार्टी

9892773388

33

9

परदेशी गिता हरीश        

डी/001, गीता स्वर्ग, मिरा-भाईंदर रोड, गीता नगर, मिरारोड पिन-401107

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस

 

34

पाटील नरेश तुकाराम       

लिला निवास, उत्तन रोड, राधाकृष्ण मंदिरा समोर, भाईंदर, पिन-401101

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस

9029057494

35

सय्यद नुरजाहॉ नाझर हुसेन (मम्मी)                              

प्लाट नं.7, नुर-ई-नजर मंजील, नयानगर, मिरारोड, पिन-401107

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस

9323105999

 

36

शेख अमजद गफार        

एल.जी.हाऊस, उत्तन नाका, नवघर रोड, भाईंदर (प.) पिन-401106

अपक्ष

9819029995

37

10

पाटील जयंतीलाल गुरूनाथ   

२०४,  राधा सदर, नवघर रोड, दत्त मंदिर, नवघर भाईंदर (पू.) पिन 401105

शिवसेना

9892399839

38

घरत तारा विनायक        

१०१, धर्मराज अपार्ट. गांवदेवी मंदिर गोडदेव गांव, भाईंदर (पू.) पिन 401105

शिवसेना

9224737097

 

39

पांडे स्नेहा शैलेश          

४०३, सोनम शक्ती को.ऑ.हौ.सो.लि., न्यु गोल्डन नेस्ट, फेस-९, बी पिन 401105

शिवसेना

 

40

आमगावकर हरिश्चंद्र रामचंद्र 

सी/४०१, भाईंदर श्रीजी को ऑ हौ सोसा, गोडदेव गांव, भाईंदर पूर्व पिन 401105

शिवसेना

9029112980

41

11

शिर्के अनंत गेणू          

४१०, साईकृपा को ऑ हौ सोसा लि. नवघर रोड, जैन नगर भाईंदर पूर्व पिन 401105

शिवसेना

9892537022

 

42

पाटील वंदना विकास       

श्री समर्थकृपा बंगलो, तिसरा मजला, नवघर नाका, भाईंदर पूर्व 401105

शिवसेना

9324499696

43

पाटील संध्या प्रफुल्ल       

ए/३०१, हरिद्वार अपार्ट. नवघर फाटक रोड, भाईंदर पूर्व पिन 401105

शिवसेना

9833717374

44

पाटील प्रविण मोरेश्वर       

बालयोगी, गांवदेवी मंदिराजवळ, नवघर गांव, भाईंदर पूर्व पिन 401105

शिवसेना

9867761689

45

12

डॉ. पाटील प्रिती जयप्रकाश   

छाया बंगलो, बी.पी. रॊड, सत्यनारायण मंदिराजवळ  भाईंदर (पू.) पिन 401105

भारतीय जनता पार्टी

9867044274

46

मेहता डिंपल विनोद

(मा. महापौर)        

बी204, पुनम एनक्लेव, मिरा भाईंदर रोड, मिरारोड पिन 401107

भारतीय जनता पार्टी

9867137658

47

शेट्टी अरविंद आनंद       

3/डी, सि-स्केप, विल्ला नं.3, उत्तन चौक, भाईंदर पिन 401106

भारतीय जनता पार्टी

9819343366

48

गेहलोत हसमुख मोहनलाल   

403, विधी अपार्ट. दिपक हॉस्पिटल जवळ भाईदर पिन 401105

भारतीय जनता पार्टी

9820722786

49

13

‍शिंदे रुपाली वसंत (मोदी)        

सी/201,क्रिस्टल अपार्टमेंट,समोर साई पेट्रोल पंप,मिरा भाईंदर, पिन 401107

भारतीय जनता पार्टी

8691985112

50

थेराडे संजय अनंत  (सभापती, प्रभाग समिती क्र.४)       

एच/203‍ रश्मी हेतल,एडन रोज कॉम्प्लेक्स, मिरा रोड (पुर्व) पिन-401107

भारतीय जनता पार्टी

8879456155

51

मुखर्जी अनिता बबलू       

अनमोल विला बंगलो नं-9 शांती विद्या नगरी, मीरा  पिन 401107

भारतीय जनता पार्टी

8879360546

52

वैती चंद्रकांत सिताराम

(मा. उपमहापौर)                

28, शांती निवास घोडबंदर विलेज,मिरा, पिन 401107

भारतीय जनता पार्टी

9892799966

53

14

हसनाळे ज्योत्सना जालींदर  

ए/१०४, न्यू ग्रीन वूड कॉम्प्लेक्स, माशाचापाडा रोड,

पिन 401107

भारतीय जनता पार्टी

9224207531

54

पारधी सुजाता यशवंत      

पारधी निवास, नवीन गावठाण, महाजनवाडी, नित्याजवळ, पिन 401107

भारतीय जनता पार्टी

9920052056

55

म्हात्रे सचिन केसरीनाथ     

आशीर्वाद रायकर अळी, काशीगाव, मीरा रोड (पूर्व),

पिन 401107

भारतीय जनता पार्टी

9867969832

56

यादव मिरादेवी   रामलाल   

एफ/२०३, राज इस्टेट, जरीमरी तलाव रोड, काशिमीरा, पिन 401107

भारतीय जनता पार्टी

9224150148

57

15

म्हात्रे मोहन गोपाळ        

येसूबाई निवास, पेणकरपाडा, दत्त मंदिर जवळ, ,मीरा रोड पिन 401107

भारतीय जनता पार्टी

9819309424

58

सोनार सुरेखा प्रकाश       

ए/२०४, विनायक धाम कॉ.ऑप.हौ.सोसायटी, सिद्धिविनायक नगर, मीरा रोड, पिन 401107

भारतीय जनता पार्टी

9869068195

59

भोईर विणा सुर्यकांत       

भोईर वीला, जांगीड स्ट्रीट जवळ, विजय पार्क, मीरा रोड

पिन 401107

भारतीय जनता पार्टी

9224610222

60

भोईर कमलेश यशवंत      

यशवंत भोईर, २५ हरी दर्शन, गोविंद बाबाजी पत, पिन 401107

शिवसेना

9819866789

61

16

पाटील अनिता जयवंत      

पाटील निवास, शंकर मंदिराच्या जवळ, पेणकरपाडा, मीरारोड पिन 401107

शिवसेना

9224425973

62

म्हात्रे परशुराम पदमाकर    

सागर स्वरूप निवास, पेणकरपाडा, पोस्ट मीरा, ठाणे  पिन 401107

भारतीय जनता पार्टी

9833325826

63

भोईर भावना राजू         

हाऊस नं.२२, हरिदर्शन बंगलो, काशिमीरा रोड, ठाणे पिन 401107

शिवसेना

9167663222

64

भोईर राजू यशवंत         

हाऊस नं. २५, हरिदर्शन बंगलो, मिरा गांव, मीरा, पिन 401107

शिवसेना

9819853505

65

17

मांजरेकर आनंद दत्ताराम (सभापती, प्रभाग समिती क्र.६)   

- ए००१, न्यू गोकुळ धाम सो., विजय पार्क, मीरारोड (पु) पिन 401107

भारतीय जनता पार्टी

9920040175

66

अरोरा दीपिका पंकज       

सी/१४०२, अविरही बिल्डिंग, प्रेमनगर, नियर शांती गार्डन, पिन 401107

भारतीय जनता पार्टी

8108544406

67

बेलानी हेमा राजेश         

ए विंग १०२, मीरा कुटीर अपार्टमेंट, शांती पार्क, मीरारोड पिन 401107

भारतीय जनता पार्टी

9867599664

68

दळवी प्रशांत ज्ञानदेव       

५/६०३, सॉलिटीर १, पूनम गार्डन, मीरा भाईंदर रोड, पिन 401107

भारतीय जनता पार्टी

9867708777

69

18

गजरे दौलत तुकाराम       

5/005, विघ्नहर्ता कॉ.हौ.सो., सुन्दर सरोवर, मिरा भाईंदर  पिन-401107

भारतीय जनता पार्टी

9819686506

70

नाईक विविता विवेक       

एच.302 , रश्मी हेतल को.हौ.सो. एडेन रोज कॉम्पेक्स, बाव, पिन 401107

भारतीय जनता पार्टी

9930693628

71

सोंस नीला बर्नाड          

बी-201‍ रविराज पाम्स पूनम गार्डन एस के पोलिस स्टेश, पिन 401107

भारतीय जनता पार्टी

9892718100

72

राय विजयकुमार सिस्थन नारायण                 

सी-402 शांती आशिष ऑप शिवार गार्डन मीरा रोड ईस्ट, पिन 401107

भारतीय जनता पार्टी

9892451108

73

19

शेख रुबीना फिरोझ        

ए-003, अस्मिता रिवेरा को.ऑ.हौ.सो.लि. नया नगर, अस्मिता, मिरारोड, पिन-401107

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस

9819965958

74

डिसा मर्लिन मर्विन        

ए-401/101, आकाश दर्शन को.ऑ.हौ.सो.लि. शांती नगर, मिरारोड, पिन - 401107

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस

9920304134

75

सावंत अनिल दिवाकर      

बी/52, पुनर्वसु सृष्टी सेक्टर-3, मिरारोड (पुर्व) ठाणे

पिन-401107

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस

9323226295

76

मेहरा  राजीव ओमप्रकाश    

आलाप झंकार बंगलो-1, शितल नगर, मिरारोड,  पिन 401107

अपक्ष

9867585406

77

20

परमार हेतल रतिलाल      

ए/16/101, सेक्टर 10, मातृ आशिष, शांती नगर, मिरारोड  पिन 401107

भारतीय जनता पार्टी

8691900666

78

भट दीप्ती शेखर          

सेक्टर ५/सी/१८/४०३ जैन शांती नगर सीएचएस, मीरारोड, पिन 401107

शिवसेना

9987264875

79

कासोदारिया अश्विन शामजीभाई  (सभापती, प्रभाग समिती क्र.५)

२०२, ए विंग, विद्या शांती नगर को.ऑप. हौ. सो,, से-६, शांती नगर, मीरारोड (पु), पिन 401107

भारतीय जनता पार्टी

9930482182

80

जैन दिनेश तेजराज       

५०१,बिल्डिंग नं.२४, स्प्रिंग फिल्ड -१, सेक्टर-१, शांतीनगर पिन 401107

भारतीय जनता पार्टी

9821246550

81

21

भावसार वंदना संजय      

१०२, गौरव ज्युपिटर सी.एच.एस. एल.टी.डी. गौरव गॅलॅक्सि फेस २ एन, पिन 401107

भारतीय जनता पार्टी

9321036457

82

शाह सीमाबेन कमलेश  (उपसभापती, महिला व बालकल्याण समिती)            

ए/२०२/शीतल स्वर, शीतल नगर, एम टी एन एल रोड/ मीरारोड पिन 401107

भारतीय जनता पार्टी

9820828096

83

दुबे मनोज रामनारायण    

बी/६०७, ब्रह्म्चारिणी सीएचएस लि., जांगीड अपार्टमेंट शांती पार्क, पिन 401107

भारतीय जनता पार्टी

9867935009

84

विराणी अनिल रावजीभाई   

बी/७०२, अविष्कार गार्डन, पूनम विहार, मीरारोड,(पु) पिन 401107

भारतीय जनता पार्टी

9819842522

85

22

सपार उमा विश्वनाथ       

ए-103/4, समृध्दी सोसायटी, पुनम गार्डन, मिरारोड, पिन-401107

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस

 

86

अहमद साराह अकरम     

103, एन.जी.प्लाझा बिल्डींग क्र.1 चंद्रेश महाल जवळ, मिरारोड, पिन 401107

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस

9773477882 9870386001

87

इनामदार जुबेर अब्दुल्ला    

101, मिरा स्मृती को.ऑ.हौ.सि.लि. पुजा नगर रोड, मिरारोड, पिन-401107

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस

9820318999

88

शेख अशरफ मोहम्मद इब्राहीम

ए-505, अस्मिता हॉरीझोन को.ऑ.हौ.सो.लि., अस्मिता क्लब च्या बाजुला, मिरारोड, पिन-401107

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस

9819478636

 

89

23

भोईर जयेश भानुदास (सभापती, प्रभाग समिती क्र.१)      

कीर्ती बंगला, प्रति शिर्डी साई बाबा मंदिर, मुर्धा पिन 401101

भारतीय जनता पार्टी

9320331001

90

म्हात्रे  नयना गजानन       

उत्तन रोड, मुर्धा गाव,

भाईंदर  (प.) पिन 401101

भारतीय जनता पार्टी

9833058826

91

भानुशाली वर्षा गिरधर      

सी/६०२, जानकी हेरिटेज, १५० फीट रोड, भाईंदर पश्चिम  पिन 401101

भारतीय जनता पार्टी

9867610895

92

म्हात्रे  विनोद काशिनाथ     

राई गाव , उत्तन रोड,

भाईंदर  (प.) पिन 401101

भारतीय जनता पार्टी

9892675134

93

24

गोविंद हेलन जॉर्जी        

डोंगरी, चौक,पोस्ट्-उत्तन भाईंदर (प.) 401106

शिवसेना

9221726854

94

बगाजी शर्मिला विन्सन्ट     

उत्तन पातान बंदर, उत्तन , भाईंदर (प.) पिन 401106

शिवसेना

8369048398

95

बांड्या एलायस दुमिंग      

उत्तन पातान बंदर, भाईंदर (प.) ठाणे-401106

शिवसेना

9967220026

 

नगरसचिव विभागातील अधिकारी / कर्मचारी यादी

अ. क्र. अधिकारी/कर्मचारी नांव पदनाम कामाचे स्वरुप संपर्क क्र
1 श्री. वासुदेव शिरवळकर

 

प्र. नगरसचिव

सर्व समित्यांचे आयोजन करणे, सर्व समित्यांच्या निवडणूकांचे आयोजन करून त्या पार पाडणे.

8422811444

2 सद्यस्थितीत रिक्त

पद

उपसचिव

मा. सचिव यांना सभेच्या वेळी सहकार्य करणे. सचिव विभागातील सर्व कर्मचाऱ्यांना कामाचे वाटप करून त्याची अंमलबजावणी करून घेणे.

 

3 श्री. प्रदिप पाटील

 

लिपीक

मा. महासभा व मा.स्थायी समितीचे इतिवृत्त तयार करणे.

9930431943

4 श्री. कैलास म्हात्रे

 

लिपीक

सरकारी / जनरल व नगरसेवक दैनदिन पत्रव्यवहार सांभाळणे व सभेच्या आयोजनाबाबत प्राप्त गोषवाऱ्यानुसार विषयपत्रिका तयार करणे. सहा. जनमाहिती अधिकारी म्हणून माहिती अधिकारा संबंधी काम पाहणे.

9820333711

5

श्री. कैलास शेवंते (निवडणूक विभाग)

लिपीक

निवडणूक विभागाचे कामकाज पाहणे.

 

6 श्री. मधुकर भोईर

 

सफाई कामगार

सभांचे इतिवृत्त व विषयपत्रिकांचे वाटप करणे. वरिष्ठांच्या आदेशाप्रमाणे काम करणे.

9930008502

7 श्री. हेमंत किणी

 

सफाई कामगार

सभांचे इतिवृत्त व विषयपत्रिकांचे वाटप करणे. वरिष्ठांच्या आदेशाप्रमाणे काम करणे.

9987948880

8 श्री. नेत्रेश्वर पाटील

 

सफाई कामगार

सभांचे इतिवृत्त व विषयपत्रिकांचे वाटप करणे. वरिष्ठांच्या आदेशाप्रमाणे काम करणे.

9833631521

9 श्री. राजकिरण इंगोले

 

मजुर - अपंग

सभांचे इतिवृत्त व विषयपत्रिकांचे वाटप करणे. वरिष्ठांच्या आदेशाप्रमाणे काम करणे.

9594970011

10 श्री. संदेश पाटील

 

मजुर - अपंग

सभांचे इतिवृत्त व विषयपत्रिकांचे वाटप करणे. वरिष्ठांच्या आदेशाप्रमाणे काम करणे.

9970735056

11

श्री. तानाजी इंगोले (निवडणूक विभाग)

सफाई कामगार वरिष्ठांच्या आदेशाप्रमाणे काम करणे.

 

9819139075

Nagarsevak & Samiti List

Standing Agenda Dt. 18.05.2021

Purak Ghoshna Dt. 30.03.2021

मिरा भाईंदर महानगरपालिका मा. विशेष महासभेची सुचना महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेबाबत. मा. विशेष महासभा मंगळवार दि.३०/०३/२०२१ सभा सूचना क्र. ०७ विषयपत्रिका.

अर्थसंकल्पावर चर्चा करणेसाठी कार्यक्रम पत्रिका

Standing Agenda Dt. 05.03.2021


शेवटचा बदल : 18-08-2021