मिरा भाईंदर महानगरपालिका

प्रभाग कार्यालय क्र.1 माहिती अधिकारी कर्मचारी यांची कामे व कामकाज कार्यालयीन कामे संकेत स्थळांवर प्रसीध्द करणेकामी सोबत देत आहे

covering letter

अधिकारी कर्मचारी माहिती व कामकाज

कर आकारणी तक्ता

माहिती अधिकार

covid-१९ marriage parwangi

मिळकत कर आकारणी नोटीस

marriage certificate

मंडप परवानगी

प्रभाग समिती क्र.०१ माहिती अधिकार अधिनियम

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार माहिती

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०२०-२१

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१९-२०

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१८-१९

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१७-१८

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१६-१७

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१५-१६

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१४-१५

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१३-१४

माहिती अधिकारात प्राप्त अर्ज, अपिल, माहिती 

अधिकारी व कर्मचारी यांची जबाबदारी व कर्तव्ये बाबतची माहिती

माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये माहिती देणेबाबत

केंद्र शासन माहिती अधिकार २००५ अंतर्गत माहिती मिळणे बाबद (अविनाश गजानन म्हात्रे 11/06/18)

केंद्र शासन माहिती अधिकार २००५ अंतर्गत माहिती मिळणे बाबद (भरत लक्ष्मण पाटील 05/07/18)

केंद्र शासन माहिती अधिकार २००५ अंतर्गत माहिती मिळणे बाबद (धीराज दुबे 01/08/18)

केंद्र शासन माहिती अधिकार २००५ अंतर्गत माहिती मिळणे बाबद ( दिनेश दत्ताराम कानवजे 2 9/05/18)

केंद्र शासन माहिती अधिकार २००५ अंतर्गत माहिती मिळणे बाबद (हर्षद जसवंत पाटील 08/05/18)

केंद्र शासन माहिती अधिकार २००५ अंतर्गत माहिती मिळणे बाबद (जगदीश मदुसुदन पाटील 20/06/18)

केंद्र शासन माहिती अधिकार २००५ अंतर्गत माहिती मिळणे बाबद ( जगदीश मदुसुदन पाटील 25/07/18)

केंद्र शासन माहिती अधिकार २००५ अंतर्गत माहिती मिळणे बाबद (अरविंद शिवप्रसाद सिंह 26/07/18)


शेवटचा बदल : 19-09-2021