मिरा भाईंदर महानगरपालिका
अग्निशमन माहिती अधिकार अधिनियम

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार माहिती

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ बाबतच्या कलाम ४ अन्वये माहिती प्रकट करण्याबाबद(2020-21)

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ बाबतच्या कलाम ४ अन्वये माहिती प्रकट करण्याबाबद(2019-20)

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ बाबतच्या कलाम ४ अन्वये माहिती प्रकट करण्याबाबद(2018-19)

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ बाबतच्या कलाम ४ अन्वये माहिती प्रकट करण्याबाबद(2017-18)

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ बाबतच्या कलाम ४ अन्वये माहिती प्रकट करण्याबाबद(2016-17)

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ बाबतच्या कलाम ४ अन्वये माहिती प्रकट करण्याबाबद(2015-16)

माहिती अधिकारात प्राप्त अर्ज, अपिल, माहिती 

डी_पी_शेट्टे_04_06_2018

हर्षद_हत्शीकर_07_06_2018

केतन_ बरिया_31_03_2018

संजय_निम्ब्रे_23_05_2018

श्रवण_कुमार_मिश्रा_25_05_2018

सुनील_भगत_19_05_2018


शेवटचा बदल : 14-09-2021