मिरा भाईंदर महानगरपालिका
प्रभाग कार्यालय क्र.०२ माहिती अधिकार अधिनियम

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार माहिती

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०२०-२१

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१९-२०

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१८-१९

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१७-१८

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१६-१७

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१५-१६

माहिती अधिकारात प्राप्त अर्ज, अपिल, माहिती 

केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ बाबत अंतर्गत सन २०१८-१९

अधिकारी व कर्मचारी यांची जबाबदारी व कर्तव्ये बाबतची माहिती

माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये माहिती देणेबाबत

अनधिकृत बांधकामाबाबत

मीरा-भाईंदर महानगरपालिका मालमत्ता कर विभागातील माहिती मिळवणे बाबत

वाली मोहम्मद मोहम्मद इसाक

राजू दा. शेवन्ते

राजू दामोदर शेवन्ते

प्रेम यादव (पत्रकार )

जन माहिती अधिकारी तथा विभाग प्रमुख

रवींद्र शिवनारायण गुप्ता

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम ६० अ नुसार माहिती प्रकट करणे बाबद ..(भाग-१)

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम ६० अ नुसार माहिती प्रकट करणे बाबद ..(भाग-२)

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम ६० अ नुसार माहिती प्रकट करणे बाबद ..(भाग-३)

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम ६० अ नुसार माहिती प्रकट करणे बाबद ..(भाग-४)


शेवटचा बदल : 27-01-2021