मिरा भाईंदर महानगरपालिका
मालमत्ता कर विभाग माहिती अधिकार अधिनियम

माहिती अधिकारी, सहाय्यक माहिती अधिकारी आणि अपिलीय अधिकारी यांची तपशीलवार सोबत जोडण्यात आलेल्या फाईल मध्ये नमूद करण्यात आलेली आहे.

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार माहिती

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०२०-२१

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१९-२०

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१८-१९

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१७-१८

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१६-१७

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१५-१६

सन २०१७-१८ चा प्रशासन अहवाल व कलम ४ नुसार विभागाअंतर्गत स्वयं प्रेरणेने माहिती प्रसिद्ध करणे बाबद

माहिती अधिकारात प्राप्त अर्ज, अपिल, माहिती 

केंद्र शासन माहिती अधिकार २००५ अंतर्गत माहिती मिळणे बाबद .(मालमत्ता क्र.०१००४३७६०००१)

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम४(१)(ब) अंतर्गत माहिती


शेवटचा बदल : 02-01-2021