मिरा भाईंदर महानगरपालिका
भांडार विभाग माहिती अधिकार अधिनियम

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार माहिती

सार्वजनिक प्राधिकरणामध्ये स्वत:हून किंवा सकारात्मक तत्वावर माहिती अधिकार अधिनियम 2005 च्या कलम 4 अन्वये माहिती प्रकट करण्याबाबत. (भांडार विभाग) (17 मुद्दे)

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०२०-२१

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१९-२०

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१८-१९

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम४(१)(ब) अंतर्गत माहिती २०२०-२१

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम४(१)(ब) अंतर्गत माहिती २०१९-२०

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम४(१)(ब) अंतर्गत माहिती २०१८-१९

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम४(१)(ब) अंतर्गत माहिती २०१७-१८

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम४(१)(ब) अंतर्गत माहिती २०१६-१७

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम४(१)(ब) अंतर्गत माहिती २०१५-१६

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ६० अ (१)नुसार माहिती

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ६० अ (१)नुसार अंतर्गत माहिती 2020-21

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ६० अ (१)नुसार अंतर्गत माहिती 2019-20

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ६० अ (१)नुसार अंतर्गत माहिती 2018-19

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ६० अ (१)नुसार अंतर्गत माहिती 2017-18

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ६० अ (१)नुसार अंतर्गत माहिती 2016-17

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ६० अ (१)नुसार अंतर्गत माहिती 2015-16

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ६० अ (१)नुसार अंतर्गत माहिती 2014-15

भांडार विभाग बजेट आणि खर्च

माहिती अधिकारात प्राप्त अर्ज, अपिल, माहिती 

Ashok Kumar Nigam

भांडार विभाग सार्वजनिक प्राधिकरणाची खातेनिहाय यादी

 माहिती अधिकार(युनिकोड)मराठी


शेवटचा बदल : 12-08-2021