मिरा भाईंदर महानगरपालिका
प्रभाग समिती क्र.०३ माहिती अधिकार अधिनियम

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार माहिती

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०२०-२१

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१९-२०

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१८-१९

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१७-१८

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१६-१७

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१५-१६

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम४(१)(ब) अंतर्गत माहिती भाग १

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम४(१)(ब) अंतर्गत माहिती भाग २

माहिती अधिकारात प्राप्त अर्ज, अपिल, माहिती 

केंद्र शासन माहिती अधिकार २००५ अंतर्गत माहिती मिळणे बाबद (वीरेंद्र पाटील ५/७/२०१८ )

केंद्र शासन माहिती अधिकार २००५ अंतर्गत माहिती मिळणे बाबद (श्रावण कुमार मिश्रा 5/7/2018)

केंद्र शासन माहिती अधिकार २००५ अंतर्गत माहिती मिळणे बाबद (श्रावण कुमार मिश्रा 1/6/2018)

केंद्र शासन माहिती अधिकार २००५ अंतर्गत माहिती मिळणे बाबद (मोहन गुप्ता )


शेवटचा बदल : 13-01-2021