मिरा भाईंदर महानगरपालिका
कार्यादेश

Sr. No. Department Name Title Issue date Download
1 बांधकाम विभाग WO.83 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) प्रभाग क्र. 7 शिवसेना गल्ली येथील महानगरपालिका शेडचे नुतनीकरण करणे. (नगरसेवक निधी) 2021-07-24
2 बांधकाम विभाग WO.132 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र. 19 मधील सिंफणी टॉवर ते आय.डी.एल. टॉवर पर्यंत गटार बांधणे. (नगरसेवक निधी) 2021-07-24
3 बांधकाम विभाग WO.22 मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील भाईंदर (प.) सुभाषचंद्र बोस मैदानात अतिरिक्त क्रिकेट पिच तयार करणे. (उपमहापौर स्वेच्छा निधी) 2021-07-24
4 बांधकाम विभाग WO.68 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) प्रभाग क्र. 06 मधील भद्रकाली मंदिर येथे सी.सी. रस्ता तयार करणे. (प्रभाग समिती निधी) 2021-07-24
5 बांधकाम विभाग WO.108 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) युनिक ओरम समोरील गटार तयार करणे. (प्रभाग समिती निधी) 2021-07-24
6 बांधकाम विभाग WO.50 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र.03 मध्ये विविध ठिकाणी दिशा दर्शक बोर्ड लावणे. (नगरसेवक निधी) 2021-07-24
7 बांधकाम विभाग WO.84 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र.19 मधील आर.के.इन हॉटेल जवळील नुपूर नगर येथे गटार बांधणे. (नगरसेवक निधी) 2021-07-24
8 बांधकाम विभाग WO.27 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) प्रभाग क्र. 24 मधील चौक येथे पहिल्या मजल्यावर समाजमंदिर बांधणे. (नगरसेवक निधी) 2021-07-24
9 बांधकाम विभाग WO.75 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) रामदेव पार्क येथील रश्मी हेतल फेस-3 गटार बनविणे. (प्रभाग समिती निधी) 2021-07-24
10 बांधकाम विभाग WO.110 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) शांती विद्यानगरी येथील शिवशक्ती इमारती समोर गटार बांधणे. (नगरसेवक निधी) 2021-07-24
11 बांधकाम विभाग WO.3 रा.म.क्र. 08 प्रभाग क्र. 14 वैष्णोदेवी मंदिरा शेजारील कम्युनिटी हॉल येथे दुरुस्ती, रंगकाम व कुंपणभिंत बांधणे. (महापौर स्वेच्छा निर्णय निधी) 2021-07-24
12 बांधकाम विभाग WO.50 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र.03 मध्ये विविध ठिकाणी दिशा दर्शक बोर्ड लावणे. (नगरसेवक निधी) 2021-07-24
13 बांधकाम विभाग WO.96 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) घोडबंदर येथील साईनाथ सेवा नगर येथे सी.सी. रस्ते व नाली बनवणे. (नगरसेवक निधी) 2021-07-24
14 बांधकाम विभाग WO.28 मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 02 मधील जैसल पार्क चौपाटी समोर पोलिस चौकी येथे सुशोभिकरण करणे. (नगरसेवक निधी) 2021-07-24
15 बांधकाम विभाग WO.78 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) आरक्षण क्र.299 उद्यानात पुतळे बसविणे. (प्रभाग समिती निधी) 2021-07-24
16 बांधकाम विभाग WO.111 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) कनकिया येथील डाम होम इमारतीच्या समोरील गटार तयार करणे. (नगरसेवक निधी) 2021-07-24
17 बांधकाम विभाग WO.3 रा.म.क्र. 08 प्रभाग क्र. 14 वैष्णोदेवी मंदिरा शेजारील कम्युनिटी हॉल येथे दुरुस्ती, रंगकाम व कुंपणभिंत बांधणे. (महापौर स्वेच्छा निर्णय निधी) 2021-07-24
18 बांधकाम विभाग WO.51 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईदर (पुर्व) प्रभाग क्र.04 मध्ये नवघर पोलिस स्टेशन बाहेरील भिंत सुशोभिकरण करणे. (नगरसेवक निधी) 2021-07-24
19 बांधकाम विभाग WO.55 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील बंदिस्त कल्वर्ट मॅकेनिकल पध्दतीने सफाई करणे. 2021-07-24
20 बांधकाम विभाग WO.97 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) प्रभाग क्र. 8 मधील रस्ते पुर्नपृष्ठीकरण करणे. (प्रभाग समिती निधी) 2021-07-24
21 बांधकाम विभाग WO.29 मिरारोड (पु) आरक्षण क्र.299 येथे स्लोपिंग वॉलला आर्टिफिशल गार्डन तयार करणे. (नगरसेवक निधी) 2021-07-24
22 बांधकाम विभाग WO.78 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) आरक्षण क्र.299 उद्यानात पुतळे बसविणे. (प्रभाग समिती निधी) 2021-07-24
23 बांधकाम विभाग WO.120 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) प्रभाग क्र. 23 राई शिवनेरी येथील गटाराची दुरुस्ती करणे. (नगरसेवक निधी) 2021-07-24
24 बांधकाम विभाग WO.12 रा.म.क्र.08 जनतानगर जरिमरी तलावालगत गार्डन मध्ये जेष्ठ नागरीकांसाठी योगा शेड बांधणे. (महापौर स्वेच्छा निर्णय निधी) 2021-07-24
25 बांधकाम विभाग WO.53 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र.12 मधील विविध ठिकाणी दिशादर्शक फलक बसविणे. (नगरसेवक निधी) 2021-07-24
26 बांधकाम विभाग WO.57 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 5 मधील महादेव नगर येथील गटाराची पुर्नबांधणी करणे. (नगरसेवक निधी) 2021-07-24
27 बांधकाम विभाग WO.98 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) प्रभाग क्र. 8 मधील गटार व फुटपाथ दुरुस्ती करणे. (प्रभाग समिती निधी) 2021-07-24
28 बांधकाम विभाग WO.38 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र.3 जवळील बस स्टॉपचे नुतनीकरण करणे. (नगरसेवक निधी) 2021-07-24
29 बांधकाम विभाग WO.79 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील गटारे, नाले, फुटपाथ यावरील झाकणे वार्षिक मुदतीने बसविणे. (गटारावर झाकणे बसविणे) 2021-07-24
30 बांधकाम विभाग WO.122 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) प्रभाग क्र. 23 मधील मुर्धा सावित्रीबाई फुले उद्यानाची दुरुस्ती करणे. (प्रभाग समिती निधी) 2021-07-24
31 बांधकाम विभाग WO.14 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) प्रभाग क्र. 23 मधील राई कार्यालयाचे नुतनीकरण करणे. (नगरसेवक निधी) 2021-07-24
32 बांधकाम विभाग WO.54 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र.17 मध्ये दिशादर्शक फलक लावणे. (नगरसेवक निधी) 2021-07-24
33 बांधकाम विभाग WO.60 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) साईबाबा उद्यान येथे शौचालय बांधणे. (महापौर स्वेच्छा निर्णय निधी) 2021-07-24
34 बांधकाम विभाग WO.99 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र.15 मधील साईदत्त तलाव येथे सेल्फी पॉईट करणे. (प्रभाग समिती निधी) 2021-07-24
35 बांधकाम विभाग WO.45 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पु) आरक्षण क्र.299 येथे समोरील उभ्या भिंतीला आर्टिफिशल गार्डन तयार करणे. (नगरसेवक निधी) 2021-07-24
36 बांधकाम विभाग WO.80 मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र.19 मधील युनिक ब्रीज ते युनिक क्लासिक पर्यंत गटाराची पुर्नबांधणी करणे. (नगरसेवक निधी) 2021-07-24
37 बांधकाम विभाग WO.123 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) प्रभाग क्र. 23 मुर्धा स्मशानभुमी मध्ये शेडचे काम करणे व रंगरंगोटी करणे. (नगरसेवक निधी) 2021-07-24
38 बांधकाम विभाग WO.18 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील रा.म.क्र.8 प्रभाग क्र.14 काशिमिरा येथील ग्रीन व्हिलेज समोरील चौकाचे सुशोभिकरण करणे. (नगरसेवक निधी) 2021-07-24
39 बांधकाम विभाग WO.63 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) शिवपुजा दुभाजकामध्ये स्टॅच्यु लावून सुशोभित करणे. (नगरसेवक निधी) 2021-07-24
40 बांधकाम विभाग WO.101 मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) पेणकरपाडा गणेश मंदिर येथील बस थांब्यावर शेड बनविणे. (प्रभाग समिती निधी) 2021-07-24
41 बांधकाम विभाग WO.49 मिरारोड (पुर्व) येथे महीला भवन तयार करण्यासाठी (महापौर बंगल्यात) फर्निचर व अंतर्गत सजावटीचे काम करणे. 2021-07-24
42 पाणी पुरवठा विभाग आदेश - नळजोडणी बंद करणेबाबत 2021-06-28
43 आस्थापना विभाग प्रत्यायोजन आदेश -अध्यक्ष निविदा निवड समिती 2021-06-24
44 आस्थापना विभाग प्रत्यायोजन आदेश 2021-06-22
45 आस्थापना विभाग कार्यालयीन आदेश 57 -28-12-2020 2020-12-29
46 सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र विधानमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन 2020 2020-11-26
47 सामान्य प्रशासन विभाग माननीय आयुक्त सो यांचे आदेश दि.25/06/2020 2020-06-25
48 वैद्यकीय विभाग जीवनावश्यक वस्तू खरेदीसाठी दिनांक २3.०४.२०२० रोजीचा आदेश 2020-04-30
49 वैद्यकीय विभाग सुधारित आदेश कॉल सेंटर्स 2020-03-21
50 संगणक विभाग संगणक विभाग कार्यादेश 2020-01-04
51 सामान्य प्रशासन विभाग विभागीय लोकशाही दिनात हजर राहणे बाबत. 2019-07-08
52 नगररचना इमारतीवरील वेदरशेड परवानगीबाबत 2019-06-14
53 नगररचना वर्क ऑर्डर ३१-१०-२०१८ 2019-05-27
54 नगररचना कार्यालयीन आदेश 2019-05-25
55 आस्थापना विभाग पे ॲण्ड पार्क वसूलीकामी कर्मचारी नेमणुक आदेश 2019-03-28
56 आस्थापना विभाग आदेश जा.क्र.म.न.पा./आस्था/१४२१/२०१८ 2018-12-13
57 सार्वजनिक आरोग्य विभाग स्वच्छ सर्वेक्षण २०१९ करिता स्वछता अँप 2018-10-19
58 संगणक विभाग आदेश - फुटपाथ, पाथवे वर कॉक्रीटीकरण करणेबाबत 2018-10-11
59 सामान्य प्रशासन विभाग माहिती अधिकार अधिनियम २००५ बाबतच्या कलाम ४ अन्वये माहिती प्रकट करण्याबाबत 2018-09-10
60 सामान्य प्रशासन विभाग आदेश ४७७ - २०१८ 2018-09-10
61 प्रशासन कार्यालयीन कार्यादेश 2018-08-06
62 संगणक विभाग कार्यालयीन कामकाज सोपविण्या बाबद कार्यादेश 2018-07-24
63 आस्थापना विभाग कार्यालयीन कामकाज सोपविण्या बाबद कार्यादेश 2018-06-21
64 लेखापरिक्षण कार्यादेश 2018-06-21
65 बांधकाम विभाग कार्यादेश ६९१-७०१ /२०१८ 2018-04-05
66 बांधकाम विभाग कार्यादेश ६७७-६९० /२०१८ 2018-04-05
67 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३४१-३५० / २०१७ 2017-10-03
68 बांधकाम विभाग कार्यादेश ४७१-४७५/ २०१७ 2017-01-05
69 बांधकाम विभाग कार्यादेश ४६१-४७० / २०१७ 2017-01-05
70 बांधकाम विभाग कार्यादेश ४५१-४६० / २०१७ 2017-01-05
71 बांधकाम विभाग कार्यादेश ४४१-४५० / २०१७ 2017-01-05
72 बांधकाम विभाग कार्यादेश ४३१-४४० / २०१७ 2017-01-03
73 बांधकाम विभाग कार्यादेश ४२१-४३० / २०१७ 2016-12-29
74 बांधकाम विभाग कार्यादेश ४११-४२० / २०१७ 2016-12-26
75 संगणक विभाग मिरा भाईंदर महानगरपालिका संगणक विभागाकरिता संगणक कन्झुमेबल स्टेशनरी पुरवठा करणेबाबत. 2016-11-24
76 बांधकाम विभाग कार्यादेश ४०१-४१० / २०१७ 2016-11-17
77 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३९१-४०० / २०१७ 2016-11-15
78 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३८१-३९० / २०१७ 2016-11-09
79 महिला व बालकल्याण बालवाडी विदयार्थ्यांना सकस आहार पुरविणे पुरविणेबाबत 2016-10-27
80 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३७१-३८० / २०१७ 2016-10-26
81 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३६१-३७० / २०१७ 2016-10-20
82 सामान्य प्रशासन विभाग आदेश - १९ / १० / २०१६ 2016-10-19
83 सामान्य प्रशासन विभाग महापालिकेतील कार्यालयातील अधिकार्यांना भेटीसाठी येणाऱ्या अभ्यंगतांसाठी भेटीची वेळ निश्चित करणेबाबत 2016-10-10
84 सामान्य प्रशासन विभाग प्रत्यायोजन आदेश - दि. ३० / १२ / २०१५ 2016-10-07
85 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३५१-३६० / २०१७ 2016-10-06
86 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३३१-३४० / २०१७ 2016-09-30
87 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३२१-३३० / २०१७ 2016-09-30
88 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३११-३२० / २०१७ 2016-09-30
89 उद्यान व वृक्षप्राधिकरण विभाग मा. वृक्ष प्राधिकारण समिती सभा दि. २७ / ०९ / २०१६ मधील ठराव क्र. ०८ ते ठराव क्र. १४ मनपा संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणेबाबत. 2016-09-29
90 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३०१-३१० / २०१७ 2016-09-29
91 बांधकाम विभाग कार्यादेश २९१-३०० / २०१७ 2016-09-29
92 इतर आदेश - अद्यावत कर्तव्यसूची तयार करणेबाबत . दि. २६ / ०९ / २०१६ 2016-09-26
93 इतर आदेश - गोपनीय अहवालाचे मूल्यमापन करणे. दि. २६ / ०९ / २०१६ 2016-09-26
94 बांधकाम विभाग कार्यादेश २८१-२९० / २०१७ 2016-09-19
95 बांधकाम विभाग कार्यादेश २७१-२८० / २०१७ 2016-09-19
96 बांधकाम विभाग कार्यादेश २६१-२७० / २०१७ 2016-09-19
97 बांधकाम विभाग कार्यादेश २५१-२६० / २०१७ 2016-09-08
98 बांधकाम विभाग कार्यादेश २४१-२५० / २०१७ 2016-08-30
99 बांधकाम विभाग कार्यादेश २२१-२३० / २०१७ 2016-08-22
100 बांधकाम विभाग कार्यादेश २११-२२० / २०१७ 2016-08-22
101 बांधकाम विभाग कार्यादेश २३१-२४० / २०१७ 2016-08-22
102 बांधकाम विभाग कार्यादेश १९१-२०० / २०१७ 2016-08-12
103 बांधकाम विभाग कार्यादेश १८१-१९० / २०१७ 2016-08-12
104 बांधकाम विभाग कार्यादेश १७१-१८० / २०१७ 2016-08-05
105 बांधकाम विभाग कार्यादेश १६१-१७० / २०१७ 2016-07-29
106 बांधकाम विभाग कार्यादेश १४१-१५० / २०१७ 2016-07-22
107 बांधकाम विभाग कार्यादेश १५१-१६० / २०१७ 2016-07-22
108 बांधकाम विभाग कार्यादेश १३१-१४० / २०१७ 2016-07-13
109 बांधकाम विभाग कार्यादेश १२१-१३० / २०१७ 2016-07-02
110 बांधकाम विभाग कार्यादेश १११-१२० / २०१७ 2016-07-02
111 बांधकाम विभाग कार्यादेश ९१-१०० / २०१७ 2016-06-22
112 बांधकाम विभाग कार्यादेश ७१-८० / २०१७ 2016-06-09
113 बांधकाम विभाग कार्यादेश ८१-९० / २०१७ 2016-06-09
114 बांधकाम विभाग कार्यादेश ६१-७० / २०१७ 2016-05-05
115 बांधकाम विभाग कार्यादेश ५१-६० / २०१७ 2016-05-05
116 बांधकाम विभाग कार्यादेश ४१-५० / २०१७ 2016-05-05
117 बांधकाम विभाग कार्यादेश ३१-४० / २०१७ 2016-04-28
118 बांधकाम विभाग कार्यादेश २१-३० / २०१७ 2016-04-28
119 बांधकाम विभाग कार्यादेश ११-२० / २०१७ 2016-04-18
120 बांधकाम विभाग कार्यादेश ०१-१० / २०१७ 2016-04-06